รายละเอียดซีดีรวมกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชุดที่ 3
รวมระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ กระทรวงมหาดไทย - กระทรวงการคลัง
ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วย

1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
3..ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
4..ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2538
5..ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543
6..ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
7..ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2547
8..ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
9..ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
10..ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
11..ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
12.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543
13.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
14.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
15.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฯ พ.ศ. 2547
16.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
17.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลฯ พ..ศ 2547
18.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลฯ(ฉบับที่ 2) พ..ศ 2548
19.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินเดือนและค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ พ..ศ 2547
20.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินเดือนและค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ (ฉบับที่ 2) พ..ศ 2548
21.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546
22.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
23.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
24.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545
25.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การปฏิบัติในการควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ พ.ศ. 2543
26.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546
27.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
28.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การกำกับยุทธศาสตร์และการบริหารจังหวัด พ.ศ. 2547
29.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2547
30.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนในปัญหาทางสังคม พ.ศ. 2520
31.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การบริหารจัดการโครงการเร่งรัดขยายบริการไฟฟ้าโดยระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
32.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การสำรวจเจตนารมย์ของประชาชนในเขตสภาตำบลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อไปรวมกับองค์การบริหารส่วนตำบล หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น พ.ศ. 2547
33.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาชาวไทยมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2548
34.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543
35.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย หน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2547
36.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการประกาศเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดูแผนผัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547
37.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ที่ตื้นเขิน พ.ศ. 2547
38.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย บำเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
39.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย บำเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544
40.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2547
41.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การอุทธรณ์คำสั่งของเจ้าพนักงานผู้ตรวจและพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2548
42.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การอนุญาตให้ประชาชนใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2547
43.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การอนุญาตให้ดูดทราย พ.ศ. 2546
44.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การสวมเสื้อครุยและประดับเข็มพระปรมาภิไธย พ.ศ. 2548
45.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การพาและใช้อาวุธปืนของพนักงานฝ่ายปกครอง พ.ศ. 2546
46.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินตอบแทนตำแหน่ง และเงินอื่น ๆ ให้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ พ.ศ. 2546
47.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินตอบแทนตำแหน่ง และเงินอื่น ๆ ให้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547
48.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด อิหม่าม คอเต็ม และบิหลั่น พ.ศ. 2540
49.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด อิหม่าม คอเต็ม และบิหลั่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
50.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การบริหารจัดการโครงการเร่งรัดขยายบริการไฟฟ้าโดยระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
51.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. 2548
52.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง พ.ศ. 2546
53.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2545
54.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การดำเนินงานหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านและชุมชน พ.ศ. 2547
55.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
56.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ พ.ศ. 2546
57.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดตั้งยามท้องถิ่น พ.ศ. 2497
58.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การขอพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2547
59.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การแก้ไขเพิ่มเติมความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยให้สอดคล้องกับการโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของสว่นราชการ ตามพระราชกฤษฏีกาซึ่งออกตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2546
60.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
61.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
62.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2534
63.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดตั้งกองเงินทุนหมุนเวีนเพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2534
64.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง การย้าย การเช่าเครื่องการใช้บริการและการบำรุงรักษาโทรศัพท์ประจำบ้านพักในราชการของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2528
65.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินทำขวัญข้าราชการส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง พ.ศ. 2528
66.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทยบางฉบับ พ.ศ. 2549
67.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำกับยุทธศาสตร์และการบริหารจังหวัด พ.ศ. 2547
68.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการแก้ไขปัญหาผลิตผลทางการเกษตรของเกษตรกร พ.ศ. 2535
69.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒

70.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘

71.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอนุกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๔๒
72.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเงิน การคลัง การงบประมาณ และการพัสดุของสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
73.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเงิน การคลัง การงบประมาณ และการพัสดุของสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๙
74.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเงิน การคลัง การงบประมาณ และการพัสดุของสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๙
75.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเงิน การคลัง บัญชีและการพัสดุโครงการเร่งรัดขยายบริการไฟฟ้าโดยระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
76.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔
77.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. ๒๕๔๑
78.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑
79.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๑
80.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓
81.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘
82.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนระหว่างที่ถูกออกจากราชการหรือออกจากงานของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งผู้มีอำนาจพิจารณาสั่งให้กลับเข้ารับราชการ หรือกลับเข้าทำงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑
83.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนระหว่างลาของพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑
84.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๓
85.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลจับกุมผู้กระทำผิดพระราชบัญญัติและเทศบัญญัติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑
86.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑
87.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๔
88.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการแต่งตั้งพนักงานดับเพลิงและอาสาดับเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๙
89.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
90.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนเกี่ยวกับการขออนุญาตประกอบกิจการในที่ดินของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓
91.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเปรียบเทียบปรับคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๕๓๕
92.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันจากการใช้เพื่อสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่ง เป็นอีกอย่างหนึ่ง พ.ศ. ๒๕๔๓
93.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๑
94.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑
95.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๑
96.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓
97.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๕
98.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๔๗
99.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการมอบหมายให้สภาตำบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยเหลือในการดำนเนินการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง พ.ศ. ๒๕๔๓
100.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการสอบสวนเกี่ยวกับการบุกรุกที่หรือทางสาธารณประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๓๙
101.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดออกข้อบัญญัติเพื่อเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ซึ่งใช้ประโยชน์จากบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๑
102.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอุทธรณ์คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ให้รื้อถอนอาคารตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๐๓
103.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอุทธรณ์คำสั่งของเจ้าพนักงานผู้ตรวจและพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๑
104.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอุทธรณ์คำสั่งของเจ้าพนักงานผู้ตรวจและพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๔๘
105.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอุทธรณ์คำสั่งของเจ้าพนักงานผู้ตรวจและพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๔๙
106.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๑
107.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๑
108.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑
109.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๑
110.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๘
111.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง การย้าย การเช่าเครื่อง การใช้บริการ และการบำรุงรักษาโทรศัพท์ประจำบ้านพักในราชการของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑
112.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๙
113.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน หรือพิสูจน์สอบสวน หรือตรวจสอบเนื้อที่เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๔๒
114.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๒๒
115.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๓
116.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๕
117.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒
118.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๓
119.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๔
120.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๕
121.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๓๘
122.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๗
123.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๘
124.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๙
125.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ถูกสั่งพักราชการหรือพักงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑
126.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินทำขวัญข้าราชการส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑
127.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๔๐
128.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนเกี่ยวกับโภชนาการ และอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัดหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑
129.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนค่ารักษาพยาบาลและเวชภัณฑ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑
130.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำรุงการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๑
131.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๑
132.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖
133.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑
134.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑
135.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
136.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑
137.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑
138.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๙
139.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๑
140.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับเบี้ยกันดารของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓
142.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับเบี้ยกันดารของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑
143.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๔๒
144.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
145.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔
146.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน พ.ศ. ๒๕๔๗
147.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการประกาศเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดูแผนผัง พ.ศ. ๒๕๔๐
148.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการประกาศเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดูแผนผัง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗
149.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการประกาศเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดูแผนผัง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐
150.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพการจัดขึ้นทะเบียนและการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๐
151.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๔๗
152.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
153.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจดทะเบียนจำนองสำหรับการให้สินเชื่อเพื่อฟื้นฟูความเสียหายจากอุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย หรือมหันตภัยอื่น พ.ศ. ๒๕๔๒
154.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยให้สอดคล้องกับการโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการฯ พ.ศ. ๒๕๔๖
155.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนเกี่ยวกับการขอสัมปทานใช้ที่ดิน การค้าที่ดิน การขอได้มาซึ่งที่ดินเพื่อการศาสนา และการขอได้มาซึ่งที่ดินของคนต่างด้าวที่ได้รับมรดกในฐานะที่เป็นทายาทโดยธรรม พ.ศ. 2543

ข้อบังคับ ประกาศ หลักเกณฑ์ กระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วย

1.ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเปรียบเทียบและสอบสวนคดีละเมิดข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2547
2.ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 18 มีนาคม 2509
3.ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 2 มีนาคม 2538
4.ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 19 มกราคม 2539
5.ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539
6.ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2542
7.ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2501
8.ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2547
9.ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้ง หลักเกณฑ์ วิธีการแจ้งและการรับแจ้งเหตุในสถานบริการ ลงวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2547
10.ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาสั่งต่ออายุใบอนุญาต พักใช้ใบอนุญาต เพิกถอนใบอนุญาต และกำหนดระยะเวลาในการสั่งพักใช้ใบอนุญาต ให้ตั้งสถานบริการ ลงวันที่ 19 มีนาคม 2547

11.ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับระยะเวลาในการคืนบำเหน็จข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 19 มีนาคม 2547

12.ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ยกเลิกตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนัน ในเขตเทศบาลตำบล ที่มีอยู่ก่อนวันที่ พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 มีผลใช้บังคับ
13.กฎข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยสำหรับการใช้พระบัญญัติสัตว์พาหนะ ศก ๑๑๙
14.ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔
15.ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๒๖
16.ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเลือกตั้งกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๓๓
17.ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้าน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๘
18.ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. ๒๕๒๔
19.ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. ๒๕๓๕

ระเบียบ หลักเกณฑ์ สำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับอปท. ประกอบด้วย

1.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ. 2546
2.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนครีว่าด้วย งานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
3.ระเบียสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้สมุดตรวจราชการ พ.ศ. 2542
4.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ์ พ.ศ. 2539
5.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2524
6.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด พ.ศ. 2542

ระเบียบกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย

1.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550
2.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษของข้ารชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ. 2544
3.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ พ.ศ. 2549
4.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549
5.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส พ.ศ. 2547
6.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546
7.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษชั่วคราวของข้าราชการในช่วงปรับโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรม ใหม่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2547
8.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การใช้ยานพาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2547
9.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอบ พ.ศ. 2549
10.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินรางวัลสำหรับผู้บริหารและสำหรับหน่วยงานเพื่อจ่ายให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
11.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ พ.ศ. 2548
12.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2548
13.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินช่วยเหลืออาสาสมัครทหารพราน กระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2548
14.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2547
15.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษชั่วคราวของข้าราชการในช่วงปรับโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรม ใหม่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546
16.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษชั่วคราวของข้าราชการในช่วงปรับโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรม ใหม่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2547
17.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษชั่วคราวของข้าราชการในช่วงปรับโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรม ใหม่ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2547
18.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษชั่วคราวของข้าราชการในช่วงปรับโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรม ใหม่ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2548
19.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2548
20.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินรางวัลประจำปีของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546
21.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินสำหรับผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาจากธรณีพิบัติใน 6 จังหวัดภาคใต้ พ.ศ. 2548
22.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
23.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย เงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง พ.ศ. 2546
24.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2546
25.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การปกครอง ดูแล บำรุงรักษา และการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2546
26.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2547
27.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ พ.ศ. 2545 / ขั้นตอนการพิจารณาการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ พ.ศ. 2545
28.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2539
29.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2541
30.อัตราค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ สำหรับบุคคลภายนอก ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ พ.ศ 2545
31.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษชั่วคราวของข้าราชการในช่วงปรับโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรม ใหม่ พ.ศ. 2545
32.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2544
33.หลักเกณฑ์การขอรับและการจ่ายบำเหน็จตกทอดตามโครงการจ่ายตรง พ.ศ. 2548
34.ข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วย เงินรายได้จากการจัดฝึกอบรมของส่วนราชการพ.ศ.2548
35.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ พ.ศ. 2548
36.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจำหน่ายหุ้น และซื้อหุ้นของส่วนราชการ พ.ศ. 2535
37.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจำหน่ายหุ้น และซื้อหุ้นของส่วนราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546
38.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจำหน่ายหุ้น และซื้อหุ้นของส่วนราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546
39.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2526
40.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการรับ จ่าย เก็บรักษาเกี่ยวกับแสตมป์สรรพสามิต พ.ศ. 2547
41.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. 2544
42.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. 2544
43.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2547
44.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการผู้ได้รับอันตราย หรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2547
45.หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2548
46.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์สำหรับการดำเนินการจัดหาพัสดุในรูปแบบการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
47.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548
48.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ (พ.ศ. 2548)
49.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คุณลักษณะของผู้ประกอบอุตสาหกรรมซึ่งนำรถยนต์กระบะหรือแชสชีส์และกระจกบังลมหน้า (Chassis with Windshield) ของรถยนต์กระบะมาผลิตหรือนำรถยนต์กระบะมาดัดแปลงเป็นรถยนต์นั่ง (พ.ศ. 2547)
50.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คุณลักษณะของรถยนต์กระบะที่ออกแบบสำหรับให้มีน้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 4,000 กิโลกรัม (พ.ศ.2547)
51.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คุณลักษณะของรถยนต์นั่ง หรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกินสิบคนประเภทใช้เชื้อเพลิงทดแทน (พ.ศ.2547)
52.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คุณลักษณะของรถยนต์นั่งที่มีกระบะ (Double Cab) (พ.ศ. 2547)
53.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คุณสมบัติของรถยนต์นั่งที่ผลิตจากรถยนต์กระบะหรือแชสซีส์ และกระจกบังลมหน้า (Chassis with Windshield) ของรถยนต์กระบะ หรือดัดแปลงมาจากรถยนต์กระบะ (พ.ศ. 2547)
54.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเลิกการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการลดอัตราภาษีสรรพสามิตให้สำหรับรถยนต์นั่งตรวจการณ์ (Off-road Passenger Veshcle : OPV) (พ.ศ. 2547)
55.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลักษณะ สี และขนาดธนบัตรชนิดราคา ๑๐๐๐ บาท แบบปรับปรุง ที่จะนำออกใช้ (พ.ศ.2548)
56.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และจำนวนของรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกินสิบคน ที่ใช้เป็นรถพยาบาลของส่วนราชการ โรงพยาบาล หรือองค์การสาธารณกุศล ซึ่งได้รับการยกเว้นภาษี (พ.ศ.2547)
57.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้เช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ (พ.ศ. 2547)
58.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดหาพัสดุโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) (พ.ศ.2548)
59.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก (พ.ศ. 2545)
60.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การซื้อและการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (พ.ศ. 2548)
61.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการผ่อนชำระหนี้ กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือทายาทได้รับเงินเกินสิทธิหรือได้รับเงินไปโดยไม่มีสิทธิ (พ.ศ. 2546)
62.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการผ่อนชำระหนี้ของเจ้าหน้าที่ (พ.ศ. 2545)

กฎหมาย / ระเบียบ / หลักเกณฑ์ / แนวทางปฏิบัติ
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

1.พระราชกฤษฏีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๒๓
2.พระราชกฤษฏีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๘
3.พระราชกฤษฏีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๒
4.พระราชกฤษฏีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๓
5.พระราชกฤษฏีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔
6.พระราชกฤษฏีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๐
7.พระราชกฤษฏีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๑
8.พระราชกฤษฏีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๔๕
9.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕
10.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ (16 มกราคม 2541)   
11.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ (๗ ตุลาคม ๒๕๔๑)   
12.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ (๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๙)   
13.แนวทางการปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ว.29 กรมบัญชีกลาง ลว.๒๑ มกราคม ๒๕๔๖)
14.แนวปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ(ว.38 กรมบัญชีกลาง ลว.๒๖ มกราคม ๒๕๔๙)
15.การเบิกค่ารักษาพยาบาล (ว.56 กระทรวงการคลัง ลว.๑๘ กรกฏาคม ๒๕๔๖)
16.การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล (ว.69 กรมบัญชีกลาง ลว.๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖)
17.การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลของทางราชการประเภทผู้ป่วยใน (ว.167 กรมบัญชีกลาง ลว. ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๖)
18.การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลของสถานพยาบาลของทางราชการ ประเภทผู้ป่วยใน(ว.19 บันทึกข้อความ-กรมบัญชีกลาง ลว. ๑๗ มกราคม ๒๕๔๖)
19. การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลของสถานพยาบาลของทางราชการ ประเภทผู้ป่วยใน(ว.168 บันทึกข้อความ-กรมบัญชีกลาง ลว. ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๖)
20.การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของบุตรกรณีมีครอบครัวโดยยังไม่ได้จดทะเบียนสมรส (นส.กรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๑๗/๔๑๒๒๖ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๕)
21.การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มโรคเรื้อรัง 4 โรค (นส.กรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๑๗/ว ๒๖๕ ลว.๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๘)
22.การเปลี่ยนแปลงสังกัดสถานพยาบาลของทางราชการ (ว.16 กระทรวงการคลัง ลว.๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖)
23.การกำหนดเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ (นส.กระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๗/ว.๙ ลว. ๒๔ มกราคม ๒๕๔๖)
24.การกำหนดเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ(ว.137 กระทรวงการคลัง ลว.๖ ธันวาคม ๒๕๔๓)
25.การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๓๘ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๓๘ (นส.กระทรวงการคลังด่วนมากที่ กค 0529.4/ว 135 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2539)
26.ซ้อมความเข้าใจกรณีสิทธิเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามสิทธิต่าง ๆ (ว.171 กรมบัญชีกลาง ลว. ๓ มิถุนายน ๒๕๔๖)
27.ซ้อมความเข้าใจการเบิกเงินสวัสดิการของข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ( ว.200 บันทึกข้อความ-กรมบัญชีกลาง ลว.๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๖)
28.วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ประสบภัยจากรถถูกกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยหรือบริษัทประกันภัยเรียกเงินค่าเสียหายเบื้องต้นคืน(ว.82 กระทรวงการคลัง ลว. ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๓)
29.หนังสือสั่งการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของกระทรวงการคลัง ปี 2537 - 2542
30.หลักฐานในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล(ว.39406 กระทรวงการคลัง ลว. ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๐)
31.หลักเกณฑ์การนับเวลาในการคิดจำนวนวันนอนและอัตราการเบิกค่าห้องค่าอาหาร (นส.กระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ ว 6 ลงวันที่ 20 มกราคม 2546)
32.หลักเกณฑ์การนับเวลาในการคิดจำนวนวันนอนและอัตราการเบิกค่าห้องค่าอาหาร (นส.กระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ ว 5 ลงวันที่ 20 มกราคม 2546)
33.หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญ (นส.กระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว 144 ลงวันที่ 27 กันยายน 2548)
34.แบบพิมพ์การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ว.28 กรมบัญชีกลาง ลว. ๒๑ มกราคม ๒๕๔๖)
35.แบบพิมพ์การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (นส.กระทราวงการคลังที่ กค 0417/ ว.284 ลว. ๑๗ กันยายน ๒๕๔๖)
36.แบบพิมพ์การเบิกเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล (ว.18 กรมบัญชีกลาง ลว. ๑๗ มกราคม ๒๕๔๖)
37.ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล แบบ 7105
38.คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล แบบ 7100
39.Powerpoint คำบรรยายค่ารักษาพยาบาล (DRG) โดย นายเชิดชัย มีคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ กรมบัญชีกลาง

ระเบียบ หลักเกณฑ์ เกี่ยวกับสวัสดิการค่าเช่าบ้าน

.พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗
2.พระราชกฤษฎีกา..ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๒
3.พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๓
4.พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
5.พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๙
6.พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๑
7.พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๑
8.พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๔๕
9.พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
10.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
11.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (แก้ไขคำผิด)
12.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙
13.หลักเกณฑ์ท้องที่ใกล้เคียงกับท้องที่ที่ตั้งสำนักงานเดิม ซึ่งไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
14.หนังสือซักซ้อมเกี่ยวกับสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านกรณีย้ายตามคำร้องขอของตนเอง
15.หนังสือซักซ้อมเกี่ยวกับสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
16.สรุปคำพิพากษาศาลปกครองเกี่ยวกับค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
17. หนังสือซักซ้อม การเบิกเงินค่าเช่าบ้านตามคำพิพากษาศาลปกครอง
18.บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องการเบิกค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบล
19. บัญชีอัตราค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
20.แบบขอเบิกค่าเช่าบ้าน (แบบ 73 ก.)
21.แบบขอรับเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ 6000)
22.แบบประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
23.แบบหนังสือรับรองใบสำคัญ

 

หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับอปท. อื่น ๆ

1.คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น
2.คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับแบบรายงานในการเดินทางไปราชการ
4.แนวปฏิบัติในการกำกับดูแลเผยแพร่ข่าวสารการประกาศประกวดราคาเพื่อเสริมมาตรการป้องกัน หรือลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคา
5.การเบิกค่าพาหนะรับจ้างกรณีการเดินทางข้ามเขตจังหวัด
6.การเบิกเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รถประจำตำแหน่ง
7.การประกันภัยรถยนต์ของส่วนราชการ
8.การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รถประจำตำแหน่ง
9.บัญชีมาตรฐานการก่อสร้างประจำปี 2550 (ก.พ. 50)
10.บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี 2549 (ใช้ถึงปัจจุบัน)
11.เกณฑ์ราคาค่าก่อสร้างทาง น้ำ และเขื่อน
12.หนังสือสั่งการเกี่ยวกับการคำนวณราคากลาง
13.หนังสือสั่งการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
14.หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ
15.หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2550
16.หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับระยะเวลาในการคืนบำเหน็จ กรณีล่วงพ้นระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่กลับเข้ารับราชการ
17.หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. 2550
18.หลักเกณฑ์การใช้ตาราง Factor F
19.วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการจากบุคคลธรรมดา
20.ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
21.แนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
22.แนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าใช้บริการวิทยุโทรศัพย์เคลื่อนที่
23.แนวทางปฏิบัติกรณีการดำเนินงานจ้างนักเรียน - นักศึกษา
24.แนวทางปฏิบัติการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน
25.แนวทางการจัดการความร่วมมือระหว่างท้องถิ่น
26.บัญชีอัตราค่าเช่าบ้าน

ทั้งหมดอยู่ในซีดีรอม 1 แผ่น ราคาพิเศษเพียง 150 บาทเท่านั้น
สนใจสั่งซื้อได้ที่

ส่งใบสั่งซื้อพร้อมแนบธนาณัติ (สั่งจ่ายชื่อ นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง ปณ.ดอยเต่า) และส่งมาที่ นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง ที่ทำการอบต.บงตัน เลขที่ 131 หมู่ที่ 2 ต.บงตัน อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่  50260คลิกใบสั่งซื้อที่นี่   

ดูรายละเอียดซีดีชุดที่ 2 คลิกที่นี่ / ซีดีการบริหารจัดการเลือกตั้งอย่างมีคุณภาพคลิกที่นี่ / และซีดีบริหารงานบุคคลอปท.

Web Design Factory
Web Design Articles
UPDATE (14-07-52)