ข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๘)     
          คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกข้อกำหนดว่าด้วย การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยแก้ไขกรณีทีมีการจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งและไม่มีการรับสมัครใหม่ ผู้สมัครแต่ละคนจะต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งใหม่ได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจำนวนเงิน ส่วนกรณีที่มีการจัดให้มีการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง ภายหลังประกาศผลการเลือกตั้งและมีการรับสมัครใหม่ ผู้สมัครแต่ละคนจะต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งได้ไม่เกินจำนวนเงินตามที่กำหนดไว้ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เป็นต้นไป รายละเอียดคลิกที่นี่
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นใหม่ล่าสุด     
          กระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นใหม่ โดยสาระสำคัญกำหนดให้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เป็นราชการส่วนภูมิภาค ซึ่งแต่เดิมเป็นราชการส่วนกลาง อันจะส่งผลให้ท้องถิ่นจังหวัดสามารถก้าวถึงระดับ 9 ได้ ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนระบบเป็นแท่งในเดือนมกราคม 2552 นี้ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2551 เป็นต้นไป รายละเอียดคลิกที่นี่
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวฯ  
          กระทรวงการคลังได้ออกระเบียบว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ ๘ กรกฏาคม ๒๕๕๑ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑ มีผลทำให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวย้อนหลังโดยอนุโลม ตามมติคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑ รายละเอียดคลิกที่นี่
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ 
รายละเอียดคลิกที่นี่
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การเป็นกรรมการหมู่บ้าน การปฏิบัติหน้าที่และการประชุมของคณะกรรมการหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๑  
          กระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบว่าด้วย หลักเกณฑ์การเป็นกรรมการหมู่บ้าน (ก.ม.) การปฏิบัติหน้าที่และการประชุมของคณะกรรมการหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๑ ขณะนี้อยู่ระหว่างนำลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อบังคับใช้ต่อไป รายละเอียดคลิกที่นี่
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑  
          เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๑ ที่ผ่านมา กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ ในราชกิจจานุเบกษา โดยจะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป หรือวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๑ โดยระเบียบฉบับนี้ จะเป็นแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับผู้ค้างภาษี หรือไม่ชำระภาษีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียดคลิกที่นี่
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑  
          กระทรวงมหาดไทยได้นำระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันนี้วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เป็นต้นไป สาระสำคัญก็คือ การแก้ไขให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ได้รับคำสั่งให้ประจำสำนักงานต่างท้องที่ซึ่งเป็นท้องที่ที่เริ่มราชการครั้งแรก หรือท้องที่ที่เริ่มกลับเข้ารับราชการใหม่ ได้ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชกฤษฏีค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งบังคับใช้กับข้าราชการพลเรือนไปก่อนหน้านี้ รายละเอียดคลิกที่นี่
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๕๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
          กระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๕๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยการยกเลิกความในข้อ ๙ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๙ (พ.ศ. ๒๕๓๗) โดยมีการแก้ไขเกี่ยวกับลักษณะของห้องน้ำ-ห้องส้วม สามารถแยกออกจากกัน หรืออยู่รวมกันได้ โดยมีผลใช้บังคับภายในประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ๖๐ วัน ทั้งนี้ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ที่ผ่านมา รายละเอียดคลิกที่นี่
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๑
          กระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยออกตามพระราชบัญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. ๒๔๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งนี้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๑ รายละเอียดคลิกที่นี่
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการคัดเลือกกำนัน พ.ศ. ๒๕๕๑
          กระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบว่าด้วยการคัดเลือกกำนันโดยออกตามพระราชบัญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. ๒๔๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งนี้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๑ ทั้งนี้ การคัดเลือกกำนันตามระเบียบนี้ จะไม่มีการเลือกโดยประชาชน แต่ละเลือกกันเองระหว่างผู้ใหญ่บ้าน รายละเอียดคลิกที่นี่
ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่นและองค์กรมีส่วนร่วมในกิจการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๑
          สำนักงานตำรวจแห่งชาติประกาศใช้ ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่นและองค์กรมีส่วนร่วมในกิจการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๑ (นับแต่วันประกาศ) และประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๑ ซึ่งระเบียบนี้ เป็นการรองรับสถานะของ อาสาสมัครตำรวจบ้าน และอาสาจราจร ซึ่งได้มีการจัดตั้งมาหลายปีแล้ว แต่ยังไม่มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน ทำให้เกิดปัญหากระทบกระทั่งกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอบต.หลายแห่งมาโดยตลอด โดยเฉพาะในเรื่องการสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแต่งกายและค่าเบี้ยเลี้ยง ทั้งนี้ ระเบียบนี้ ระบุให้สถานีตำรวจอาจขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นที่ปรึกษาของหน่วยงานที่กำหนดขึ้นตามระเบียบนี้ด้วย จึงต้องจับต่อไปว่า จะมีปัญหากับหน่วยงานในบังคับบัญชาโดยตรงของท้องถิ่น คือ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หรือ อปพร. หรือไม่ รายละเอียดคลิกที่นี่
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑
          คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศยกเลิก ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง ของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ใด พ.ศ. ๒๕๔๖ และ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยใช้ประกาศฉบับนี้แทน โดยกำหนดวิธีการหาเสียงไว้ ๑๐ ข้อ และข้อห้ามในการหาเสียงจากเดิม ๑๑ ข้อ เหลือเพียง ๕ ข้อ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ เป็นต้นไป รายละเอียดคลิกที่นี่

 

พระราชบัญญัติ - พระราชกฤษฎีกา - พระราชกำหนด - กฎกระทรวง
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๕๑
          รัฐบาลแก้ไขกฎหมายบำเหน็จบำนาญข้าราชการอีกครั้ง ทิ้งทวนรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ โดยนำลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ที่ผ่านมา โดยกำหนดให้การพ้นจากราชการของข้าราชการประเภทต่าง ๆ การต่ออายุราชการ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมเกษียณอายุ เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการแต่ละประเภท รายละเอียดคลิกที่นี่
พระราชบัญญัติคำนำหน้านามหญิง พ.ศ. ๒๕๕๑
          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ลงพระปรมาภิโธยในพระราชบัญญัติคำนำหน้านามหญิง แล้ว โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ มีผลหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ๑๒๐ วัน ทำให้ ผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว หรือหย่าร้าง หรือเป็นหม้าย สามารถเลือกใช้คำนำหน้านามว่า "นาง" หรือ "นางสาว" ได้ รายละเอียดคลิกที่นี่
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑
          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ลงพระปรมาภิโธยในพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ เรียบร้อยแล้ว โดยมีผลใช้บังคับเมื่อพ้น ๖๐ วัน นับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ประกาศในราชกิจจาฯ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑) มีผลทำให้ผู้ใหญ่บ้านและกำนันจนครบ ๖๐ ปี กำนันคัดเลือกกันเองระหว่างผู้ใหญ่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน นายอำเภอแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก โดยส่งรายชื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านลงคะแนนเลือก ผู้อยู่ในตำแหน่งปัจจุบันยังคงอยู่ได้จนกระทั่งครบวาระ รายละเอียดคลิกที่นี่
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑         รายละเอียดคลิกที่นี่
พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๑      รายละเอียดคลิกที่นี่
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๑   รายละเอียดคลิกที่นี่
พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑    รายละเอียดคลิกที่นี่
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเงินของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑     รายละเอียดคลิกที่นี่
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงลงพระปรมาภิไธยโปรดเกล้า พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ เรียบร้อยแล้ว และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๑ มีผลใช้บังคับในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๑ เป็นต้นไป รายละเอียดคลิกที่นี่
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๑  รายละเอียดคลิกที่นี่
พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑      รายละเอียดคลิกที่นี่
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑คลิกที่นี่
พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๐
          ได้มีการยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๕๔ โดยกำหนดให้มีการโอนกิจการอำนาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ ลูกจ้าง และอัตรากำลังของกรมทางหลวงชนบทไปเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใน ๑๐ ปี รายละเอียดคลิกที่นี่

 

ระเบียบ - ข้อกำหนด - หลักเกณฑ์ กระทรวงมหาดไทย / ประกาศ ก.จ.-ก.ท.-ก.อบต.
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๑
          กระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยออกตามพระราชบัญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. ๒๔๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งนี้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๑ รายละเอียดคลิกที่นี่
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการคัดเลือกกำนัน พ.ศ. ๒๕๕๑
          กระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบว่าด้วยการคัดเลือกกำนันโดยออกตามพระราชบัญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. ๒๔๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งนี้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๑ ทั้งนี้ การคัดเลือกกำนันตามระเบียบนี้ จะไม่มีการเลือกโดยประชาชน แต่ละเลือกกันเองระหว่างผู้ใหญ่บ้าน รายละเอียดคลิกที่นี่
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๐
          กระทรวงมหาดไทยนำระเบียบฯว่าด้วย แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๑ บังคับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งต้องดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใน หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๑ ซึ่งนับว่าเป็นระเบียบที่ท้าทายบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๕๕๐ อย่างยิ่ง เพราะ รัฐธรรมนูญบัญญัติให้รัฐวางหลักเกณฑ์กลางไว้เท่านั้น มิใช่ออกระเบียบเชิงบังคับหรือควบคุม ซึ่งผิดหลักการกำกับดูแลตามเจตนารมย์ของรัฐธรรมนูญ รายละเอียดคลิกที่นี่
การปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างประจำ
          สำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. มีหนังสือด่วนที่สุด ที่มท 0809.3/ ว 152 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2550 แจ้งให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบล ถือปฏิบัติในการปรับอัตราเงินเดือน ค่าจ้างแก่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างประจำ โดยให้นำบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนท้ายพระราชกฤษฏีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550 มาใช้บังคับแก่ข้าราชการอบจ. พนักงานเทศบาล พนักงานเมืองพัทยา และพนักงานส่วนตำบล โดยอนุโลม พร้อมทั้งให้นำบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการมาใช้บังคับแก่ลูกจ้างประจำของอปท.โดยอนุโลมด้วย ทั้งนี้ การปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนและค่าจ้างดังกล่าว ให้ปรับภายหลังเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีงบประมาณ 2550 ครั้งที่ 2 แล้ว รายละเอียดคลิกที่นี่
หลักเกณฑ์วิธีการให้ทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทในสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ของรัฐ
          กรมส่งเสริมฯ มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0807.2/ว2016 ซักซ้อมวิธีการให้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีที่อปท.มีความประสงค์ให้ทุนการศึกษาแก่บุคลากรเพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาของรัฐ ในสาขาวิชาต่าง ๆ ซึ่งไม่เฉพาะแต่สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นเท่านั้น สามารถเข้าศึกษาต่อในสาขาที่ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งได้ รายละเอียดคลิกที่น
บัญชีปรับอัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
          ก.อบต. ก.จ. ก.ท. ได้แจ้งบัญชีปรับอัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามมติครม.ในการปรับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน 4 % เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดคลิกที่นี่
การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
          สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว180 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2550 แจ้งแนวทางปฏิบัติในการให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550 เป็นต้นไป รายละเอียดคลิกที่นี่
หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๔๓ รายละเอียดคลิกที่นี่

 

 

ระเบียบ - หลักเกณฑ์ กระทรวงการคลัง
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหม่
          กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลาง ประกาศใช้ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๗๓ ง เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๐ รายละเอียดคลิกที่นี่
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ
          กระทรวงการคลังมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว 74 ลว. 25 ต.ค. 50 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๐ กำหนดให้พนักงานราชการ (ซึ่งหมายรวมถึงพนักงานจ้างของอบต.) ที่มีอัตราค่าตอบแทนไม่เกินเดือนละ ๑๑,๐๐๐ บาท ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ ๑,๐๐๐ บาท แต่เมื่อรวมกับค่าตอบแทนที่ได้รับแล้วต้องไม่เกิน ๑๑,๐๐๐ บาท สำหรับผู้ที่ได้รับค่าตอบแทนไม่ถึง ๗,๗๐๐ บาท ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นให้มีจำนวนรวมกับค่าตอบแทนเป็นเดือนละ ๗,๗๐๐ บาท รายละเอียดคลิกที่นี่
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
          กระทรวงการคลังได้ออกพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ ที่ผ่านมา โดยมีสาระสำคัญ ให้ข้าราชการที่ได้รับคำสั่งย้าย (มิใช่ตามคำร้องขอของตนเอง) ไปปฏิบัติหน้าที่ ณ ท้องที่ที่เคยบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรก ให้สามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้ ซึ่งไม่ใช่หมายความว่า กรณีข้าราชการบรรจุใหม่บรรจุครั้งแรกจะได้สิทธิตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ดังที่หลายท่านได้เข้าใจ รายละเอียดคลิกที่นี่
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ
          กระทรวงการคลังได้ออกหลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับส่วนราชการในการชำระค่าน้ำมันรถราชการด้วยบัตรดังกล่าว นอกเหนือจากวิธีการชำระด้วยเงินสด คูปอง หรือใบสั่งจ่ายน้ำมัน โดยเป็นทางเลือกของส่วนราชการที่พิจาณาดำเนินการไปตามความเหมาะสมและให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๑ เป็นต้นไป คลิกที่นี่
การกำหนดวันที่และวิธีการปฏิบัติงานสำหรับเงินเดือนและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน
          กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดตารางวันที่และวิธีการปฏิบัติงานสำหรับเงินเดือนและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน (K0) ในเดือนมกราคม - ธันวาคม ๒๕๕๑ รายละเอียดคลิกที่นี่
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๕๑   รายละเอียดคลิกที่นี่

 

 

ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระเบียบ ข้อกำหนด หลักเกณฑ์ คณะกรรมการการเลือกตั้ง และอื่น ๆ
ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่นและองค์กรมีส่วนร่วมในกิจการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๑
          สำนักงานตำรวจแห่งชาติประกาศใช้ ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่นและองค์กรมีส่วนร่วมในกิจการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๑ (นับแต่วันประกาศ) และประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๑ ซึ่งระเบียบนี้ เป็นการรองรับสถานะของ อาสาสมัครตำรวจบ้าน และอาสาจราจร ซึ่งได้มีการจัดตั้งมาหลายปีแล้ว แต่ยังไม่มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน ทำให้เกิดปัญหากระทบกระทั่งกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอบต.หลายแห่งมาโดยตลอด โดยเฉพาะในเรื่องการสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแต่งกายและค่าเบี้ยเลี้ยง ทั้งนี้ ระเบียบนี้ ระบุให้สถานีตำรวจอาจขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นที่ปรึกษาของหน่วยงานที่กำหนดขึ้นตามระเบียบนี้ด้วย จึงต้องจับต่อไปว่า จะมีปัญหากับหน่วยงานในบังคับบัญชาโดยตรงของท้องถิ่น คือ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หรือ อปพร. หรือไม่ รายละเอียดคลิกที่นี่
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑
          คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศยกเลิก ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง ของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ใด พ.ศ. ๒๕๔๖ และ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยใช้ประกาศฉบับนี้แทน โดยกำหนดวิธีการหาเสียงไว้ ๑๐ ข้อ และข้อห้ามในการหาเสียงจากเดิม ๑๑ ข้อ เหลือเพียง ๕ ข้อ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ เป็นต้นไป รายละเอียดคลิกที่นี่

 

ท่านสามารถร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของทีมงานกลุ่มเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่น
โดยการสั่งซื้อซีดีรวมกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพียงแผ่นละ 150 บาทเท่านั้น

 

Web Design Factory
web-design-factory.net
 

(11-04-51)