รายละเอียด
ซีดี คู่มือการบริหารงานบุคคลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐
2.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
3.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
4.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๖
5.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓
6.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕
7.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๖
8.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐
9.พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕
10.พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ [กรมการข้าว]
11.พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐
12.พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐
13.พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๐
14.พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕
15.พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
16.พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐
17.พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕
18.พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
19.พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการอัยการ พ.ศ. ๒๕๔๔
20.พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการอัยการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
21.พระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘
22.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๒๑
23.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔
24.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒
25.พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖
26.พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
27.พระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐
28.พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๕๐
29.พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐
30.พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐
31.พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐
32.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยให้สอดคล้องกับการโอนกิจการบริหาร และอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการตามพระราชกฤษฏกาซึ่งออกตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๖
33.กฎกระทรวง กำหนดอัตราเงินค่าทำศพ พ.ศ. ๒๕๕๐
34.พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๑
35.พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๑
36.พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของตุลาการศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๑

 

1.(ร่าง) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๐ (ผ่านสภานิติบัญญัติแล้ว)
2.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
3.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗
4.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๘
5.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๔
6.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
7.พระราชกฤษฎีกากำหนดตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาชีพเฉพาะและประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ.2535
8.พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการพ.ศ. 2539
9.พระราชกฤษฎีกากำหนดตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูงและประเภทบริหารระดับกลาง พ.ศ.2535
10.พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๔๗
     10.1 พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
     10.2 พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐
     10.3 พระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๘
11.ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย และการให้ออกจากราชการของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๙
12.ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนพ.ศ.๒๕๓๕
13.ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยวิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.๒๕๓๙
14.ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการ โดยการให้ไปปฏิบัติที่หน่วยงานอื่นในประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
15.ระเบียบ ก.พ.ว่าด้วยการขอและการพิจารณายกเว้นในกรณีที่ขาดคุณสมบัติทั่วไป พ.ศ.๒๕๓๕
16.ระเบียบ ก.พ.ว่าด้วยการพัฒนาข้าราชการพลเรือน โดยการให้ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศพ.ศ.๒๕๔๐
17.ระเบียบ ก.พ.ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน ทะเบียนประวัติของข้าราชการพลเรือน และการปฏิบัติการอื่น พ.ศ. ๒๕๓๕
18.ระเบียบ ก.พ.ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๓๖
19.ระเบียบ ก.พ.ว่าด้วยทุนของรัฐบาล พ.ศ.2535
20.ระเบียบ ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของของข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๔๙
21.หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการพลเรือนก่อนเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบางตำแหน่ง
22.หลักเกณฑ์และวิธีการตัดโอนอัตราเงินเดือนจากส่วนราชการใดไปส่วนราชการอื่น ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ. ศ. 2535
23.หลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ชำนาญการ
24. หลักเกณฑ์และวิธีการบันทึกผลงานและคุณงามความดีของข้าราชการพลเรือนสามัญ
25.หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนสามัญ
26.หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
27.หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญที่ไปปฏิบัติงานอาสาสมัครตามมติคณะรัฐมนตรี
28.หลักสูตร วิธีการสอบแข่งขัน และวิธีดำเนินการสอบแข่งขัน เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งอื่น และการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
29.หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับฝึกอบรมผู้จะเป็นกรรมการสอบสวน
30.หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการพัฒนาผู้ได้รับบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
31.ข้อบังคับ ก.พ.ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๗
32.ข้อบังคับก.พ.ว่าด้วยการดูแลจัดการการศึกษาของนักเรียนฝ่ายพลเรือนในต่างประเทศ พ.ศ.๒๕๓๘
33.กฎ ก.พ. (พ.ศ. ๒๕๓๕) ว่าด้วยการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและการเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นกรรมการข้าราขการพลเรือน
34.กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ว่าด้วยการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและการเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ
35.กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยโรค
36.กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ว่าด้วยการเลือกข้าราชการพลเรือนเข้าร่วมเป็น อ.ก.พ. วิสามัญฯ
37.กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ว่าด้วยการรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงหรือบริหารระดับกลาง
38.กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับเงินเดือน
39.กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง
40.กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน
41.กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน
42.กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน
43.กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
44.กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ว่าด้วยกรณีหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการฯ
45.กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฎชัดแจ้ง
46.กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน
47.กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ว่าด้วยการสั่งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ประจำกระทรวง ประจำทบวง ประจำกรม ประจำกอง หรือประจำจังหวัด คลิกที่นี่
48.กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์
49.กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ขอให้แก้ไขการปฏิบัติไม่ถูกต้องหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
50.กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา
51.กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๙ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญรับเงินเดือนในอัตรากำลังทดแทน
52.กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
53.กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๒๑ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
54.กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๒๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ว่าด้วยกรณีที่อาจร้องทุกข์ การร้องทุกข์ และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ขอให้แก้ไขหรือแก้ความคับข้องใจ
55.กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ว่าด้วยการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและการเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นกรรมการข้าราชการพลเรือน
56.กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน
57.กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๔๖) ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญรับเงินเดือนในอัตรากำลังทดแทน
58.กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๔๘) ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญรับเงินเดือนในอัตรากำลังทดแทน
59.กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๒๗ (พ.ศ. ๒๕๔๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
60.กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๒๘ (พ.ศ. ๒๕๔๘) ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน
61.กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๒๙ (พ.ศ.๒๕๔๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
62.กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ. ๒๕๔๗
63.กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๔ (ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการการรับเงินเดือนข้าราชการ โดยยกเลิก กฎ ก.พ. (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘ ฯ และ กฎ ก.พ. (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ ฯ รวมไว้เป็นฉบับใหม่ฉบับเดียว รวมทั้งเปลี่ยนแปลงวันเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการเป็นให้เลื่อนปีละ ๒ ครั้ง)
64.กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๗
65.กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๘
66.กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๐
67.แนวทางในการพิจารณาความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ (ว.๒-๒๕๒๘)
68.แนวทางการเทียบการดำรงตำแหน่งและการได้รับเงินเดือน
69.แนวทางการลงโทษข้าราชการเล่นการพนัน (นร.๐๕๐๕/ว ๑๒๓ ลว.๙ พ.ค. ๔๖)
70.แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งที่ ก.พ.กำหนดใหม่ (นร.๑๐๐๖.๒/ว ๒ ลว.๘ เม.ย.๔๖)
71.แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดอัตรากำลังทดแทน ตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2546) (นร. ๑๐๐๘/ว ๖ ลว. ๕ ส.ค. ๔๖)
ึ72.แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับโอนข้าราชการ และการบรรจุและแต่งตั้งผู้ซึ่งออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ (สร. ๐๗๐๔/ว.๕ ลว. ๒๙ มิ.ย.๒๕๒๕)
73.แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับโอนข้าราชการตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ. ศ. 2518 (นร.๐๗๐๖/ว.๖ ลว. ๖ มิ.ย.๓๔)
74.แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการตามระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการโดยการให้ไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่นในประเทศ พ.ศ. 2549 (นร ๑๐๑๒/ว ๔ ลว. ๕ มิ.ย.๕๐)
ึ75.แนวทางการพิจารณาให้ข้าราชการไปศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา (สร ๐๗๐๒/ว ๑ ลว. ๒๘ ม.ค. ๒๕๒๕)
76.แนวทางการพิจารณากรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (นร ๑๐๐๘.๕/ว ๒๗ ลว. ๑๗ ก.ย. ๔๗)
77.วิธีดำเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นบางตำแหน่ง (นร. ๐๗๐๘.๔/ว ๖ ลว. ๑๓ พ.ค. ๓๖)
ึ78.การเพิ่มเติมมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (นร.๑๐๐๘/ว ๑ ลว. ๕ ม.ค. ๔๗)
79.การเพิ่มประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (นร. ๐๖๐๘/ว ๓ ลว. ๑๑ มี.ค.๒๙)
80.การเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ.กรม (นร. ๐๗๐๓/ว ๑๘ ลว. ๒๘ ก.ย. ๓๕)
81.การบรรจุผู้ไปรับราชการทหารและผู้ไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีกลับเข้ารับราชการ (นร ๐๗๐๘.๑/ว ๑๔ ลว. ๕ พ.ย. ๔๔)
82.การเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่สอง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ (ด่วนที่สุด นร ๑๐๐๘.๑/ว ๒๐ ลว. ๒๑ ก.ค. ๔๗)
83.การเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่ข้าราชการที่อยู่ในระหว่างลาติดตามคู่สมรสซึ่งไปปฏิบัติราชการ ณ ต่างประเทศ (นร ๐๗๐๓/ว ๙ ลว. ๑๙ ก.ค. ๓๔)
84.การเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่ข้าราชการพลเรือนสามัญเป็นกรณีพิเศษ (นร ๐๗๐๖/ว ๖ ลว. ๒๒ มิ.ย. ๒๕๓๓)
85.การเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (นร. ๐๗๐๙.๓/ว ๖ ลว. ๑๗ พ.ค. ๒๕๓๘)
86.การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งระดับ ๑๐ ตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (บส.) (นร ๑๐๐๖/ว ๓ ลว. ๑๘ มี.ค.๔๘)
87.การเลื่อนตำแหน่งและการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ (นร ๐๖๐๔/๑๘๖๗ ลว. ๒๒ ก.ค. ๒๖)
88.การแก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (นร ๐๗๐๗.๓/ว ๒๓ ลว. ๒๙ ต.ค. ๓๕)
89.การแก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (นร ๐๗๑๗/ว ๑ ลว ๒๒ ม.ค. ๓๔)
90.การแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน (นร ๐๗๐๖/ว ๒ ลว. ๒๖ ม.ค. ๓๒)
91.การแก้ไขวัน เดือน ปี เกิดในทะเบียนประวัติข้าราชการ (นร ๑๐๐๖/ว ๑๑ ลว. ๑๗ พ.ค. ๔๗)
92.การแต่งกายและเครื่องแบบของข้าราชการพลเรือน (กฎสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ ๗๑ - พ.ศ. ๒๕๓๑)
93.การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (นร ๐๗๑๗/ว ๒ ลว. ๒๓ มกราคม ๒๕๓๔)
94.การเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (นร ๑๐๐๔.๑/ว ๔ ลว. ๑๘ มี.ค. ๔๘)
95.ปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ขาดแคลน (นร ๐๗๐๕/ว ๗ ลว. ๒๗ พ.ย. ๒๕๓๒)
96.การให้ถ้อยคำในการสอบสวน (นร ๗๖๑๒/ว ๑ ลว. ๒๔ มกราคม ๒๕๒๙)
97.การให้ข้าราชการไปศึกษา ณ ต่างประเทศ โดยได้รับเงินเดือน (นร ๐๗๐๖.๖/ว ๑๒ ลว. ๓๑ ก.ค. ๒๕๓๕)
98.การให้ถ้อยคำในการสอบสวน (นร ๐๗๑๓/ว ๑๔ ลว. ๒๕ ต.ค. ๒๕๓๓)
99.การกำหนดเงินเดือนของผู้ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา (นร ๐๖๑๐/ว ๑ ลว. ๗ ก.พ. ๒๕๒๗)
100.การกำหนดตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งในสายงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ (นร ๐๗๐๗.๓/ว ๓ ลว. ๗ เม.ย. ๒๕๓๗)
101.การกำหนดประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (นร ๐๖๐๘/ว ๔ ลว. ๑๕ พ.ค. ๒๕๒๗)
102.การกำหนดอัตราเงินเดือนของผู้ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ ก.พ.รับรอง (นร ๑๐๐๔.๓/ว ๑๒ ลว. ๓๑ พ.ค. ๒๕๔๗)
103.การกำหนดอัตราเงินเดือนของผู้ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ ก.พ.รับรอง (นร ๑๐๐๔.๓/ว ๑๔ ลว. ๓๑ ต.ค. ๒๕๔๘)
104.การขอขยายเวลาให้ข้าราชการพลเรือนสามัญประจำกระทรวง ประจำทบวง ประจำกอง หรือประจำจังหวัด (นร ๐๗๐๙.๒/ว๑๕ ลว. ๑๕ ก.ย. ๒๕๔๒)
105.การควบคุมเกษียณอายุของข้าราชการ (นร ๑๐๐๖/ว ๙ ลว. ๔ พ.ค. ๒๕๔๗)
106.การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (นร ๐๗๐๘.๔/ว ๑ ลว. ๑๘ ก.พ. ๒๕๓๗)
107.การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติโดยอาศัยความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์เฉพาะตัว (นร ๐๗๐๗.๓/ว ๒ ลว. ๕ ก.พ. ๒๕๔๐)
108.การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ (นร ๑๐๐๖/ว ๕ ลว. ๗ ก.ค. ๒๕๔๖)
109.การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติโดยอาศัยความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์เฉพาะตัว สำหรับสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ และระดับ ๒ (นร ๑๐๐๖/ว ๓๔ ลว. ๒๙ ต.ค. ๒๕๔๗)
110.การคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ(นร ๐๗๐๘.๔/ว ๑ ลว. ๑๒ มี.ค. ๒๕๓๖)
111.การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ 8 ลงมาเฉพาะตำแหน่งที่ ก.พ.กำหนดเงื่อนไขว่า เมื่อผู้ดำรงตำแหน่งพ้นไปหรือจะแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติให้กำหนดเป็นตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ (นร ๑๐๐๖/ว ๑ ลว. ๙ ม.ค. ๒๕๔๙)
112.การจัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (นร ๐๗๐๘.๑/ว ๖ ลว. ๒๖ เม.ย. ๒๕๓๗)
113.การนำระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในสายงานที่ไม่ได้เริ่มต้นจากระดับ ๓ มานับรวมเป็นระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลกับการดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้ง (นร ๑๐๐๖/ว ๖ ลว. ๙ เม.ย. ๒๕๔๗)
114.การนำวุฒิที่ข้าราชการได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นระหว่างรับราชการบันทึกลงในทะเบียนประวัติ (นร ๐๗๐๖/๒/ว ๗ ลว. ๒๗ ธ.ค. ๒๕๓๑)
115.การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการพเลรือน (นร ๐๗๐๓/ว ๑๖ ลว. ๑๔ ก.ย. ๒๕๓๕)
116.การบรรจุทหารกองประจำการกลับเข้ารับราชการขณะลาพักเพื่อรอการปลด (นร ๐๗๐๓/ว ๑๖ ลว. ๒๙ พ.ย. ๒๕๓๓)
117.การบรรจุผู้ไปรับราชการทหารกลับเข้ารับราชการ (นร ๐๗๐๘/ว ๖ ลว. ๒๔ เม.ย. ๒๕๓๕)
118.การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ (นร ๐๗๐๘.๑/ว ๑๓ ลว. ๕ พ.ย. ๒๕๔๔)
119.การบรรจุผู้ไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีกลับเข้ารับราชการ (นร ๐๗๐๘/ว ๗ ลว. ๒๔ เม.ย. ๒๕๓๕)
120.การบริหารงานบุคคลในพื้นที่ชายแดน ๓ จังหวัดภาคใต้ (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา) (นร ๑๐๐๖/ว ๓๕ ลว. ๒๙ พ.ย. ๒๕๔๗)
121.การปฏิบัติหน้าที่ของ ก.พ. และ อ.ก.พ. (นร ๐๗๐๓/ว ๒๐ ลว. ๓๐ ก.ย. ๒๕๓๕)
122.การปฏิบัติตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีหรือมติของคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๑๘ (นร ๐๖๑๑/ว ๖ ลว. ๑๐ ก.ค. ๒๕๒๗)
123.การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการฌาปนกิจสงเคราะห์ของส่วนราชการ (นร ๐๗๑๑/ว ๓ ลว. ๒๐ ส.ค. ๒๕๓๐)
124.การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ และตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ (นร ๐๗๐๘.๔/ว ๑๖ ลว. ๒๙ ก.ย. ๒๕๓๘)
125.การปรับเปลี่ยนขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาและฝึกอบรมในต่างประเทศ (นร ๐๗๐๖.๙/ว.พิเศษ ๑ ลว. ๑๐ พ.ย. ๒๕๔๓)
126.การปรับเปลี่ยนขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาและฝึกอบรมในต่างประเทศเพิ่มเติม (นร ๑๐๑๓.๘.๔/ว.พิเศษ ๑ ลว. พ.ย. ๒๕๔๖)
127.การปรับเปลี่ยนขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาและฝึกอบรมในต่างประเทศเพิ่มเติม (นร ๑๐๑๓.๘.๔/ว. พิเศษ ๑ ลว.๑๗ พ.ย. ๒๕๔๖)
128.การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการปีงบประมาณ ๒๕๕๑ (ด่วนที่สุดที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๙ ลว. ๑๗ กันยายน ๒๕๕๐)
129.การปรับอัตราเงินเดือนจากบัญชีอัตราเงินเดือนท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๓๘ เข้าสู่บัญชีอัตราเงินเดือนท้ายพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ (นร ๑๐๐๘.๑/ว ๘ ลว. ๒๙ เม.ย. ๒๕๔๗)
130.การปราบปรามข้าราชการเล่นการพนันสลากกินรวบ (นร ๐๖๑๒/ว ๔ ลว. ๖ มิ.ย. ๒๕๒๖)
131.การพัฒนาข้าราชการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง (นร ๐๗๐๖.๒/ว ๔ ลว. ๒๕ เม.ย. ๒๕๓๗)
132.การพัฒนาผู้ได้รับบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ (นร ๑๐๑๓.๕/ว ๒๙ ลว. ๕ ตุลาคม ๒๕๔๗)
133.การมอบอำนาจการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติโดยอาศัยความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์เฉพาะตัว (นร ๑๐๐๖ / ว ๘ ลว. ๙ ก.ย. ๒๕๔๖)
134.การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ปฏิบัติงานกรณีธรณีพิบัติใน ๖ จังหวัดภาคใต้ (นร ๑๐๐๘.๑/ว ๒ ลว. ๑๗ มี.ค. ๒๕๔๘)
135.การพิจารณาโทษทางวินัยในกรณีที่เป็นเหตุในลักษณะคดี (นร ๐๖๑๑/ว ๗ ลว. ๒๑ สิงหาคม ๒๕๒๙)
136.การมอบอำนาจการกำหนดตำแหน่งระดับ ๙ (นร ๑๐๐๘/ว ๑ ลว. ๒๖ มกราคม ๒๕๕๐)
137.การพิจารณาเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติโดยอาศัยความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์เฉพาะตัว (นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลว. ๙ ก.ย. ๒๕๔๖)
138.การมอบอำนาจด้านการบริหารงานบุคคลให้ผู้ว่าราชการจังหวัด (นร ๑๐๐๙.๕/๙๘๖-๑๑๙๕ ลว. ๑๐ กันยายน ๒๕๔๖)
139.การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่ต่ำกว่าเดิม และการบรรจุกลับพนักงานหรือข้าราชการตามกฎหมายอื่นมาเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ (นร ๑๐๐๖/ว ๘ ลว. ๘ พ.ค. ๒๕๔๙)
140.การย้ายหรือโอนข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น (นร ๐๗๑๑/ว ๑๒ ลว. ๑ ต.ค. ๒๕๓๓)
141.การย้ายหรือโอนข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น (นร ๑๐๐๖/ว ๑๕ ลว. ๒๘ มิ.ย. ๒๕๔๗)
142.การย้ายหรือโอนข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ได้รับคัดเลือก (นร ๐๗๐๕/ว ๗ ลว. ๑๘ มิ.ย. ๒๕๓๔)
143.การรับโอนและบรรจุกลับพนักงานส่วนตำบล ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ข้าราชการครู ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร และพนักงานครูเทศบาล มาเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ (นร ๑๐๐๖/ว ๑ ลว. ๖ ก.พ. ๒๕๔๖)
144.การรับโอนและบรรจุกลับพนักงานหรือข้าราชการตามกฎหมายอื่นบางประเภทมาเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ (นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลว. ๓๐ ก.ย. ๒๕๔๖)
145.การรับรองหลักสูตรการศึกษาของส่วนราชการที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาข้าราชการ โดยเป็นโครงการร่วมระหว่างส่วนราชการกับสถาบันการศึกษา (นร ๐๖๑๐/ว ๒ ลว ๒๔ ก.พ. ๒๕๒๙)
146.การสั่งลงโทษข้าราชการ (นร ๐๖๑๑/ว ๓ ลว. ๒๕ มีนาคม ๒๕๒๘)
147.การลงโทษข้าราชการกณีเรียกร้องเงินจากราษฎรเพื่อฝากเข้าทำงาน (นร ๐๗๐๙.๓/ว ๒ ลว. ๒๘ ก.พ. ๒๕๓๘)
148.การลงโทษข้าราชการกรณีถูกศาลพิพากษาจำคุกในเรื่องที่เคยถูกดำเนินการทางวินัยมาก่อน (นร ๑๐๑๑/ว ๑๓ ลว. ๒๓ มิ.ย. ๒๕๔๗)
149.การลงโทษข้าราชการที่กระทำผิดวินัยกรณีเบิกเงินค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทางและเงินอื่นในทำนองเดียวกันเป็นเท็จ (นร ๐๗๐๙.๒/ว ๘ ลว. ๒๖ ก.ค. ๒๕๓๖)
150.การล้างมลทินตามพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๓๐ (นร ๐๗๑๑/ว ๑ ลว. ๒๐ ม.ค. ๒๕๓๑)
151.การส่งเสริมสวัสดิการสำหรับข้าราชการ (นร ๐๖๑๐/ว ๘ ลว. ๑๗ ต.ค. ๒๕๒๖)
152.การสั่งเพิ่มโทษหรือลดโทษตามมาตรา ๙๒ แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๑๘ (นร ๐๗๑๒/ว ๖ ลว. ๒๑ พ.ย. ๒๕๓๑)
153.การสั่งเพิ่มโทษหรือลดโทษตามมาตรา ๙๒ แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๑๘ (นร ๐๗๑๒/ว ๑๑ ลว. ๑๐ ต.ค. ๒๕๓๔)
154.การสั่งพักราชการข้าราชการซึ่งถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาตามกฎหมายของต่างประเทศ (นร ๐๗๐๙.๑/ว ๑๒ ลว. ๒๔ พ.ย. ๒๕๓๗)
155.กำหนดแนวทางการดำเนินการตามวาระแห่งชาติด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ (นร ๑๐๑๓.๗/ว ๒ ลว. ๒๙ ม.ค. ๒๕๕๐)
156.ข้าราชการในฝ่ายพลเรือนปีงบประมาณ ๒๕๔๗ จำแนกตามประเภทข้าราชการ
157.คุณสมบัติของกรรมการสอบสวน (นร ๐๖๑๑/ว ๖ ลว. ๒๘ ก.ค. ๒๕๒๙)
158.ทางปฏิบัติเกี่ยวกับพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ ๕๐ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ (นร ๐๗๐๙.๒/ว ๒๒ ลว. ๒๖ ต.ค. ๒๕๓๙)
159.ทางปฏิบัติกรณีผู้พิจารณาเรื่องเกี่ยวกับวินัยมีความเห็นต่างกัน (นร ๐๖๑๒/ว ๕ ลว. ๙ ก.ค. ๒๕๒๙)
160.การจัดลำดับอาวุโสในราชการ (นร ๐๖๐๔/๑๑๘๔ ลว. ๑๗ ต.ค. ๒๕๒๙)
161.การแบ่งส่วนราชการระดับต่ำกว่ากรม (นร ๐๗๑๐/ว ๘ ลว.๒๗ พ.ย. ๒๕๓๒)
162.ปัญหาการตีความตามมาตรา ๘๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๑๘ (นร ๐๗๑๒/ว ๔ ลว. ๑๐ ต.ค. ๒๕๓๑)
163.มาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติและผลงานของบุคคลในการขอรับการประเมินบุคคล (นร ๐๗๐๗.๓/ว ๕ ลว. ๑๒ เม.ย. ๒๕๔๒)
164.มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ (นร ๐๗๐๗.๓/ว ๑๙ ลว. ๓๐ ก.ย. ๒๕๓๕)
165.ระบบการบริหารและพัฒนาผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนสามัญ ( นร ๑๐๑๒/ว ๑ ลว. ๒๘ ก.พ. ๒๕๔๘)
166.ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (นร ๑๐๐๓/ว ๗ ลว. ๒๐ ก.ค. ๒๕๕๐)
167.วิธีการก่อนดำเนินการทางวินัยและการสอบสวนทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง (นร ๑๐๑๑/ว ๑๙ ลว. ๑๔ ก.ค. ๒๕๔๗)
168.กรณีการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (นร ๐๗๐๘.๔/ว ๕ ลว. ๑๓ พ.ค. ๒๕๓๖)
169.อัตราเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญที่จะเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (นร ๐๗๐๘.๑/ว ๑๓ ลว. ๑๕ ก.ย. ๒๕๓๖)
170.อัตราเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญที่จะเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (นร ๑๐๑๒.๓/ว ๑๔ ลว. ๒๘ มิ.ย. ๒๕๔๗)
171.วุฒิที่ ก.พ. กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2549 (นร ๑๐๐๔.๑/ว ๒๘ ลว. ๒๙ ก.ย. ๒๕๔๗)
172.วุฒิที่ ก.พ.กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2551 (นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๖ ลว. ๒๘ ก.ย. ๒๕๔๙)
1.พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๓๕
2.พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๓๙
3.พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในพระองค์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔
1.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๗
2.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
3.กฎกระทรวงว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ [กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๗)
4.กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๐๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๗
5.กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๐๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๗
6.กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๐๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๗
7.กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๑๔) ออกตามในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๗
8.กฎทบวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๑๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๗
9.กฎทบวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๗
10.กฎทบวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๗
11.กฎทบวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๗
12.กฎทบวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๗
13.กฎทบวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๗
14.กฎทบวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๓๕) [หลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนชั้น การเลื่อนอันดับ การเลื่อนขั้น ]
15.กฎทบวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๗
16.กฎ ก.พ.อ. ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๔๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง
17.กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกลับเข้ารับราชการ การนับวันรับราชการ และเงินเดือนที่จะได้รับของผู้ขอกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
18.กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๐
19.กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารในต่างสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
1.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
2.พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
3.พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙
     3.1)พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
4.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓
5.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
6.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๘
7.พระราชกฤษฎีการะเบียบข้าราชการครูส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๒๑
8.พระราชกฤษฎีการะเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๐
9.พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๑๘
10.พระราชกฤษฎีกากำหนดผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนบางตำแหน่งในกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๐๙
11.พระราชกฤษฎีกากำหนดตำแหน่งข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการเป็นตำแหน่งข้าราชการครู พุทธศักราช ๒๔๘๘
12. พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๓๘
13. พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓
14. พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๔ (ปรับปรุงให้สอดคล้องกับที่มีการกำหนดเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการอัยการใหม่)
15.พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๗ [แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗]
16.พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
17.กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ [กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗)
18.กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. พ.ศ. ๒๕๔๘ [กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗]
19.กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ (กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗)
20.กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. พ.ศ. ๒๕๔๘
21.กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
          21.1)กฎ ก.ค.ศ ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำส่วนราชการ หรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
          21.2)กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
22.กฎ ก.ค. ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๒๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ ว่าด้วยคุณสมบัติ สัดส่วนและวิธีการเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูเข้าร่วมเป็นกรรมการใน ก.ค. และคุณสมบัติและวิธีการเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูเข้าร่วมเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.ค. กรม อ.ก.ค. จังหวัด และ อ.ก.ค. กรุงเทพมหานคร
23.กฎ ก.ค. ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ ว่าด้วยการกำหนดระดับเงินเดือนของตำแหน่งข้าราชการครู
24.กฎ ก.ค. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ ว่าด้วยโรค
25.กฎ ก.ค. ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของเงินเดือนสำหรับตำแหน่ง
26.กฎ ก.ค. ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
27.กฎ ก.ค. ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๒๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูประจำหน่วยงานทางการศึกษา ประจำกรม หรือประจำกอง
28.กฎ ก.ค. ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ ว่าด้วยคุณสมบัติ สัดส่วนและวิธีการเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูเข้าร่วมเป็นกรรมการใน ก.ค. และคุณสมบัติและวิธีการเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูเข้าร่วมเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.ค. กรม อ.ก.ค. จังหวัด และ อ.ก.ค. กรุงเทพมหานคร
29.กฎ ก.ค. ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฎชัดแจ้ง
30.กฎ ก.ค. ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ ว่าด้วยการกำหนดระดับเงินเดือนของตำแหน่งข้าราชการครู
31.กฎ ก.ค. ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๓๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ ว่าด้วยการสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน และการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามผลการสอบสวนพิจารณา
32.กฎ ก.ค. ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน
33.กฎ ก.ค. ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๓๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ ว่าด้วยการกำหนดระดับเงินเดือนของตำแหน่งข้าราชการครู [ปรับปรุงระดับเงินเดือนของตำแหน่งอาจารย์ ๒ ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอ ศึกษาธิการอำเภอ หัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอ ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ และหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ]
34.กฎ ก.ค. ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ ว่าด้วยการกำหนดระดับเงินเดือนของตำแหน่งข้าราชการครู
35.กฎ ก.ค. ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ ว่าด้วยการกำหนดระดับเงินเดือนของตำแหน่งข้าราชการครู
36.กฎ ก.ค. ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ ว่าด้วยคุณสมบัติ สัดส่วน และวิธีการเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูเข้าร่วมเป็นกรรมการใน ก.ค. และคุณสมบัติและวิธีการเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูเข้าร่วมเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.ค. กรม อ.ก.ค. จังหวัด และ อ.ก.ค.กรุงเทพมหานคร
37.กฎ ก.ค. ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง
38.กฎ ก.ค. ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน
39.กฎ ก.ค. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของเงินเดือนสำหรับตำแหน่ง
40.กฎ ก.ค. ฉบับที่ ๑๙ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ ว่าด้วยการกำหนดระดับเงินเดือนของตำแหน่งข้าราชการครู
41.กฎ ก.ค. ฉบับที่ ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน ี่
42.กฎ ก.ค. ฉบับที่ ๒๑ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ ว่าด้วยกรณีหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ บกพร่องในหน้าที่ราชการหรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ราชการที่ปรากฏชัดแจ้ง
43.กฎ ก.ค. ฉบับที่ ๒๒ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ ว่าด้วยการสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน และการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามผลการสอบสวนพิจารณา
44.กฎ ก.ค. ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ขอให้แก้ไขการปฏิบัติไม่ถูกต้องหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
45.กฎ ก.ค. ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๔๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ ว่าด้วยการกำหนดระดับเงินเดือนของตำแหน่งข้าราชการคร
46.กฎ ก.ค. ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๔๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ ว่าด้วยการกำหนดระดับเงินเดือนของตำแหน่งข้าราชการครู
 
 

 

1.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ คลิกที่นี่
2.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗ คลิกที่นี่
3.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๑ คลิกที่นี่
4.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ คลิกที่นี่
5.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๘ คลิกที่นี่
6.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๗ คลิกที่นี่
7.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้บัญชีอัตราเงินเดือนทหาร บัญชี ก. ท้ายพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ พ.ศ. ๒๕๓๑ คลิกที่นี่
8.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้บัญชีอัตราเงินเดือนทหาร บัญชี ข.ท้ายพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ พ.ศ. ๒๕๓๓ คลิกที่นี่
9.พระราชกฤษฎีกาให้ปรับใช้บัญชีอัตราเงินเดือนทหาร หมายเลข ๒ ท้ายพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ พ.ศ. ๒๕๒๒ คลิกที่นี่
10.พระราชกฤษฎีกาให้ปรับใช้บัญชีอัตราเงินเดือนทหาร หมายเลข ๓ ท้ายพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ พ.ศ. ๒๕๒๔ คลิกที่นี่
11.กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๒๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ คลิกที่นี่
12.กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ คลิกที่นี่
13.กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ คลิกที่นี่
14.กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ คลิกที่นี่
15.กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ คลิกที่นี่
16.กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๒๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ คลิกที่นี่
17.กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๒๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ คลิกที่นี่
18.กฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๒๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ คลิกที่นี่
19.กฎกระทรวง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๒๘ ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ คลิกที่นี่
20.กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๓๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ คลิกที่นี่
21.กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ คลิกที่นี่
22.กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ คลิกที่นี่
23.กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหารและการให้ได้รับเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๙ คลิกที่นี่
24.กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหารและการให้ได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ คลิกที่นี่

1.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ คลิกที่นี่
2.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๑ คลิกที่นี่
3.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ คลิกที่นี่
4.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๘ คลิกที่นี่
5.พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ คลิกที่นี่
6.พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘ คลิกที่นี่
7.พระราชกฤษฎีกาโอนกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย ไปจัดตั้งเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๑ คลิกที่นี่
8.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ บัญชี ก. ท้ายพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ พ.ศ. ๒๕๓๑ คลิกที่นี่
9.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ บัญชี ข. ท้ายพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ พ.ศ. ๒๕๓๓ คลิกที่นี่
10.พระราชกฤษฎีกาให้ปรับใช้บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ หมายเลข ๒ ท้ายพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ พ.ศ. ๒๕๒๒ คลิกที่นี่
11.พระราชกฤษฎีกาให้ปรับใช้บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ หมายเลข ๓ ท้ายพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ พ.ศ. ๒๕๒๔ คลิกที่นี่
12.ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วย กำหนดแนวปฏิบัติการคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๘ คลิกที่นี่
13.ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู พ.ศ. ๒๕๔๗ คลิกที่นี่
14.ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจลงตราและการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๗ คลิกที่นี่
15.ข้อกำหนดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การดำเนินการบันทึกคะแนน อบรม ทดสอบผู้ขับขี่ที่กระทำผิดและการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๒ คลิกที่นี่
16.ข้อกำหนดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การดำเนินการบันทึกคะแนน อบรม ทดสอบผู้ขับขี่ที่กระทำผิดและการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ (ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๔๓ คลิกที่นี่
17.ข้อกำหนดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การดำเนินการบันทึกคะแนน อบรม ทดสอบผู้ขับขี่ที่กระทำผิด และการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ (ฉบับที่ ๓)พ.ศ. ๒๕๔๗ คลิกที่นี่
18.ข้อกำหนดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การดำเนินการบันทึกคะแนน อบรม ทดสอบผู้ขับขี่ที่กระทำผิด และการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ คลิกที่นี่
19.ข้อกำหนดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง กำหนดเงื่อนไขในการใช้ไฟสัญญาณวับวาบ เสียงสัญญาณไซเรนหรือเสียงสัญญาณอย่างอื่นและเครื่องหมายแสดงลักษณะของรถฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๖ คลิกที่นี่
20.ข้อกำหนดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง กำหนดเงื่อนไขในการใช้ไฟสัญญาณวับวาบ เสียงสัญญาณไซเรน หรือเสียงสัญญาณอย่างอื่นและเครื่องหมายแสดงลักษณะของรถฉุกเฉิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ คลิกที่นี่
21.ข้อกำหนดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สัญญาณจราจร เครื่องหมายจราจรและความหมายของสัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจร พ.ศ. ๒๕๔๗ คลิกที่นี่
22.ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาตใช้ไฟสัญญาณวับวาบและเสียงสัญญาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ คลิกที่นี่
23.ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาตใช้ไฟสัญญาณวับวาบและเสียงสัญญาณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ คลิกที่นี่
24.ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง กำชับการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการกับผู้เสียหายในการแถลงข่าวหรือเผยแพร่ข่าวสื่อมวลชน พ.ศ. ๒๕๔๔ คลิกที่นี่
25.กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๒๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ คลิกที่นี่
26.กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๒๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ ว่าด้วยการบรรจุผู้ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ คลิกที่นี่
27.กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ คลิกที่นี่
28.กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ คลิกที่นี่
29.กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจประจำกรม ประจำกอง หรือประจำส่วนราชการใดเป็นการชั่วคราว หรือให้สำรองราชการส่วนราชการใด คลิกที่นี่
30.กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ ว่าด้วยโรค คลิกที่นี่
31.กฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ว่าด้วยการบรรจุผู้ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ คลิกที่นี่
32.กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๒๓) ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ คลิกที่นี่
33.กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๒๓) ว่าด้วยการเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ คลิกที่นี่
34.กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งข้าราชการตำรวจที่เรียกชื่ออย่างอื่น และการเทียบตำแหน่งข้าราชการตำรวจที่เรียกชื่ออย่างอื่น คลิกที่นี่
35.กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งข้าราชการตำรวจที่เรียกชื่ออย่างอื่น และการเทียบตำแหน่งข้าราชการตำรวจที่เรียกชื่ออย่างอื่นกับตำแหน่ง คลิกที่นี่
36.กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งข้าราชการตำรวจที่เรียกชื่ออย่างอื่น และการเทียบตำแหน่งข้าราชการตำรวจที่เรียกชื่ออย่างอื่นกับตำแหน่ง คลิกที่นี่
37.กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ว่าด้วยการบรรจุผู้สำเร็จการศึกษาจากสำนักศึกษาของกรมตำรวจ ให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่ำของอัตราเงินเดือนขั้นพลตำรวจ คลิกที่นี่
38.กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๒๗) ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งข้าราชการตำรวจที่เรียกชื่ออย่างอื่น และการเทียบตำแหน่งข้าราชการตำรวจ คลิกที่นี่ / แก้คำผิด กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๒๗) คลิกที่นี่
39.กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งข้าราชการตำรวจที่เรียกชื่ออย่างอื่นและการเทียบตำแหน่ง คลิกที่นี่
40.กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ว่าด้วยการบรรจุผู้ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ คลิกที่นี่
41.กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๙ (พ.ศ. ๒๕๓๐) ว่าด้วยการเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ คลิกที่นี่
42.กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๓๓) ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งข้าราชการตำรวจที่เรียกชื่ออย่างอื่น และการเทียบตำแหน่งข้าราชการตำรวจที่เรียกชื่ออย่างอื่น กับตำแหน่งข้าราชการตำรวจ คลิกที่นี่
43.กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๑ (พ.ศ. ๒๕๓๓) ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งข้าราชการตำรวจที่เรียกชื่ออย่างอื่น และการเทียบตำแหน่งข้าราชการตำรวจที่เรียกชื่ออย่างอื่น กับตำแหน่งข้าราชการตำรวจ คลิกที่นี่
44.กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ ว่าด้วยการเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ คลิกที่นี่
45.กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งข้าราชการตำรวจที่เรียกชื่ออย่างอื่น และการเทียบตำแหน่งข้าราชการตำรวจที่เรียกชื่ออย่างอื่นกับตำแหน่งข้าราชการตำรวจ คลิกที่นี่
46.กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งข้าราชการตำรวจที่เรียกชื่ออย่างอื่น และการเทียบตำแหน่งข้าราชการตำรวจที่เรียกชื่ออย่างอื่นกับตำแหน่งข้าราชการตำรวจ คลิกที่นี่
47.กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ว่าด้วยการเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ คลิกที่นี่
48.กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งข้าราชการตรำวจที่เรียกชื่ออย่างอื่น และการเทียบตำแหน่งข้าราชการตำรวจที่เรียกชื่ออย่างอื่นกับตำแหน่งข้าราชการตำรวจ คลิกที่นี่
49.กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๗ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งข้าราชการตรำวจที่เรียกชื่ออย่างอื่น และการเทียบตำแหน่งข้าราชการตำรวจที่เรียกชื่ออย่างอื่นกับตำแหน่งข้าราชการตำรวจ คลิกที่นี่
50.กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งข้าราชการตรำวจที่เรียกชื่ออย่างอื่น และการเทียบตำแหน่งข้าราชการตำรวจที่เรียกชื่ออย่างอื่นกับตำแหน่งข้าราชการตำรวจ คลิกที่นี่
51.กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ คลิกที่นี่
52.กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๔๗ คลิกที่นี่
53.กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจผู้ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ออกจากราชการ ไปปฏิบัติงานใด ๆ กลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๔๗ คลิกที่นี่
54.กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๔๗ คลิกที่นี่
55.กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๔๗ คลิกที่นี่
56.กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล พ.ศ. ๒๕๔๗ คลิกที่นี่
57.กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการซึ่งมิใช่ข้าราชการตำรวจ หรือการบรรจุและแต่งตั้งพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งออกจากราชการหรือออกจากงานไปแล้ว พ.ศ. ๒๕๔๗ คลิกที่นี่
58.กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. ๒๕๔๗ คลิกที่นี่
59.กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. ๒๕๔๗ คลิกที่นี่
60.กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๗ คลิกที่นี่
61.กฎ ก.ตร. ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๔๗ คลิกที่นี่
62.กฎ ก.ตร. ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ คลิกที่นี่
63.กฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชตำรวจ พ.ศ. ๒๕๔๗ คลิกที่นี่
64.กฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวนเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ คลิกที่นี่
65.กฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการให้ผู้ถูกลงโทษตามคำสั่งเดิมรับโทษที่เพิ่มขึ้น หรือกลับคืนสู่ฐานะเดิม พ.ศ. ๒๕๔๗ คลิกที่นี่
66.กฎ ก.ตร. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษ อัตราโทษ และการลงโทษ ภาคทัณฑ์ ทัณฑกรรม กักยาม กักขัง หรือตัดเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๗ คลิกที่นี่
67.กฎ ก.ตร. ว่าด้วยกรณีที่เป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. ๒๕๔๗ คลิกที่นี่
68.กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือส่วนราชการใด หรือสำรองราชการในส่วนราชการใด พ.ศ. ๒๕๔๘ คลิกที่นี่
69.กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๔๘ คลิกที่นี่
70.กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ คลิกที่นี่
71.กฎ ก.ตร. ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการตำรวจระดับ สารวัตร ถึง จเรตำรวจแห่งชาติและรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ คลิกที่นี่
72.กฎ ก.ตร. ว่าด้วยวิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษ พ.ศ. ๒๕๔๗ คลิกที่นี่
73.กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการกำหนดชื่อตำแหน่งข้าราชการตำรวจที่เรียกชื่ออย่างอื่น และการเทียบตำแหน่งข้าราชการตำรวจที่เรียกชื่ออย่างอื่นกับตำแหน่งข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๔๘ คลิกที่นี่
74.กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการกำหนดชื่อตำแหน่งข้าราชการตำรวจที่เรียกชื่ออย่างอื่น และการเทียบตำแหน่ง ข้าราชการตำรวจที่เรียกชื่ออย่างอื่นกับตำแหน่งข้าราชการตำรวจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ คลิกที่นี่
75.กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการพิจารณาสั่งลงโทษ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ คลิกที่นี่
76.ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ ๓๘ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการตำรวจ คลิกที่นี่

1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๘ คลิกที่นี่
2.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๘ คลิกที่นี่
3.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๙ คลิกที่นี่
4.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๒ คลิกที่นี่
5.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๓ คลิกที่นี่
6.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ คลิกที่นี่
7.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ คลิกที่นี่
8.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙ คลิกที่นี่
9.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒ คลิกที่นี่
10.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๕) ๒๕๕๐ คลิกที่นี่
11.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๖ คลิกที่นี่
12.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ คลิกที่นี่
13.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ คลิกที่นี่
14.พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๖ คลิกที่นี่
15.พระราชกฤษฎีการะเบียบข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๐ คลิกที่นี่
16.พระราชกฤษฎีกาเครื่องแบบข้าราชการกรุงเทพมหานคร และระเบียบการแต่ง พ.ศ. ๒๕๑๖ คลิกที่นี่
17.พระราชกฤษฎีกากำหนดเงินประจำตำแหน่ง เงินค่าเบี้ยประชุม และเงินตอบแทนอื่นของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาเขตของกรุงเทพมหานคร และกรรมการของสภากรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ คลิกที่นี่
18.ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย พ.ศ. ๒๕๓๐ คลิกที่นี่
19.ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครไปศึกษา ฝึกอบรมดูงานและปฏิบัติการวิจัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๑ คลิกที่นี่
20.ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๔ คลิกที่นี่
21.ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลกรรมการและเจ้าหน้าที่สอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๐ คลิกที่นี่
22.ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการพักอาศัยในบ้านพักข้าราชการ และลูกจ้างของศูนย์ฝึกอบรมข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๑ คลิกที่นี่
23.ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการคัดเลือกผู้แทนข้าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการในคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๒ คลิกที่นี่
24.ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการคัดเลือกผู้แทนข้าราชการกรุงเทพมหานครเป็นกรรมการ ในคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ คลิกที่นี่
25.ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ลูกจ้าง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ คลิกที่นี่
26.กฎกระทรวงการหักเงินงบประมาณรายได้ประจำปีสมทบเข้าเป็นกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๖ คลิกที่นี่
27.กฎ ก.ก. ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๑๖) ออกตามความในพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๖ ว่าด้วยการบรรจุผู้ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ คลิกที่นี่
28.กฎ ก.ก. ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๗) ออกตามความในพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๖ ว่าด้วยการเทียบตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นในกรุงเทพมหานคร คลิกที่นี่
29.กฎ ก.ก. ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร ตลอดจนการพ้นจากตำแหน่งผู้แทนข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร คลิกที่นี่
30.กฎ ก.ก. ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๐) ออกตามความในพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ว่าด้วยการกำหนดระดับเงินเดือนของตำแหน่งข้าราชการครู คลิกที่นี่
31.กฎ ก.ก. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๒๘ ว่าด้วยการกำหนดระดับเงินเดือนของตำแหน่งข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร คลิกที่นี่
32.กฎ ก.ก. ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่ง และการให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๐ คลิกที่นี่
33.กฎ ก.ก. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๐ คลิกที่นี่
34.ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๐ คลิกที่นี่
35.พระราชกฤษฎีกากำหนดตำแหน่งข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๙ คลิกที่นี่
36.พระราชกฤษฎีการะเบียบข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๓ คลิกที่นี่

1.ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น คลิกที่นี่
2.ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (พร้อมแบบฟอร์มเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย) คลิกที่นี่
3. ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ คลิกที่นี่
4. ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ (พร้อมแบบฟอร์ม) คลิกที่นี่
5.(ตัวอย่าง) ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัด..............................เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด คลิกที่นี่
6.ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้สอบแข่งขันได้ ผู้สอบคัดเลือกได้ หรือผู้ได้รับคัดเลือก (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2548 คลิกที่นี่
7.ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว คลิกที่นี่
8.ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนระดับ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (เพิ่มเติม ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 22 กรกฏาคม 2547 คลิกที่นี่
9.ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก เพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 22 กรกฏาคม พ.ศ. 2547 คลิกที่นี่
10.ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกสำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 22 กรกฏาคม พ.ศ. 2547 คลิกที่นี่
11.ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 22 กรกฏาคม พ.ศ. 2547 คลิกที่นี่
12.ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน สำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 22 กรกฏาคม พ.ศ. 2547 คลิกที่นี่
13.ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขันสำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 22 กรกฏาคม พ.ศ. 2547 คลิกที่นี่
14.ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้รับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้น 1 อันดับ (เพิ่มเติม) (กันยายน 2547) คลิกที่นี่
15.ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือก เพื่อเปลี่ยนสายงานในตำแหน่งที่เริ่มต้นจากสายงานคุณวุฒิปริญญาตรี ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2548 คลิกที่นี่
16.ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2548 คลิกที่นี่
17.มติคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) ครั้งที่ 4/2547 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2547 เรื่อง การบริหารงานบุคคลในพื้นที่ชายแดน 3 จังหวัดภาคใต้ คลิกที่นี่
18.ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) เรื่อง กำหนดการเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 8 มีนาคม 2548 คลิกที่นี่
19.ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนระดับเป็นกรณีพิเศษให้แก่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่จะเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 2548 ลงวันที่ 29 เมษายน 2548 คลิกที่นี่
20.ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขันสำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2548 คลิกที่นี่
21.ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) เรื่อง ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2548 คลิกที่นี่
22.ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) เรื่อง การให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้น 1 อันดับ ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2548 คลิกที่นี่
23.ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (แก้ไขเพิ่มเติม) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2548 คลิกที่นี่
24.ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 8 มีนาคม 2548 คลิกที่นี่
25.ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การย้ายหรือโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือรับโอนข้าราชการพลเรือนหรือข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้สอบคัดเลือกได้ ลงวันที่ 8 มีนาคม 2548 คลิกที่นี่
26.ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนระดับเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่จะเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 2547 ลงวันที่ 22 กรกฏาคม พ.ศ. 2547 คลิกที่นี่
27.(ตัวอย่าง) ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด..................... เรื่อง กำหนดเงื่อนไขและวิธีการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นกรณีพิเศษ ตามมติคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) ในการประชุมครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549 คลิกที่นี่
28.มติคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) เรื่อง การเทียบตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษากับตำแหน่งนักบริหารการศึกษาเพื่อประโยชน์ในการรับโอน (มติ กจ.ในการประชุมครั้งที่ 4/2547 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2547) คลิกที่นี่
29.ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (เพิ่มเติม) (กำหนดให้อบจ.นำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของพนักงานครูเทศบาลมาใช้โดยอนุโลม) ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2547 คลิกที่นี่
30.ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) เรื่อง ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น นอกระดับควบขั้นสูง ในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายงานนิติการ พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2550 คลิกที่นี่
31.ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 24 กรกฏาคม พ.ศ. 2550 คลิกที่นี่
32.ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2550 คลิกที่นี่
33.ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2548 คลิกที่นี่
34.ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขันสำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 19 เมษายน 2548 คลิกที่นี่
35.ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระดับ 9 (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2547 คลิกที่นี่
36.ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์การสั่งประจำกรณีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระทำผิดกฎหมาย ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2547 คลิกที่นี่
37.ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด(ก.จ.) เรื่อง เงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2547 คลิกที่นี่
38.ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การสอบแข่งเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2549 (ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/ว 32 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2549) คลิกที่นี่
39.ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด และบุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจ้างตามภารกิจ) ที่สังกัดสถานศึกษา ลงวันที่ 4 เมษายน 2549 คลิกที่นี่
40.ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง แนวทางป้องกันการทุจริตการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2550 คลิกที่นี่
41.ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด(ก.จ.) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนระดับเป็นกรณีพิเศษให้แก่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งบริหารที่เกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 2550 ลงวันที่ 24 เมษายน 2550 คลิกที่นี่
42.ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้งทายาทของพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ปฏิบัติราชการ ในพื้นที่พิเศษที่เสียชีวิต พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 30 เมษายน 2550 คลิกที่นี่
43.ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการนำคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเป็นประสบการณ์การบริหารเพื่อลดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 30 เมษายน 2550 คลิกที่นี่
44.ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ คลิกที่นี่

เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ / พระราชกฤษฎีกา
1.พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๙ คลิกที่นี่
2.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ คลิกที่นี่
3.พระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนกรรมการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ.๒๕๔๓ คลิกที่นี่
4.พระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนกรรมการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ คลิกที่นี่
มาตรฐานทั่วไป / หลักเกณฑ์ / เงื่อนไข ในการบริหารงานบุคคล
1.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล คลิกที่นี่
2.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานส่วนตำบล คลิกที่นี่
3. ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล คลิกที่นี่
4.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป เกี่ยวกับอัตราตำแหน่งและมาตรฐานของตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล คลิกที่นี่ / ไฟล์ pdf คลิกที่นี่
5.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนตำบล คลิกที่นี่
6.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล สำหรับลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล คลิกที่นี่
7.ประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามสำหรับพนักงานส่วนตำบล คลิกที่นี่ / ไฟล์ pdf คลิกที่นี่
8.ประกาศกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลประเภทวิชาชีพเฉพาะ คลิกที่นี่ / ไฟล์ pdf คลิกที่นี่
9.ประกาศกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลประเภทบริหารระดับกลาง คลิกที่นี่ / ไฟล์ pdf คลิกที่นี่
10.ประกาศกำหนดมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล คลิกที่นี่ / ไฟล์ pdf คลิกที่นี่
11.ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบล คลิกที่นี่ / ไฟล์ pdf คลิกที่นี่
12.ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล คลิกที่นี่ / ไฟล์ pdf คลิกที่นี่
13.ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตำบลได้รับเงินเดือน คลิกที่นี่ / ไฟล์ pdf คลิกที่นี่
14.ประกาศกำนดหลักเกณฑ์การจัดประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนตำบล คลิกที่นี่ / ไฟล์ pdf คลิกที่นี่
15.ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล คลิกที่นี่ / ไฟล์ pdf คลิกที่นี่
16.ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล คลิกที่นี่ / ไฟล์ pdf คลิกที่นี่
17.ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานส่วนตำบล คลิกที่นี่ / ไฟล์ pdf คลิกที่นี่
18.ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น คลิกที่นี่ / ไฟล์ pdf คลิกที่นี่
19.ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในฐานะผู้ชำนาญการขององค์การบริหารส่วนตำบล คลิกที่นี่ / ไฟล์ pdf คลิกที่นี่
20.ประกาศกำหนดคุณวุฒิการศึกษาที่ให้คัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ คลิกที่นี่ / ไฟล์ pdf คลิกที่นี่
21.ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การบรรจุผู้ไปรับราชการทหารกลับเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล คลิกที่นี่ / ไฟล์ pdf คลิกที่นี่
22.ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การบรรจุผู้ไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีกลับเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล คลิกที่นี่ / ไฟล์ pdf คลิกที่นี่
23.ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ คลิกที่นี่ / ไฟล์ pdf คลิกที่นี่
24.ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การทดลองปฎิบัติหน้าที่ราชการสำหรับพนักงานส่วนตำบล คลิกที่นี่ / ไฟล์ pdf คลิกที่นี่
25.ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การย้ายพนักงานส่วนตำบล คลิกที่นี่ / ไฟล์ pdf คลิกที่นี่
26.ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การโอนพนักงานส่วนตำบลผู้สอบแข่งขันได้ ผู้สอบคัดเลือกได้ หรือผู้ได้รับคัดเลือก คลิกที่นี่ / ไฟล์ pdf คลิกที่นี่
27.ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนตำบล คลิกที่นี่ / ไฟล์ pdf คลิกที่นี่
28.ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น คลิกที่นี่ / ไฟล์ pdf คลิกที่นี่
29.ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล คลิกที่นี่ / ไฟล์ pdf คลิกที่นี่
30.ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ สำหรับพนักงานส่วนตำบล ผู้ถึงแก่ความตายอันเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ คลิกที่นี่ / ไฟล์ pdf คลิกที่นี่
31.ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์กำหนดขนาดขององค์การบริหารส่วนตำบล คลิกที่นี่ / ไฟล์ pdf คลิกที่นี่
32.ประกาศกำหนดกอง หรือส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล คลิกที่นี่ / ไฟล์ pdf คลิกที่นี่
33.ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การสั่งพนักงานส่วนตำบลประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นการชั่วคราว คลิกที่นี่ / ไฟล์ pdf คลิกที่นี่
34.ประกาศกำหนดหลัเกณฑ์การสั่งพนักงานส่วนตำบลไปช่วยปฏิบัติราชการ คลิกที่นี่ / ไฟล์ pdf คลิกที่นี่
35.ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การพัฒนาผู้ได้รับบรรจุเข้ารับราชการใหม่ คลิกที่นี่ / ไฟล์ pdf คลิกที่นี่
36.ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา คลิกที่นี่ / ไฟล์ pdf คลิกที่นี่
37.ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล คลิกที่นี่ / ไฟล์ pdf คลิกที่นี่
38.ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การพัฒนาพนักงานส่วนตำบลโดยการให้ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ และการให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ในต่างประเทศ คลิกที่นี่ / ไฟล์ pdf คลิกที่นี่
39.ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล คลิกที่นี่ / ไฟล์ pdf คลิกที่นี่
40.ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การรายงานเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน และการปฏิบัติการอื่น สำหรับพนักงานส่วนตำบล คลิกที่นี่ / ไฟล์ pdf คลิกที่นี่
41.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณานับหน่วยกิตที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (พ.ศ.๒๕๔๖) คลิกที่นี่ / ไฟล์ pdf คลิกที่นี่
42.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานส่วนตำบล (เพิ่มเติม) พ.ศ. ๒๕๔๖ คลิกที่นี่ / ไฟล์ pdf คลิกที่นี่
43.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (เพิ่มเติม) พ.ศ. ๒๕๔๖ คลิกที่นี่ / ไฟล์ pdf คลิกที่นี่
44.(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด.....เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม) (เปลี่ยนแปลงข้อความในข้อ 107 (14) พ.ศ.๒๕๔๖) คลิกที่นี่ / ไฟล์ pdf คลิกที่นี่
45.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล (เพิ่มเติม) พ.ศ. ๒๕๔๖ คลิกที่นี่ / ไฟล์ pdf คลิกที่นี่
46.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย คลิกที่นี่
47.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ คลิกที่นี่
48.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ คลิกที่นี่
49.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดระดับตำแหน่งผู้บริหาร ในองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดใหญ่และองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง (พ.ศ. ๒๕๕๐) คลิกที่นี่
50.(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (เพิ่มเติม) คลิกที่นี่
51.(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด.......เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม) คลิกที่นี่
52.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรมการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนตำบล ลงวันที่ ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๔๗ คลิกที่นี่
53.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ลงวันที่ ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๔๗ คลิกที่นี่
54.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ลงวันที่ ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๔๗ คลิกที่นี่
55.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลงวันที่ ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๔๗ คลิกที่นี่
56.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ลงวันที่ ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๔๗ คลิกที่นี่
57.มติคณะกรรมการกลางพนักงาานส่วนตำบล เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประกาศ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุ และแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน สำหรับพนักงานส่วนตำบล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๔๗ และเรื่อง หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก คัดเลือกของพนักงานส่วนตำบล (เพิ่มเติม) (มท 0809.2/ว 64 ลว. 6 ต.ค. 2547) คลิกที่นี่
58.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๘ คลิกที่นี่
59.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบลเป็นกรณีพิเศษ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๘ คลิกที่นี่
60.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลในองค์การบริหารส่วนตำบล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๘ คลิกที่นี่
61.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง ประกาศกำหนดค่าตอบแทนข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นที่องค์การบริหารส่วนตำบลขอยืมตัวมาช่วยปฏิบัติงานชั่วคราว ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๘ คลิกที่นี่
62.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๘ คลิกที่นี่
63.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลเรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (แก้ไขเพิ่มเติม) (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๘ คลิกที่นี่
64.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน สำหรับพนักงานส่วนตำบล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๘ คลิกที่นี่
65.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๗ คลิกที่นี่
66.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ คลิกที่นี่
67.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ คลิกที่นี่
68.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง แนวทางป้องกันการทุจริตการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๐ คลิกที่นี่
69.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลและบุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจ้างตามภารกิจ) ที่สังกัดสถานศึกษา ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๔๙ คลิกที่นี่
70.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๔๙ คลิกที่นี่
71.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานผู้บริหารสถานศึกษาทุกสังกัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๔๙ คลิกที่นี่
72.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๔๘ คลิกที่นี่
73.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๔๘ คลิกที่นี่
74.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การย้ายหรือโอนพนักงานส่วนตำบล หรือรับโอนข้าราชการพลเรือน หรือข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบลจากผู้สอบแข่งขันได้ หรือผู้สอบคัดเลือกได้ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๘ คลิกที่นี่
75.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๐ คลิกที่นี่
76.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๕๐ คลิกที่นี่
77.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้งทายาทของพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ปฏิบัติราชการ ในพื้นที่พิเศษที่เสียชีวิต พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๐ คลิกที่นี่
78.ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (เลื่อนไหล) ที่มาจากบุคคลภายนอก ลงวันที่ ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๔๗ คลิกที่นี่
79.ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๗) ลงวันที่ ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๔๗ คลิกที่นี่
80.ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตำบลได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๔๗ คลิกที่นี่
81.ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกหรือคัดเลือก ลงวันที่ ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๔๗ คลิกที่นี่
82.ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลได้รับค่าจ้าง ลงวันที่ ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๔๗ คลิกที่นี่
83.ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๑๒) ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๘ คลิกที่นี่
84.ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๗ คลิกที่นี่
85.ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ (แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๑๗ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๔๙) คลิกที่นี่
86.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดระดับตำแหน่งผู้บริหารในองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดใหญ่และองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๐ คลิกที่นี่
87.ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๙) ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๐ คลิกที่นี่
88.ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการปรับระดับตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นระดับ ๗ หรือระดับ ๘ กรณีการปรับขนาดขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๐ คลิกที่นี่
89.ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางป้องกันการทุจริตการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ คลิกที่นี่
90.ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒๐) ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ คลิกที่นี่
91.มติก.อบต.การปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (นอกระดับควบ) (มท 0809.2/ว 33 ลงวันที่ 25 ก.พ. 2548) คลิกที่นี่
92.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบลเป็นกรณีพิเศษ ลงวันที่ 29 เมษายน 2548 คลิกที่นี่
93.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการระงับการสอบหรือการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และการประกาศยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของพนักงานส่วนตำบล กรณีผู้ดำเนินการสอบแข่งขันทุจริตหรือส่อว่าทุจริตในการสอบแข่งขัน ลงวันที่ 31 กรกฏาคม 2549 คลิกที่นี่
94.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนตำบล ,เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล, เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล , เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานส่วนตำบล, เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ลงวันที่ 22 กรกฏาคม พ.ศ. 2547 คลิกที่นี่
95.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการนำคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเป็นประสบการณ์การบริหารเพื่อลดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 30 เมษายน 2550 คลิกที่นี่
96.(ตัวอย่าง) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด....... เรื่อง กำหนดเงื่อนไขและวิธีการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนตำบลเป็นกรณีพิเศษ (ตามมติก.อบต.ครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549) คลิกที่นี่
97.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2547 (กำหนดให้อบต.นำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของพนักงานครูเทศบาลมาใช้โดยอนุโลม) คลิกที่นี่
98.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 24 กรกฏาคม 2550 คลิกที่นี่
99.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 24 กรกฏาคม 2550 คลิกที่นี่
100.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการปรับระดับตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นระดับ 7 หรือระดับ 8 กรณีการปรับขนาดขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 17 กรกฏาคม 2550 คลิกที่นี่
101.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 25 เมษายน 2550 คลิกที่นี่
102.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2548 คลิกที่นี่
103.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การย้ายหรือโอนพนักงานส่วนตำบล หรือรับโอนข้าราชการพลเรือน หรือข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบลจากผู้สอบแข่งขันได้ หรือผู้สอบคัดเลือกได้ ลงวันที่ 8 มีนาคม 2548 คลิกที่นี่
104.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 8 มีนาคม 2548 คลิกที่นี่
105.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสรรหาพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้บริหารที่ว่าง กรณีเกษียณอายุราชการ ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2548 คลิกที่นี่
106.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 19 เมษายน 2548 คลิกที่นี่
107.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (แก้ไขเพิ่มเติม) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2548 คลิกที่นี่
108.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน สำหรับพนักงานส่วนตำบล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2548 คลิกที่นี่
109.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง หลักเกณฑ์การสั่งประจำกรณีพนักงานส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระทำผิดกฎหมาย ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2547 คลิกที่นี่
110.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) เรื่อง เงินทำขวัญพนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2547 คลิกที่นี่
111.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การโอนพนักงานส่วนตำบลผู้สอบแข่งขันได้ ผู้สอบคัดเลือกได้ หรือผู้ได้รับคัดเลือก (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2548 คลิกที่นี่
112.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลและบุคลากรสนับสนุการสอน (พนักงานจ้างตามภารกิจ) ที่สังกัดสถานศึกษา ลงวันที่ 4 เมษายน 2549 คลิกที่นี่
113.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 4 เมษายน 2549 คลิกที่นี่
114.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานผู้บริหารสถานศึกษาทุกสังกัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 4 เมษายน 2549 คลิกที่นี่
115.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2548 คลิกที่นี่
116.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง ประกาศกำหนดค่าตอบแทนข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ที่องค์การบริหารส่วนตำบลขอยืมตัวมาช่วยปฏิบัติงานชั่วคราว ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2548 คลิกที่นี่
117.มติคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) ในการประชุมครั้งที่ 5/2547 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2547 เรื่อง การเทียบตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษากับตำแหน่ง นักบริหารการศึกษาเพื่อประโยชน์ในการรับโอน คลิกที่นี่

1.ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น คลิกที่นี่
2.ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานในตำแหน่งที่เริ่มต้นจากสายงานคุณวุฒิปริญญาตรี คลิกที่นี่
3. ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย ไฟล์ word คลิกที่นี่ / ไฟล์ pdf คลิกที่นี่
4. ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลเรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ / ไฟล์ word  คลิกที่นี่ / ไฟล์ pdf คลิกที่นี่
5.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์การพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ / ไฟล์ word คลิกที่นี่  / ไฟล์ pdf คลิกที่นี่
6.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปกำหนดค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๐ คลิกที่นี่
7.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้งทายาทของพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้ปฏิบัติราชการในพื้นที่พิเศษที่เสียชีวิต พ.ศ. ๒๕๕๐ คลิกที่นี่
8.ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด.................... เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล คลิกที่นี่
9.ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขันสำหรับพนักงานเทศบาล คลิกที่นี่

10.ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานเทศบาล คลิกที่นี่

11.ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกสำหรับพนักงานเทศบาล คลิกที่นี่
12.ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดระดับของตำแหน่งและเงินเดือนเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในฐานะผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ชำนาญการของเทศบาล คลิกที่นี่
13.ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการย้ายพนักงานเทศบาล คลิกที่นี่
14.ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ คลิกที่นี่
15.ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล คลิกที่นี่
16.ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น คลิกที่นี่
17.ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลที่สังกัดสถานศึกษาให้ดำรงตำแหน่งและระดับที่สูงขึ้น คลิกที่นี่
18.ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล คลิกที่นี่
19.ประกาศหลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณาโอนพนักงานเทศบาล คลิกที่นี่
20.ประกาศหลักเกณฑ์การโอนพนักงานเทศบาลผู้สอบแข่งขันได้ผู้สอบคัดเลือกได้หรือผู้ได้รับคัดเลือก คลิกที่นี่
21.ประกาศหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาลได้รับเงินเดือน คลิกที่นี่
22.ประกาศหลักเกณฑ์การกำหนดขนาดของเทศบาล คลิกที่นี่
23.ประกาศหลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งและจำนวนตำแหน่งพนักงานครูเทศบาลที่สังกัดสถานศึกษา คลิกที่นี่
24.ประกาศหลักเกณฑ์การขอยืมตัวข้าราชการพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ คลิกที่นี่
25.ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานเทศบาล คลิกที่นี่
26.ประกาศหลักเกณฑ์การจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานเทศบาล คลิกที่นี่
27.ประกาศหลักเกณฑ์การจัดทำแผนอัตรากำลังและการกำหนดตำแหน่งของพนักงานเทศบาล คลิกที่นี่
28.ประกาศหลักเกณฑ์การจัดทำแผนอัตรากำลังและการกำหนดตำแหน่งลูกจ้างเทศบาล คลิกที่นี่
29.ประกาศหลักเกณฑ์การจัดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นพิเศษสำหรับพนักงานเทศบาล คลิกที่นี่
30.ประกาศหลักเกณฑ์การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการสำหรับพนักงานเทศบาล คลิกที่นี่
31.ประกาศหลักเกณฑ์การบรรจุผู้ไปรับราชการทหารกลับเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล คลิกที่นี่
32.ประกาศหลักเกณฑ์การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา คลิกที่นี่
33.ประกาศหลักเกณฑ์การพัฒนาผู้ได้รับบรรจุเข้ารับราชการใหม่ คลิกที่นี่
34.ประกาศหลักเกณฑ์การพัฒนาพนักงานเทศบาลโดยการให้ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ คลิกที่นี่
35.ประกาศหลักเกณฑ์การยุบเลิกตำแหน่ง การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตำแหน่ง ตัดโอนตำแหน่ง ตัดโอนพนักงานครูเทศบาล  ตัดโอนตำแหน่งและตัดโอนพนักงานครูเทศบาลที่สังกัดสถานศึกษา คลิกที่นี่
36.ประกาศหลักเกณฑ์การยุบเลิกตำแหน่ง หรือเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตำแหน่งของพนักงานเทศบาล คลิกที่นี่
37.ประกาศหลักเกณฑ์การรายงานเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนระดับการเลื่อนขั้นเงินเดือน และการปฏิบัติการอื่น สำหรับพนักงานเทศบาล คลิกที่นี่
38.ประกาศหลักเกณฑ์การสั่งพนักงานเทศบาลไปช่วยปฏิบัติราชการ คลิกที่นี่
39.ประกาศหลักเกณฑ์อัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของเทศบาลได้รับค่าจ้าง คลิกที่นี่
40.ประกาศกำหนดมาตรฐานตำแหน่งลูกจ้างเทศบาล คลิกที่นี่
41.ประกาศกำหนดประเภทและสายงานของตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล คลิกที่นี่
42.ประกาศกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาลประเภทวิชาชีพเฉพาะและประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ คลิกที่นี่
43.ประกาศกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาลประเภทบริหารระดับสูงและประเภทบริหารระดับกลาง คลิกที่นี่
44.ประกาศกำหนดคุณวุฒิการศึกษาที่ให้คัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ คลิกที่นี่
45.ประกาศกำหนดการสั่งพนักงานเทศบาลประจำเทศบาล คลิกที่นี่
46.ประกาศกำหนดการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานเทศบาลผู้ถึงแก่ความตายเป็นกรณีพิเศษเพื่อประโยชน์ในการคำนวณบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ คลิกที่นี่
47.ประกาศกำหนดให้พนักงานครูเทศบาลได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษและครูการศึกษาพิเศษกรณีเรียนร่วม คลิกที่นี่
48.ประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานเทศบาล คลิกที่นี่
49.ประกาศการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล คลิกที่นี่
50.ประกาศเกณฑ์อำนาจอนุญาตการลาสำหรับลูกจ้างของเทศบาล คลิกที่นี่
51.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การกำหนดขนาดเทศบาล และการกำหนดระดับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๐ คลิกที่นี่
52.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดขนาดเทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ คลิกที่นี่
53.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๐ คลิกที่นี่
54.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานเทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๐ คลิกที่นี่
55.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกสำหรับพนักงานเทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๐ คลิกที่นี่
56.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน สำหรับครูอัตราจ้างเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๐ คลิกที่นี่
57.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง ตำแหน่งและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๐ คลิกที่นี่
58.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว คลิกที่นี่
59.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกสำหรับพนักงานเทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ คลิกที่นี่
60.เงื่อนไขคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานเทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ คลิกที่นี่
61.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล (แก้ไข้เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ คลิกที่นี่
62.ขั้นตอนการดำเนินการมาตรการเปลี่ยนอาชีพพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ คลิกที่นี่
63.การกำหนดวุฒิทางศึกษาทางสังคมศาสตร์ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ท.,ก.จ.,ก,อบต.ที่ มท 0809.1/ว 2026 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2546 คลิกที่นี่
64.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง แนวทางป้องกันการทุจริตการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2550 คลิกที่นี่
65.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู ลงวันที่ 4 เมษายน 2549 คลิกที่นี่
66.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2550 คลิกที่นี่
67.มติคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 3/2547 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2547 เรื่องที่ 1 กรณีการปรับขนาดเทศบาล, เรื่องที่ 2 กรณีการให้คะแนนกรณีการคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งบริหาร, เรื่องที่ 3 กรณีการเข้าสู่ตำแหน่งบริหารตามโครงสร้างตำแหน่งใหม่, เรื่องที่ 4 กรณีการนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของพนักงานเทศบาลสายงานบริหาร คลิกที่นี่
68.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนระดับเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานเทศบาลตำแหน่งบริหาร ที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2550 ลงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2550 คลิกที่นี่
69.(ตัวอย่าง) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด...........เรื่อง กำหนดเงื่อนไขและวิธีการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับ พนักงานเทศบาลเป็นกรณีพิเศษ ตามมติ ก.ท.ครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549 คลิกที่นี่
70.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การโอนพนักงานเทศบาลผู้สอบแข่งขันได้ ผู้สอบคัดเลือกได้ หรือผู้ได้รับคัดเลือก (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2548 คลิกที่นี่
71.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2548 คลิกที่นี่
72.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์การสั่งประจำกรณีพนักงานเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีกระทำผิดกฎหมาย ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2547 คลิกที่นี่
73.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรื่อง เงินทำขวัญพนักงานและลูกจ้างของเทศบาล ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2547 คลิกที่นี่
74.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขันสำหรับพนักงานเทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2548 คลิกที่นี่
75.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การย้ายหรือโอนพนักงานเทศบาลหรือรับโอนข้าราชการพลเรือน หรือข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล จากผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้สอบคัดเลือกได้ ลงวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2548 คลิกที่นี่
76.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2548 คลิกที่นี่
77.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 24 กรกฏาคม พ.ศ. 2550 คลิกที่นี่
78.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรื่อง ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น นอกระดับควบขั้นสูง ในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายงานนิติการ พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2550 คลิกที่นี่
79.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานเทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 คลิกที่นี่
80.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกสำหรับพนักงานเทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 คลิกที่นี่
81.มติคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท) ในการประชุมครั้งที่ 4/2547 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2547 เรื่อง การเทียบตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการการศึกษากับตำแหน่งนักบริหารการศึกษาเพื่อประโยชน์ในการรับโอน คลิกที่นี่
82.โครงสร้างส่วนราชการภายในสำนัก/กองการศึกษาของเทศบาลและเมืองพัทยา ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 40 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2545 คลิกที่นี่
83.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการนำคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเป็นประสบการณ์การบริหาร เพื่อลดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2550 คลิกที่นี่
84.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดขนาดและปรับระดับตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบลเป็นพนักงานเทศบาล เนื่องจากการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลขึ้นเป็นเทศบาล ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2546 คลิกที่นี่
85.หลักเกณฑ์การจัดตั้งหรือปรับปรุงส่วนราชการเป็น "สำนัก" หรือ "กอง" ตามมติ คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ในการประชุมครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2550 คลิกที่นี่
86.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งหรือปรับปรุงส่วนราชการเป็น "สำนัก" หรือ "กอง" ลงวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2550 คลิกที่นี่
87.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2548 คลิกที่นี่
88.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (แก้ไขเพิ่มเติม) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2548 คลิกที่นี่
89.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งพนักงานครูเทศบาลและบุคคลสนับสนุนการสอน (พนักงานจ้างตามภารกิจ) ที่สังกัดสถานศึกษา ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549 คลิกที่นี่
90.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานผู้บริหารสถานศึกษาทุกสังกัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารการศึกษาของเทศบาล ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 คลิกที่นี่
91.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับครูอัตราจ้าง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ลงวันที่ 30 มีนาคม 2550 คลิกที่นี่
92.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนระดับเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานเทศบาลที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2548 ลงวันที่ 29 เมษายน 2548 คลิกที่นี่
93.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดระดับตำแหน่งพนักงานเทศบาลสายงานบริหารในเทศบาลขนาดเล็ก ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2548 คลิกที่นี่
94.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลเป็นกรณีพิเศษ ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2548 คลิกที่นี่
95.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรื่อง ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2548 คลิกที่นี่
96.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรื่อง การให้พนักงานเทศบาลได้รับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้น 1 อันดับ ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2548 คลิกที่นี่
97.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานในตำแหน่ง ที่เริ่มต้นจากสายงานคุณวุฒิปริญญาตรี ลงวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2548 คลิกที่นี่
98.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2548 คลิกที่นี่
99.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การกำหนดขนาดเทศบาลและการกำหนดระดับตำแหน่ง ผู้บริหารของเทศบาล ลงวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2550 คลิกที่นี่
100.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดตำแหน่งและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549 คลิกที่นี่
101.ซักซ้อมเกี่ยวกับเกณฑ์ชี้วัดด้านรายได้ตามหลักเกณฑ์เปลี่ยนแปลงขนาดของเทศบาล (มท 0809.2/ว 111 ลว. 24 ธันวาคม 2547) คลิกที่นี่
102.แนวทางการจัดกรอบอัตรากำลังกรณียุบรวมองค์การบริหารส่วนตำบลกับเทศบาลใกล้เคียง (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.1/ว 65 ลว. 13 มกราคม 2547) คลิกที่นี่
103.กฏกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ คลิกที่นี่
104.(ตัวอย่าง) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดระดับตำแหน่งพนักงานเทศบาลสายงานบริหารในเทศบาลขนาดเล็ก (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 คลิกที่นี่
105.(ตัวอย่าง) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2548 คลิกที่นี่
106.(ตัวอย่าง) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การกำหนดค่าตอบแทนข้าราชการพนักงานหรือลูกจ้างที่เทศบาลขอยืมตัวมาช่วยปฏิบัติงานชั่วคราว ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2548 คลิกที่นี่
 

1.พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ คลิกที่นี่
2.พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ คลิกที่นี่
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ คลิกที่นี่
     3.1)แก้ไขคำผิดในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ คลิกที่นี่
4.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙ คลิกที่นี่
5.หลักเกณฑ์ท้องที่ใกล้เคียงกับท้องที่ที่ตั้งสำนักงานเดิม ซึ่งไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ คลิกที่นี่
6.สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านกรณีย้ายตามคำร้องขอของตนเอง (มท 0808.2/ว 3360 ลว.7 ต.ค.47) คลิกที่นี่
7.ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ (มท 0803/ว 1212 ลว.19 ส.ค. 47) คลิกที่นี่
8.สรุปแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองครั้งที่ ๖/๒๕๔๗ คดีปกครองเกี่ยวกับค่าเช่าบ้านข้าราชการ คลิกที่นี่
9.การเบิกเงินค่าเช่าบ้านตามคำพิพากษาศาลปกครอง (กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่่ กค 0409.5/ว 246 ลว.15 มิ.ย. 48) คลิกที่นี่
10.บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา(เลขที่ ๓๕๐/๒๕๔๔) เรื่องการเบิกค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบล คลิกที่นี่
11. บัญชีอัตราค่าเช่าบ้านของข้าราชการ คลิกที่นี่
12.แบบขอเบิกค่าเช่าบ้าน (แบบ 73 ก.) คลิกที่นี่
13.แบบขอรับเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ 6000) คลิกที่นี่
14.แบบประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ คลิกที่นี่
15.แบบหนังสือรับรองใบสำคัญ คลิกที่นี่
16.สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านตามคำร้องขอของตนเอง (มท 0808.2/ว 2744 ลว.16 ส.ค. 47) คลิกที่นี่
17.สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ (กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.5/ว 112 ลว. 17 มี.ค. 48) คลิกที่นี่
18.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2528 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว531 ลว.21 ก.พ. 48) คลิกที่นี่
19.การใช้สิทธินำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านในท้องที่ที่รับราชการเดิมมาเบิกค่าเช่าบ้านในท้องที่ที่รับราชการแห่งใหม่ (มท 0803/ว 1422 ลว. 1 ธ.ค. 46) คลิกที่นี่
20.บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (เลขที่ ๔๗๔/๒๕๔๘) เรื่อง สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านนอกท้องที่ที่ได้รับคำสั่งให้ไปประจำสำนักงานใหม่ คลิกที่นี่
21.แนวทางปฏิบัติในการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ กรณีผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านของโครงการบ้านเอื้ออาทร การเคหะแห่งชาติ (ที่ กค 0409.5/ว 20 ลว. 23 เม.ย. 50) คลิกที่นี่
22.หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (มท 0808.2/ว 296 ลว. 25 ม.ค. 50) คลิกที่นี่
23.การใช้สิทธินำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านในท้องที่ที่รับราชการเดิมมาเบิกค่าเช่าบ้านในท้องที่ที่รับราชการแห่งใหม่ (ที่ กค 0409.5/ว 94 ลว.14 พ.ย. 46) คลิกที่นี่
24.หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ คลิกที่นี่
25.หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ คลิกที่นี่
1.พระราชกฤษฏีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๒๓ คลิกที่นี่
2.พระราชกฤษฏีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๘ คลิกที่นี่
3.พระราชกฤษฏีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๒ คลิกที่นี่
4.พระราชกฤษฏีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๓ คลิกที่นี่
5.พระราชกฤษฏีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔ คลิกที่นี่
6.พระราชกฤษฏีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๐ คลิกที่นี่
7.พระราชกฤษฏีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๑ คลิกที่นี่
8.พระราชกฤษฏีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๔๕ คลิกที่นี่
9.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕ คลิกที่นี่
10.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ (16 มกราคม 2541)   คลิกที่นี่
11.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ไฟล์ pdf.  คลิกที่นี่ / ไฟล์ word คลิกที่นี่
12.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ (๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๙)   คลิกที่นี่
13.แนวทางการปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ว.29 กรมบัญชีกลาง ลว.๒๑ มกราคม ๒๕๔๖) คลิกที่นี่
14.แนวปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ(ว.38 กรมบัญชีกลาง ลว.๒๖ มกราคม ๒๕๔๙) คลิกที่นี่
15.การเบิกค่ารักษาพยาบาล (ว.56 กระทรวงการคลัง ลว.๑๘ กรกฏาคม ๒๕๔๖) คลิกที่นี่
16.การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล (ว.69 กรมบัญชีกลาง ลว.๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖) คลิกที่นี่
17.การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลของทางราชการประเภทผู้ป่วยใน (ว.167 กรมบัญชีกลาง ลว. ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๖) คลิกที่นี่
18.การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลของสถานพยาบาลของทางราชการ ประเภทผู้ป่วยใน(ว.19 บันทึกข้อความ-กรมบัญชีกลาง ลว. ๑๗ มกราคม ๒๕๔๖) คลิกที่นี่
19. การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลของสถานพยาบาลของทางราชการ ประเภทผู้ป่วยใน(ว.168 บันทึกข้อความ-กรมบัญชีกลาง ลว. ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๖) คลิกที่นี่
20.การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของบุตรกรณีมีครอบครัวโดยยังไม่ได้จดทะเบียนสมรส (นส.กรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๑๗/๔๑๒๒๖ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๕) คลิกที่นี่
21.การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มโรคเรื้อรัง 4 โรค (นส.กรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๑๗/ว ๒๖๕ ลว.๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๘) คลิกที่นี่
22.การเปลี่ยนแปลงสังกัดสถานพยาบาลของทางราชการ (ว.16 กระทรวงการคลัง ลว.๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖) คลิกที่นี่
23.การกำหนดเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ (นส.กระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๗/ว.๙ ลว. ๒๔ มกราคม ๒๕๔๖) คลิกที่นี่
24.การกำหนดเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ(ว.137 กระทรวงการคลัง ลว.๖ ธันวาคม ๒๕๔๓) คลิกที่นี่
25.การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๓๘ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๓๘ (นส.กระทรวงการคลังด่วนมากที่ กค 0529.4/ว 135 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2539) คลิกที่นี่
26.ซ้อมความเข้าใจกรณีสิทธิเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามสิทธิต่าง ๆ (ว.171 กรมบัญชีกลาง ลว. ๓ มิถุนายน ๒๕๔๖) คลิกที่นี่
27.ซ้อมความเข้าใจการเบิกเงินสวัสดิการของข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ( ว.200 บันทึกข้อความ-กรมบัญชีกลาง ลว.๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๖) คลิกที่นี่
28.วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ประสบภัยจากรถถูกกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย หรือบริษัทประกันภัยเรียกเงินค่าเสียหายเบื้องต้นคืน(ว.82 กระทรวงการคลัง ลว. ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๓) คลิกที่นี่
29.หนังสือสั่งการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของกระทรวงการคลัง ปี 2537 - 2542 คลิกที่นี่
30.หลักฐานในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล(ว.39406 กระทรวงการคลัง ลว. ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๐) คลิกที่นี่
31.หลักเกณฑ์การนับเวลาในการคิดจำนวนวันนอนและอัตราการเบิกค่าห้องค่าอาหาร (นส.กระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ ว 6 ลงวันที่ 20 มกราคม 2546) คลิกที่นี่
32.หลักเกณฑ์การนับเวลาในการคิดจำนวนวันนอนและอัตราการเบิกค่าห้องค่าอาหาร (นส.กระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ ว 5 ลงวันที่ 20 มกราคม 2546) คลิกที่นี่
33.หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญ (นส.กระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว 144 ลงวันที่ 27 กันยายน 2548) คลิกที่นี่
34.แบบพิมพ์การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ว.28 กรมบัญชีกลาง ลว. ๒๑ มกราคม ๒๕๔๖) คลิกที่นี่
35.แบบพิมพ์การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (นส.กระทราวงการคลังที่ กค 0417/ ว.284 ลว. ๑๗ กันยายน ๒๕๔๖) คลิกที่นี่
36.แบบพิมพ์การเบิกเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล (ว.18 กรมบัญชีกลาง ลว. ๑๗ มกราคม ๒๕๔๖) คลิกที่นี่
37.ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล แบบ 7105 คลิกที่นี่
38.คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล แบบ 7100 คลิกที่นี่
39.Powerpoint คำบรรยายค่ารักษาพยาบาล (DRG) โดย นายเชิดชัย มีคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ กรมบัญชีกลาง คลิกที่นี่
40.ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒ ก.ย. ๒๕๔๒ คลิกที่นี่

41.หนังสือสั่งการเกี่ยวกับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล คลิกที่นี่
     -ซ้อมความเข้าใจกรณีสิทธิเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๒๔ (ที่ มท 0313.4/ ว 2101 ลว. 12 ก.ค. 2537)
     -การเบิกค่ารักษาพยาบาลข้ามปีงบประมาณ (ที่ มท 0313.4/ ว 2742 ลว. 12   กันยายน   2537)
     -ค่าตรวจสุขภาพประจำปี (ด่วนที่สุด ที่ กค 0526.5/ ว 166 ลว. 27   ธันวาคม   2539)
     -การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีตรวจสุขภาพประจำปี (ที่ กค 0526.5/ ว 82 ลว. 1   ตุลาคม   2542)
     -การเบิกค่ารักษาพยาบาล (ด่วนที่สุด ที่ มท 0313.4/ ว 0813 ลว. 13   มีนาคม   2541)
     -แนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับสวัสดิการรักษาพยาบาล (ด่วนที่สุด ที่ มท 0313.4/ ว 1228 ลว. 30   เมษายน   2541)
     -แนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (ด่วนที่สุด ที่ กค 0526.5/ ว 17 ลว. 2   มีนาคม   2541)
     -การเบิกค่ารักษาพยาบาล (ด่วนที่สุด ที่ มท 0313.4/ ว 1964 ลว. 22   กรกฎาคม   2541)
     -การกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคไต (ด่วนที่สุด ที่ มท 0313.4/ ว 3138 ลว. 9   พฤศจิกายน   2541)
     -การกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วนโรคไต (ด่วนที่สุด ที่ กค 0526.5/ ว 90 ลว. 21   กันยายน   2541)
     -แนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่ายาในสถานพยาบาลของทางราชการ (ด่วนที่สุด ที่ กค 0526.5/ ว 66 ลว. 30   สิงหาคม   2542)

42.อัตราค่าบริการสาธารณสุข (กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0417/ว 76 ลว. 27 ก.พ. 2550) คลิกที่นี่
43.อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ ( กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว 177 ลว.24 พ.ย. 49) คลิกที่นี่
44.อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ (กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว 254 ลว. 22 มิ.ย. 49) คลิกที่นี่
45.การเป็นสถานพยาบาลของทางราชการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0417/ ว 54 ลว. 14 ก.พ. 50) คลิกที่นี่
46.การใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลของ "บิดา" (กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0417/ว 129 ลว. 30 มี.ค. 48) คลิกที่นี่
47.ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว 192 ลว.5 มิ.ย. 50) คลิกที่นี่
48.การกำหนดเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ (กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0417/ว 398 ลว. 15 พ.ย. 50) คลิกที่นี่
49.การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย (กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว 63 ลว. 16 ก.พ. 50) คลิกที่นี่
50.การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยภายในตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRG) (กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว 402 ลว. 19 พ.ย. 50) คลิกที่นี่
1.พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓ คลิกที่นี่  
2.พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๒ คลิกที่นี่  
3.พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๓ คลิกที่นี่  
4.พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ คลิกที่นี่  
5.พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๘ คลิกที่นี่  
6.พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ คลิกที่นี่  
7.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ คลิกที่นี่   / ไฟล์ word คลิกที่นี่
8.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ คลิกที่นี่  
9.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๙ คลิกที่นี่  
10.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๔๗ คลิกที่นี่ / ไฟล์ word คลิกที่นี่
11.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๔๒ คลิกที่นี่
12.ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ คลิกที่นี่
13.ซ้อมความเช้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.5/ว 253 ลว. 21 มิ.ย. 49) คลิกที่นี่
14.ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและเงินค่าเล่าเรียน ( กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.5/ว 196 ลว. 17 พ.ค. 49) คลิกที่นี่
15.ประเภทและอัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา (มท 0803/ว 239 ลว. 1 มี.ค. 47) คลิกที่นี่
16.ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน (กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.5/ว. 110 ลว. 12 พ.ย. 2545) คลิกที่นี่
17. ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน (กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.5/ว 169 ลว. 11 พ.ค. 2550) คลิกที่นี่ / ไฟล์ word คลิกที่นี่
18.อัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (มท 0803/ว 2459 ลว. 14 ธ.ค. 2548) คลิกที่นี่
19.วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือบุตร (มท 0803/ว 162 ลว. 25 ม.ค. 49) คลิกที่นี่
20.การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (มท 0803/ว 1958 ลว. 29 ก.ย. 2548) คลิกที่นี่
21.การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของพนักงานส่วนท้องถิ่น ระดับปริญญาตรี (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 354 ลว. 28 ก.พ. 2549) คลิกที่นี่
22.การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรและการรักษาพยาบาลสำหรับบุตรในกรณีที่ผู้มีสิทธิและคู่สมรสได้หย่าหรือแยกกันอยู่โดยมิได้หย่ากันตามกฎหมาย (กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0417/ว 36 ลว. 6 ก.ย. 2549) คลิกที่นี่
23.ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.5/ว 182 ลว. 24 พ.ค. 2550) คลิกที่นี่
24.ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.5/ว 15 ลว. 13 ม.ค. 2549) คลิกที่นี่
25.แนวทางการเบิกจ่ายเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนในระดับอนุบาลถึงระดับอนุปริญญาปีการศึกษา ๒๕๕๐ คลิกที่นี่
1.พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ คลิกที่นี่  
2.พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗ คลิกที่นี่  
3.พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘ คลิกที่นี่  
4.พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๙ คลิกที่นี่  
5.พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔ คลิกที่นี่  
6.พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๑ คลิกที่นี่  
7.พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘ คลิกที่นี่  
8.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ คลิกที่นี่
9.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการใช้ยานพาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๗ คลิกที่นี่
10.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑  คลิกที่นี่
11.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๑  คลิกที่นี่
12.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๘  คลิกที่นี่
13.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2526 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2548) คลิกที่นี่
14.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่และสมาชิกสภาเมืองพัทยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๑ คลิกที่นี่
15.หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ (มท 0808.2/ว 1654 ลว. 28 ส.ค. 50) คลิกที่นี่
16.การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว 4317 ลว. 19 ธ.ค. 48) คลิกที่นี่
17.การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (มท 0808.2/ว 1318 ลว. 21 เม.ย. 49) คลิกที่นี่
18.การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (มท 0808.2/ว 3596 ลว. 12 ต.ค. 49) คลิกที่นี่
19.การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (มท 0808.2/ว 2879 ลว. 28 ส.ค. 50) คลิกที่นี่
20.การเดินทางไปราชการต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0808.2/ว 1790 ลว. 10 มิ.ย. 48) คลิกที่นี่
21.การเดินทางไปราชการต่างประเทศและการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว 3446 ลว. 19 ต.ค. 48) คลิกที่นี่
22.การเดินทางไปต่างประเทศ (ด่วนมาก มท 0810.4/ว 732 ลว. 10 พ.ค. 49) คลิกที่นี่
23.การเดินทางไปราชการเพื่อศึกษาดูงานในต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด มท 0809.3/ว 2988 ลว. 4 ก.ย. 50) คลิกที่นี่
24.การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของคณะกรรมาธิการการบริหารสมาคมสันนิบาตเทศบาล (มท 0808.3/ว 2486 ลว. 23 ก.ค. 46) คลิกที่นี่
25.การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมของคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลภาค (มท 0808.3/ ว 978 ลว. 29 ส.ค. 46) คลิกที่นี่
26.การเบิกค่าพาหนะรับจ้างกรณีการเดินทางข้ามเขตจังหวัด (มท 0803/ว 1940 ลว. 28 ก.ย. 48) คลิกที่นี่
27.การเบิกค่าพาหนะรับจ้างกรณีการเดินทางข้ามเขตจังหวัด (ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว 78 ลว. 15 ก.ย. 49) คลิกที่นี่
28.การเบิกจ่ายเงินค่าผ่านทางด่วนพิเศษ (กค 0409.6/ว 24 ลว. 24 ก.พ. 2547) คลิกที่นี่
29.การเบิกจ่ายเงินค่าผ่านทางด่วนพิเศษ (ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว 27 ลว. 15 ก.พ. 48) คลิกที่นี่
30.การเบิกจ่ายเงินค่าผ่านทางด่วนพิเศษ (มท 0803/ว 502 ลว. 9 มี.ค. 2548) คลิกที่นี่
31.การเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ (กค 0409.6/ว 73 ลว. 17 มิ.ย. 2547) คลิกที่นี่
32.การเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ (ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว 101 ลว. 9 ก.ย. 47) คลิกที่นี่
33.การเบิกค่าโดยสารเครื่องบินในราชอาณาจักร (ที่ กค 0409.6/ว 298 ลว. 17 ก.ค. 49) คลิกที่นี่
34.การเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินของบริษัทโอเรียนท์ไทย แอร์ไลน์ จำกัด และบริษัท ไทยแอร์เอเซีย จำกัด(ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว 74 ลว. 18 มิ.ย. 47) คลิกที่นี่
35.หลักฐานการเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ (กค 0409.6/ว 71 ลว. 22 ต.ค. 2550) คลิกที่นี่
36.การใช้ใบเสร็จรับเงินของบริษัททัวร์เป็นหลักฐานประกอบการจ่าย (มท 0803/ว 300 ลว. 10 มี.ค. 47) คลิกที่นี่
37.การจ่ายเงินค่าของขวัญของผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว (ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว 39 ลว. 4 มี.ค. 48) คลิกที่นี่
38.การเบิกค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการ (กค 0409.7/ว 50 ลว. 18 มี.ค. 48) คลิกที่นี่
39.การเบิกค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการ (ด่วนที่สุด กค 0409.6/ว 72 ลว. 26 เม.ย. 48) คลิกที่นี่
40.แนวทางการเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นของอาสาสมัครสาธารณสุข (มท 0808.2/ว 2474 ลว. 19 ธ.ค. 48) คลิกที่นี่
41.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปให้การในการสอบสวนกรณีทุจริต (กค 0409.6/ว 105 ลว. 4 ธ.ค. 46) คลิกที่นี่
42.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปให้การในการสอบสวนกรณีทุจริต (มท 0803/ ว 1500 ลว. 24 ธ.ค. 2546) คลิกที่นี่
43.การกำหนดเทียบตำแหน่งเพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (มท 0808.2/ว 2092 ลว. 5 ก.ค. 48) คลิกที่นี่
44.การเทียบตำแหน่ง (ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.7/ว 366 ลว. 26 ต.ค. 47) คลิกที่นี่
45.การเทียบตำแหน่ง (ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.7/ 24638 ลว. 5 ก.ย. 48) คลิกที่นี่
46.การเทียบตำแหน่ง (กค 0409.7/ ว 28 ลว. 18 เม.ย. 49) คลิกที่นี่
47.การเทียบตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0809.3/ว 646 ลว. 29 มี.ค. 48) คลิกที่นี่
48.การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้ที่มิได้เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง (กค 0502/13649 ลว. 25 มี.ค. 2526) คลิกที่นี่
49.การเทียบตำแหน่งประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและประธานที่ปรึกษารัฐมนตรี (ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.7/ว 18 ลว. 13 ม.ค. 47) คลิกที่นี่
1.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการในการฝึกอบรมของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๔๕ คลิกที่นี่
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๙ คลิกที่นี่
3.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ คลิกที่นี่
4.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ คลิกที่นี่
5.ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ (ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว 286 ลว. 18 ก.ย. 2546) คลิกที่นี่
6.ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรม (มท 0803/ว 351 ลว. 19 มี.ค. 2547) คลิกที่นี่
7.ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว 947 ลว. 14 มี.ค. 2546) คลิกที่นี่
8.ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปฝึกอบรม (มท 0803/ว 2108 ลว. 20 ต.ค. 2548) คลิกที่นี่
9.ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักในการฝึกอบรมในประเทศและเบี้ยเลี้ยงเดินทางในการประชุมระหว่างประเทศ (ที่ กค 0409.6/ว 399 ลว. 15 พ.ย. 2550) คลิกที่นี่
10. การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยระหว่างปี ๒๕๓๕ - ๒๕๔๑) คลิกที่นี่
11.แนวทางปฏิบัติในการจัดทำสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ (ที่ กค 0406.2/ว 410 ลว. 23 พ.ย. 2550) คลิกที่นี่
12.การเบิกค่าลงทะเบียน (ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.7/ ว 51 ลว. 18 มี.ค. 2548) คลิกที่นี่
13.การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุมหรือสัมมนาระหว่างประเทศ (ด่วนมากที่ กค 0409.7/ว 47 ลว. 16 มี.ค. 2548) คลิกที่นี่
14.การฝึกอบรมสัมมนาของหน่วยงานที่ขอทำความตกลงกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (มท 0808.3/ว 95 ลว. 23 ม.ค. 47) คลิกที่นี่
15.การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ (มท 0803/ว 911 ลว. 30 มิ.ย. 2547) คลิกที่นี่
16.การประสานงานเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.7/5655 ลว. 27 ก.พ. 2546) คลิกที่นี่
17.การประสานงานเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.7/ ว 22778 ลว. 14 ส.ค. 46) คลิกที่นี่
18.เงินรายได้จากการจัดฝึกอบรมของส่วนราชการ (ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 85 ลว. 30 พ.ค. 2548) คลิกที่นี่
19.การให้ลูกจ้างประจำได้รับค่าจ้างระหว่างการไปฝึกอบรม หรือดูงาน หรือไปปฏิบัติการวิจัยในต่างประเทศ (กค 0415/ว 13 ลว. 3 เม.ย. 2550) คลิกที่นี่
20.การปรับเปลี่ยนขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาและฝึกอบรมในต่างประเทศเพิ่มเติม (นร 1013.8.4/ว.พิเศษ 1 ลว.17 พ.ย. 46) คลิกที่นี่
21..การฝึกอบรมตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับสถาบันการศึกษา (ด่วนมาก ที่ มท 0807.3/ว 1483 ลว. 22 ก.ย. 2547) คลิกที่นี่
22.การดำเนินคดีกับผู้ค้ำประกันสัญญาของข้าราชการที่ลาศึกษา ฝึกอบรม (กค 0406.2/ว 140 ลว. 29 พ.ย. 2547) คลิกที่นี่
23.ซักซ้อมวิธีการตั้งงบประมาณเพื่อการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ (ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2111 ลว. 21 ต.ค. 2548) คลิกที่นี่
 

1.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 12 พ.ค. 2547 คลิกที่นี่
2.(ตัวอย่าง) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด (นครสวรรค์) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง คลิกที่นี่
3.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล สำหรับลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล คลิกที่นี่
4.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเครื่องแบบลูกจ้างประจำ พ.ศ. ๒๕๒๗ คลิกที่นี่
5.หลักเกณฑ์และแนวทางการจ่ายเงินรางวัลสำหรับหน่วยงานเพื่อจ่ายให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานของรัฐ (กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว 311 ลว. 27 ก.ค. 2549) คลิกที่นี่
6.หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำซึ่งถึงแก่ความตายเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (กค 0527.6/ว 69 ลว. 14 มิ.ย. 2544) คลิกที่นี่
7.หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ (กค 0415/ว 13 ลว. 20 มี.ค. 2548) คลิกที่นี่
8.แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (มท 0809.2/ว 37 ลว. 10 ส.ค. 2547) คลิกที่นี่
9.แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง (มท 0809.2/ว 006 ลว. 22 ก.ย. 2548) คลิกที่นี่
10.การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่ออุดหนุนเป็นค่าเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง (มท 0809.2/ว 24 ลว. 11 ก.พ. 2548) คลิกที่นี่
11.การให้ลูกจ้างประจำได้รับค่าจ้างระหว่างการไปฝึกอบรม หรือดูงาน หรือไปปฏิบัติการวิจัยในต่างประเทศ (กค 0415/; 13 ลว. 3 เม.ย. 2550) คลิกที่นี่
12.การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ (กค 0415/ว 71 ลว. 25 เม.ย. 2548) คลิกที่นี่
13.การเปลี่ยนสายงานของพนักงานจ้าง (มท 0809.5/ว 89 ลว. 10 ก.ค. 2550) คลิกที่นี่
14.การแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (กค 0415/ว 120 ลว. 23 มี.ค. 2548) คลิกที่นี่
15.การปรับปรุงตำแหน่งลูกจ้างประจำ (มท 0809.5/ว 168 ลว. 9 ต.ค. 2549) คลิกที่นี่
16.หารือเกี่ยวกับการลงโทษวินัยพนักงานจ้างตามภารกิจ (มท 0809.6/ว 144 ลว. 12 ก.ย. 2549) คลิกที่นี่
17.หารือมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (มท 0827.2/27188 ลว. 26 ส.ค. 2548) คลิกที่นี่
18.อัตราค่าตอบแทน สัญญาเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (มท 0809.2/ว 31 ลว. 30 ก.ค. 2547) คลิกที่นี่
19.แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง คลิกที่นี่
20.เอกสารอธิบายเกี่ยวกับพนักงานจ้าง คลิกที่นี่
21.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบัตรประจำตัวลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๒ คลิกที่นี่
1.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ คลิกที่นี่
2.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ คลิกที่นี่
3.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ คลิกที่นี่
4.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ คลิกที่นี่
5.ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ลว. ๑๖ พ.ย. ๒๕๔๗ คลิกที่นี่
6.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้รับเงินการครองชีพชั่วคราว ลว. ๑๖ พ.ย. ๒๕๔๗ คลิกที่นี่
7.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ลว. ๑๖ พ.ย. ๒๕๔๗ คลิกที่นี่
8.การให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 76 ลว. 1 พ.ย. 2547) คลิกที่นี่
9.ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ และลูกจ้างประจำส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ (มท 0802.3/ว 2077 ลว. 17 ต.ค. 2548) คลิกที่นี่
10.การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 230 ลว. 26 ต.ค. 2548) คลิกที่นี่
11.หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว 133 ลว. 3 พ.ย. 2547) คลิกที่นี่
12.หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินช่วยค่าครองชีพพิเศษของพนักงานราชการ (มท 0803/ว 2130 ลว. 26 ต.ค. 2548) คลิกที่นี่
13.ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ (มท 0802.3/ว 2356 ลว. 20 พ.ย. 2550) คลิกที่นี่
14.หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ (ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว 74 ลว. 25 ต.ค. 2550) คลิกที่นี่
15.การปรับค่าตอบแทน (ค่าจ้าง) พนักงานจ้างทั่วไป (ด่วนมาก ที่ มท 0893.3/ว 1780 ลว. 5 พ.ย. 2547) คลิกที่นี่
1.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จบำนาญ เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่ม และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๕๐ คลิกที่นี่
2.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ คลิกที่นี่
3.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ คลิกที่นี่
4.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ คลิกที่นี่
5.หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0808.4/ว 1562 ลว. 15 พ.ค. 2550) คลิกที่นี่
6.การกำหนดค่าตอบแทนการมาช่วยปฏิบัติราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่ถูกสั่งให้มาช่วยราชการ (มท 0809.2/ว 75 ลว. 18 เม.ย. 48) คลิกที่นี่
7.หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นที่จ่ายในลักษณะเดียวกัน (ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.4/ว 132 ลว. 14 ก.ย. 48) คลิกที่นี่
8.หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงินตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่ผู้ปฏิบัติงนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 (ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.5/ว 64 ลว. 25 ก.ย. 2550) คลิกที่นี่
9.หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำซึ่งถึงแก่ความตายเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (กค 0527.6/ว 69 ลว. 14 มิ.ย. 2544) คลิกที่นี่
10.วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการอายัดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ เบี้ยหวัด บำนาญ ตามคำพิพากษาของศาล (ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.4/ว 29 ลว. 17 ก.พ. 2548) คลิกที่นี่
11.การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ (ด่วนที่สุด ที่ กค 0415/ว 54 ลว. 6 พ.ค. 2547) คลิกที่นี่
12.การจ่ายเงินทดแทนแก่ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการที่มีสำนักงานอยู่ในต่างประเทศ (กค 0415/ว 91 ลว. 10 มิ.ย. 2548) คลิกที่นี่
13.การเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ตามบัญชีปรับอัตราเงินเดือน/ค่าจ้างประจำ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2548 (มท 0803/ว 1971 ลว. 30 ก.ย. 2548) คลิกที่นี่
14.แนวทางการใช้อัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาไทยอัตราใหม่ (มท 0803/ว 54 ลว. 15 ม.ค. 2547) คลิกที่นี่
15.การกำหนดวันที่และวิธีการปฏิบัติงานสำหรับเงินเดือนและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน (ด่วนที่สุด ที่กค 0407.9/12 ลว. 30 มี.ค. 2549) คลิกที่นี่
16.การกำหนดวันที่และวิธีการปฏิบัติงานสำหรับเงินเดือนและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน (ด่วนมาก ที่ กค 0407.9/ว 224 ลว. 5 มิ.ย. 2549) คลิกที่นี่
17.การกำหนดวันที่และวิธีการปฏิบัติงานสำหรับเงินเดือนและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน (กค 0407.9/ว 191 ลว. 6 ธ.ค. 2549) คลิกที่นี่
18.การกำหนดวันที่และวิธีการปฏิบัติงานสำหรับเงินเดือนและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน (ด่วนมาก ที่ กค 0407.9/ว 177 ลว. 22 พ.ค. 2550) คลิกที่นี่
19.การกำหนดวันที่และวิธีการปฏิบัติงานสำหรับเงินเดือนและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน (กค 0407.9/ว 452 ลว. 27 ธ.ค. 2550) คลิกที่นี่
20.หารือการดำรงตำแหน่งและการเบิกจ่ายค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (มท 0804.3/11593 ลว. 29 ธ.ค. 2547) คลิกที่นี่
21.หารือการปรับอัตราเงินเดือนพนักงานเทศบาลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (มท 0809.3/463 ลว. 15 ก.พ. 2548) คลิกที่นี่
22.หารือการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีแก่พนักงานส่วนตำบล (มท 0809.3/ว 176 ลว. 30 ส.ค. 2548) คลิกที่นี่
23.อัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจำที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (กค 0415 / ว 44 ลว. 8 ส.ค. 2550) คลิกที่นี่
24.ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๐ คลิกที่นี่
25.การกำหนดอัตราเงินเดือนของผู้ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ ก.พ. รับรอง (นร 1004.3/ว 12 ลว. 31 พ.ค. 2547) คลิกที่นี่
26.การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้างแก่ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1040 ลว. 30 ส.ค. 2547) คลิกที่นี่
27.การเบิกจ่ายเงินเดือนตามบัญชีปรับเพิ่มอัตราเงินเดือน (มท 0803/ว 1988 ลว. 30 ก.ย. 2548) คลิกที่นี่
28.การเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ ณ 1 ตุลาคม 2548 ตามมติคณะรัฐมนตรี (มท 0803/ว 1881 ลว. 20 ก.ย. 2548) คลิกที่นี่
29.หารือเกี่ยวกับการปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามวุฒิ (มท 0809.2/630 ลว. 8 มี.ค. 2548) คลิกที่นี่
30.การเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้าง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ และเงินช่วยค่าครองชีพ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญในอัตราร้อยละสี่ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๐ (ด่วนที่สุด ที่ กค 0430.7/ว 65 ลว. 25 ก.ย. 2550) คลิกที่นี่
31.การปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างประจำ (ด่วนที่สุด มท 0809.3/ว 152 ลว. 1 ต.ค. 2550) คลิกที่นี่
32.การจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนประจำเดือน (มท 0809.3/ว 319 ลว. 29 ก.ย. 2548) คลิกที่นี่
33.การปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนค่าจ้างของข้าราชการพลเรือนหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างประจำ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 332 ลว. 5 ต.ค. 2548) คลิกที่นี่
34.การปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนพนักงานเทศบาลวิสามัญ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 160 ลว. 5 ต.ค. 2550) คลิกที่นี่
35.การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ (มท 0803/ว 1989 ลว. 30 ก.ย. 2548) คลิกที่นี่
36.การปรับค่าตอบแทน (ค่าจ้าง) พนักงานจ้างทั่วไป (ด่วนมาก ที่ มท 0893.3/ว 1780 ลว. 5 พ.ย. 2547) คลิกที่นี่
37.การปรับบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง (กค 0415/ว 52 ลว. 29 ส.ค. 2550) คลิกที่นี่
38.การปรับอัตราค่าจ้างของลูกจ้าง (มท 0803/ว 2233 ลว. 11 พ.ย. 2548) คลิกที่นี่
39.การปรับอัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (มท 0809.2/ว 228 ลว. 14 ต.ค. 2548) คลิกที่นี่
40.การปรับอัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (มท 0809.5/ว 165 ลว. 11 ต.ค. 2550) คลิกที่นี่
41.มติคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) เรื่อง ปรับปรุงค่าตอบแทน(ค่าจ้าง) พนักงานจ้างทั่วไป การกำหนดตำแหน่ง และเรื่อง ต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว (มท 0809.2/ว 77 ลว. 29 ต.ค. 2547) คลิกที่นี่
42.ซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ (ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว 436 ลว. 18 ธ.ค. 2550) คลิกที่นี่
43.ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล 6 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.3/ว 3621 ลว. 29 ต.ค. 2547) คลิกที่นี่
44.ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล 6 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.3/ว 1196 ลว. 25 เม.ย. 2548) คลิกที่นี่
45.ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิ สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย (มท 0809.4/ว 148 ลว. 25 ก.ย. 2550) คลิกที่นี่
46.การกำหนดอัตราค่าจ้างชั้นต่ำ-ขั้นสูง ของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (กค 0415 / ว 43 ลว. 2 ส.ค. 2550) คลิกที่นี่
47.บัญชีกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ-ขั้นสูง ลูกจ้างประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แนบท้ายหนังสือด่วนที่สุดที่ มท 0809.3/ว 222 ลว. 5 ต.ค. 2548) คลิกที่นี่
48.ตารางการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนจากบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนท้ายพระราชกฤษฏีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ พ.ศ. 2547 เข้าสู่บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนท้ายพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 คลิกที่นี่
49.บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการทหาร และเงินประจำตำแหน่ง ตาม พรฏ.การปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ คลิกที่นี่
50.พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ คลิกที่นี่
51.พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ คลิกที่นี่
52.พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ คลิกที่นี่
53.การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ (กค 0415/ว 41 ลว. 19 ก.ค. 2550) คลิกที่นี่
     (๑) บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ กลุ่มที่ ๑ หมวดแรงงาน หมวดกึ่งฝีมือ หมวดฝีมือ และหมวดฝีมือพิเศษระดับต้น คลิกที่นี่
     (๒) บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ กลุ่มที่ ๒ หมวดฝีมือพิเศษระดับกลาง คลิกที่นี่
     (๓) บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ กลุ่มที่ ๓ หมวดฝีมือพิเศษระดับสูง คลิกที่นี่
     (๔) บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ กลุ่มที่ ๔ หมวดฝีมือพิเศษเฉพาะ คลิกที่นี่
     (๕) บัญชีเปรียบเทียบอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ กลุ่มที่ ๑ หมวดแรงงาน คลิกที่นี่
     (๖) บัญชีเปรียบเทียบอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ กลุ่มที่ ๑ หมวดกึ่งฝีมือ คลิกที่นี่
     (๗) บัญชีเปรียบเทียบอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ กลุ่มที่ ๑ หมวดฝึมือ คลิกที่นี่
     (๘) บัญชีเปรียบเทียบอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ กลุ่มที่ ๑ หมวดฝีมือพิเศษระดับต้น คลิกที่นี่
     (๙) บัญชีเปรียบเทียบอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ กลุ่มที่ ๒ หมวดฝีมือพิเศษระดับกลาง คลิกที่นี่
     (๑๐) บัญชีเปรียบเทียบอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ กลุ่มที่ ๓ หมวดฝีมือพิเศษระดับสูง คลิกที่นี่
     (๑๑) บัญชีเปรียบเทียบอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ กลุ่มที่ ๔ หมวดฝีมือพิเศษเฉพาะ คลิกที่นี่
54.รวมสรุป พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ พร้อมบัญชีอัตราเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และค่าจ้าง คลิกที่นี่
1.หารือค่าใช้จ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอื่นตามมาตรา35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ (มท 0809.2/ว 30 ลว. 22 ก.พ. 2548) คลิกที่นี่
2.ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0809.3/ว 141 ลว. 30 มิ.ย. 48) คลิกที่นี่
3.การจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (มท 0809.3/ว 165 ลว. 16 สิงหาคม 2548) คลิกที่นี่
4.การให้พนักงานจ้างได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (มท 0809.3/ว 177 ลว. 30 สิงหาคม 2548) คลิกที่นี่
5.การเรียกรับผลประโยชน์จากการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ประจำปี (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 3846 ลว. 15 พ.ย. 2548) คลิกที่นี่
6.การกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 25 ลว. 9 มี.ค. 2549) คลิกที่นี่
7.การกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 45 ลว. 10 พ.ค. 2549) คลิกที่นี่
8.การกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ (่ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 46 ลว. 10 พ.ค. 2549) คลิกที่นี่
9.การกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนตำบลเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 78 ลว. 12 ก.ค. 2549) คลิกที่นี่
10.ข้อหารือการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (มท 0809.3/ว 128 ลว. 23 ส.ค. 2549) คลิกที่นี่
11.การกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 140 ลว. 8 ก.ย. 2549) คลิกที่นี่
12.ข้อหารือการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (มท 0809.3/ว 195 ลว. 23 พ.ย. 2549) คลิกที่นี่
13.การกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 98 ลว. 4 ก.ค. 2549) คลิกที่นี่
14.การกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ (มท 0809.3/ว 104 ลว. 3 ส.ค. 2550) คลิกที่นี่
15.หารือการพิจารณาจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (มท 0809.3/ว 113 ลว. 14 ส.ค. 2550) คลิกที่นี่
16.หารือการพิจารณาจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (มท 0809.3/ว 138 ลว. 18 ก.ย. 2550) คลิกที่นี่
17.(ตัวอย่าง) ประกาศคณะกรรมการข้าราชการอบจ. / พนักงานเทศบาล / พนักงานส่วนตำบล จังหวัด......เรื่อง กำหนเงื่อนไขและวิธีการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับข้าราชการอบจ.เป็นกรณีพิเศษ / พนักงานเทศบาลเป็นกรณีพิเศษ / พนักงานส่วนตำบลเป็นกรณีพิเศษ คลิกที่นี่
18. สรุปขั้นตอนการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น คลิกที่นี่
19.แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการ เพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ............ คลิกที่นี่
20.แบบแสดงรายจ่ายด้านเงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง และแบบรายงานผลการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ คลิกที่นี่
21.(ตัวอย่าง) แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ คลิกที่นี่
22.(ตัวอย่าง) รายงานขออนุมัติจ้างเหมาบริการจัดทำสำรวจข้อมูลความพึงพอใจผู้รับบริการ คลิกที่นี่
23.(ตัวอย่าง) หนังสือขอความอนุเคราะห์ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการ คลิกที่นี่
24.(ตัวอย่าง) บันทึกตกลงการจ้างเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการ คลิกที่นี่
25.(ตัวอย่าง) เอกสารแนบท้ายบันทึกตกลงจ้าง คลิกที่นี่
26.(ตัวอย่าง) รายงานขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ คลิกที่นี่
27.(ตัวอย่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ คลิกที่นี่
1.ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบแข่งขันสำหรับข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (มท 0809.2/ว 258 ลว. 11 พ.ย. 2548) คลิกที่นี่
2.การหักเงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขันบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ (กค 0409.3/ว 36 ลว. 2 มี.ค. 2548) คลิกที่นี่
3.การปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ในระดับควบและนอกระดับควบ) (มท 0802.4/ว 2179 ลว. 4 พ.ย. 48) คลิกที่นี่
4.มาตรการแก้ไขปัญหาการทุจริตการสอบแข่งขันของ อปท. (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/ว 3 ลว. 28 ก.พ. 2549) คลิกที่นี่
5.การกำหนดหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/ว 29 ลว. 8 มี.ค. 2549) คลิกที่นี่
6.แนวทางปฏิบัติการรับโอนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นจากผู้สอบแข่งขันได้ ผู้สอบคัดเลือกได้ และผู้ได้รับการคัดเลือก (ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๔๘) คลิกที่นี่
7.การตรวจสอบพิมพ์ลายนิ้วมือ และตรวจสอบประวัติของผู้ที่จะเข้ารับราชการใหม่ (มท 0809.2/ว 131 ลว. 28 ส.ค. 2549) คลิกที่นี่
8.ซักซ้อมแนวทางปกิบัติเกี่ยวกับการกำหนดระดับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล (มท 0809.2/ ว 34 ลว. 14 มี.ค. 2550) คลิกที่นี่
9.บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา เรื่อง กรณีสภาวิศวกรอนุญาตให้เลื่อนระดับวิศวกรโดยอาศัยข้อบังคับที่ได้ยกเลิกไปแล้ว (เรื่องที่ ๕๖๐/๒๕๔๘) คลิกที่นี่
10.ซักซ้อมการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา (มท 0809.4/ว 70 ลว. 17 พ.ค. 2550) คลิกที่นี่
11.กำหนดแนวทางปฏิบัติการขอใช้บัญชีการสอบแข่งขันหรือการสอบคัดเลือกเพื่อการย้ายหรือการโอนพนักงานเทศบาล (มท 0809.1/ว 61 ลว. 12 มกราคม 2547) คลิกที่นี่
12.ซักซ้อมการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยหรือครูขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0809.4/ว 103 ลว. 2 สิงหาคม 2550) คลิกที่นี่
13.หารือกรณีบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ไม่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกัน (มท 0809.2/ว 93 ลว. 12 กรกฎาคม 2550) คลิกที่นี่
14.หารือแนวทางปฏิบัติการดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหาร (มท 0809.2/1390 ลว. 2 พฤษภาคม 2549) คลิกที่นี่
15.หารือคุณสมบัติพนักงานเทศบาลสามัญ (มท 0809.2/3491 ลว. 5 ก.ย. 2550) คลิกที่นี่
16.หารือการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล (มท 0809.2/ว 144 ลว. 21 ก.ย. 2550) คลิกที่นี่
17.การทุจริตการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0809.2/ว 1877 ลว. 20 ก.ย. 2550) คลิกที่นี่
18.การตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (มท 0809.2/ว 147 ลว. 24 ก.ย. 2550) คลิกที่นี่
19.การตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (มท 0809.2/ว 149 ลว. 26 ก.ย. 2550) คลิกที่นี่
20.การตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (มท 0809.2/ว 156 ลว. 2 ต.ค. 2550) คลิกที่นี่
21.แนวทางปฏิบัติกรณีการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ในขณะที่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของตนเองในตำแหน่งเดียวกัน (มท 0809.8/ว 0080 ลว 2 ต.ค. 2550) คลิกที่นี่
22.ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (มท 0809.2/ว 38 ลว. 16 สิงหาคม 2547) คลิกที่นี่
23.หารืองานอื่นที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งนักบริหาร (มท 0809.2/925 ลว. 20 สิงหาคม 2547) คลิกที่นี่
24.การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (มท 0809.2/ว 1496 ลว. 29 กันยายน 2547) คลิกที่นี่
25.การปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (นอกระดับควบ) (มท 0802.4/ว 476 ลว. 8 พ.ย. 2547) คลิกที่นี่
26.หารือแนวทางปฏิบัติในการเลื่อนระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ในสายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 และระดับ 2 (มท 0809.2/85 ลว. 10 ม.ค. 2548) คลิกที่นี่
27.หารือการปรับอัตราเงินเดือนพนักงานเทศบาลท่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (มท 0809.3/463 ลว. 15 ก.พ. 2548) คลิกที่นี่
28.การปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (นอกระดับควบ) (มท 0809.2/ว 33 ลว. 25 ก.พ. 2548) คลิกที่นี่
29.การมีคำสั่งให้ข้าราชการเดินทางไปประจำสำนักงานใหม่ตามคำร้องขอของตนเอง (มท 0802.3/1492 ลว. 23 ธ.ค. 2546) คลิกที่นี่
30.การถ่ายโอนบุคลากรไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๗ (มท 0809.1/ว 219 ลว. 24 ก.พ. 2547) คลิกที่นี่
31.การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (มท 0802.2/ว 255 ลว. 2 มี.ค. 2547) คลิกที่นี่
32.การนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเพื่อประโยชน์ในการประเมินบุคคลสายงานนิติการ (มท 0809.2/ว 757 ลว. 17 พ.ค. 2547) คลิกที่นี่
33.การออกคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งผู้บริหาร (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/ว 82 ลว. 25 เม.ย. 2548) คลิกที่นี่
34.แบบคำร้องขอโอน (ย้าย) ของพนักงานส่วนตำบล คลิกที่นี่
1.ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๑๖ ก.ย. ๒๕๔๗ คลิกที่นี่
2.ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๔๘ คลิกที่นี่
3.ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๑๓ ม.ค. ๒๕๔๙ คลิกที่นี่
4.ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๑๗ เม.ย. ๒๕๔๙ คลิกที่นี่
5.ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๑๐ ก.ค. ๒๕๕๐ คลิกที่นี่
6.ประกาศกำหลักเกณฑ์การพัฒนาพนักงานส่วนตำบล โดยการให้ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ และการให้ไปศึกษา ฝึกอบรบ ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในต่างประเทศ ลว. ๒๑ ส.ค. ๒๕๔๕ คลิกที่นี่
7.ซักซ้อมวิธีการตั้งงบประมาณเพื่อการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ (ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2111 ลว. 21 ต.ค. 2548) คลิกที่นี่
8.การปรับเปลี่ยนขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาและฝึกอบรมในต่างประเทศเพิ่มเติม (นร 1013.8.4/ว. พิเศษ 1 ลว. 17 พ.ย. 2546) คลิกที่นี่
9.ซักซ้อมวิธีการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินเพื่อให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 975 ลว. 26 พ.ค. 2548) คลิกที่นี่
10.การสมัครเข้ารับการศึกษา หลักสูตรปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (มท 0802.4/ว 4082 ลว. 31 พ.ค. 2548) คลิกที่นี่
11.ซักซ้อมวิธีการตั้งงบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1951 ลว. 28 ก.ย. 2548) คลิกที่นี่
12.หารือกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลให้ทุนการศึกษา (มท 0808.2/11169 ลว. 20 ก.ย. 2548) คลิกที่นี่
13.ซักซ้อมวิธีการตั้งงบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 720 ลว. 3 พ.ค. 2549) คลิกที่นี่
14.ปรับปรุงแบบตัวอย่างสัญญาค้ำประกัน (ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4410 ลว. 10 เม.ย. 2548) คลิกที่นี่
15.ซักซ้อมวิธีการตั้งงบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0808.2/ว 1342 ลว. 18 ก.ค. 2550) คลิกที่นี่
16.ซักซ้อมวิธีการให้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0807.2/ว 2016 ลว. 4 ต.ค. 2550) คลิกที่นี่
17.ซักซ้อมกรณีให้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0807.2/ว 2549 ลว. 18 ธ.ค. 2550) คลิกที่นี่
1.พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ คลิกที่นี่
2.พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๔ คลิกที่นี่
3.พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๖ คลิกที่นี่
4.พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๙๙ คลิกที่นี่
5.พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๐๒ คลิกที่นี่
6.พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๐๔ คลิกที่นี่
7.พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๐๙ คลิกที่นี่
8.พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๑๒ คลิกที่นี่
9.พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ ๒๕๑๖ คลิกที่นี่
10.พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๑๗ คลิกที่นี่
11.พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๑๘ คลิกที่นี่
12.พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๒๐ คลิกที่นี่
13.พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๓ คลิกที่นี่
14.พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๒๖ คลิกที่นี่
15.พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ คลิกที่นี่
16.พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๓๙ คลิกที่นี่
17.พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๒ คลิกที่นี่
18.พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๔๓ คลิกที่นี่
19.พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ คลิกที่นี่
20.พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๓ คลิกที่นี่
21.พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๔๖ คลิกที่นี่
22.พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ คลิกที่นี่
23.พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ คลิกที่นี่
24.พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ คลิกที่นี่
25.พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ คลิกที่นี่
26.พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๙ คลิกที่นี่
       26.1)พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๐ คลิกที่นี่
27.พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ คลิกที่นี่
28.พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘ คลิกที่นี่
29.พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๘ คลิกที่นี่
30.พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๐ คลิกที่นี่
31.พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ คลิกที่นี่
32.พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ คลิกที่นี่
33.พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘ คลิกที่นี่
34.พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 พร้อมด้วยแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2508,(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2518, (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2520, (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530, และ(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543 คลิกที่นี่
35.พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๖ คลิกที่นี่