"สามัคคีคือพลัง"
สมาคมฯ จับมือ สมาพันธ์ฯ

         สวัสดีครับเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่นทุกท่าน...เพิ่งกลับจากโคราช (นครราชสีมา) มาเมื่อคืนวันอาทิตย์ครับ ดังที่แจ้งไว้ว่า วันศุกร์ที่ผ่านมา (๓๐ พ.ค.) ได้รับเชิญจากพี่ธัญศักดิ์ ปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ ในฐานะนายกสมาคมพนักงานส่วนตำบล (แห่งประเทศไทย) ให้เดินทางไปร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๑ ของสมาคมฯ ที่โรงแรมสบาย อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา ขาไปเจอฝนตลอดเส้นทางครับ ไปถึงอำเภอเมืองสระบุรี ประมาณ 3 ทุ่ม ทานข้าวเย็นเสร็จ เดินทางออกจากสระบุรีเพื่อเข้าสู่จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างทางเมืองสระบุรีกับอำเภอแก่งคอย ปรากฎว่า ฝนตกลมแรง จนทำให้ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติตกลงกลางถนน ทำให้การจราจรเป็นอัมพาต เข้าใจว่า รถติดยาวประมาณ ๒๐ กิโลเมตร ใช้เวลาเกือบ ๒ ชั่วโมง รถจึงสามารถเคลื่อนต่อไปได้ มาถึงโรงแรมก็ปาเข้าไปตีสองครับ
        การประชุมเริ่มในภาคเช้าประมาณ ๑๐.๐๐ น. มีคณะกรรมการเข้าร่วมประมาณ ๑๐ ท่าน และมีเพื่อน ๆ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมาและใกล้เคียงประมาณ ๔๐ - ๕๐ ท่าน ภาคเช้าคณะกรรมการได้ซักซ้อมการเตรียมจัดงานสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง "จากพนักงานส่วนตำบล....ก้าวสู่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น" โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ กรกฏาคม ๒๕๕๑ ณ โรงแรมอุบลอินเตอร์เนชั่นแนล อำเภอเมืองฯ จ.อุบลราชธานี รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๑๑๓๙ ลงวันที่ ๓ มิถุนายน
๒๕๕๑ (รายละเอียดคลิกที่นี่่) ในงานนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่ ๕ นับแต่สมาคมฯจัดตั้งขึ้นมา โดยครั้งแรกจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยสุรนารีฯ โคราช เมื่อปี ๒๕๔๘ ครั้งที่ ๒ จัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อปี ๒๕๔๘ ครั้งที่ ๓ จัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่อีกครั้งเมื่อต้นปี ๒๕๕๐ และครั้งที่ ๔ จัดขึ้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อปลายปี ๒๕๕๐ และครั้งนี้ ถือว่าเป็นครั้งที่ ๕ ของสมาคมฯ สำหรับหัวใจในการจัดงานครั้งนี้ก็คือ เป็นการจัดงานที่ต้องการสื่อให้สังคมได้เห็นวิวัฒนาการของบุคลากรฝ่ายประจำขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งก้าวผ่านจากบทบาทของพนักงานส่วนตำบลก้าวสู่ความเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น ข้าราชการในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ อย่างเต็มภาคภูมิ นอกจากนี้ ยังเป็นการมอบเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในองค์การบริหารส่วนตำบลดีเด่นประจำปี ๒๕๕๑ ซึ่งจัดติดต่อเป็นปีที่ ๒ โดยปีนี้คาดว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุพล ฟองงาม จะเป็นประธานในพิธี แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องจากเป็นบ้านเกิดของท่านสุพลเอง ทั้งนี้ เข็มเชิดชูเกียรติปีนี้ จะจัดทำขึ้นใหม่ให้สวยและทรงคุณค่ากว่าปีที่ผ่านมา ในส่วนของงานวิชาการ นอกจากรัฐมนตรีช่วยว่าการฯ และอธิบดีกรมส่งเสริมฯ จะมอบนโยบายแล้ว ยังมีรองอธิบดีกรมส่งเสริมฯ ๒ ท่านเป็นวิทยากรพิเศษ เพื่อมาแจ้งให้ทราบถึงความคืบหน้าของการจัดทำร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) และร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ..... รวมทั้งเรื่องการเข้าสู่แท่งเงินเดือนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น และคำว่า "ข้าราชการส่วนท้องถิ่น" ที่พวกเราเรียกร้องมานานแล้วนั้น จะเรียกกันได้หรือยัง คงต้องไปฟังและสอบถามจากปากของรองอธิบดีผู้มีบทบาทสำคัญในเรื่องการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นมาตลอดตั้งแต่เริ่มต้น นั่นก็คือ ท่านรองฯวสันต์ วรรณวโรทร อีกทั้งยังจะมีวิทยากรที่สำคัญ อย่างเช่น ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ ประธานอนุกรรมการยกร่างพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ... ของคณะกรรมการการกระจายอำนาจฯ อดีต เลขาฯคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๐ จะได้มาให้ความกระจ่างแก่พวกเราถึงทิศทางในการบริหารงานบุคคลของท้องถิ่น รวมทั้งเจตนารมย์ที่แท้จริงของรัฐธรรมนูญที่มีต่อข้าราชการส่วนท้องถิ่น นอกจากนั้น ปีนี้ ยังจะได้รับฟังธรรมะรูปแบบใหม่ จากพระอาจารย์มหาสมปอง ดาลปุดโด และผมได้เสนอกับนายกสมาคมฯว่า ขอช่วยจัดเวทีเสวนาปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานบุคคล แนวทางแก้ไขตามพ.ร.บ.ฉบับใหม่ ในช่วงบ่ายของวันที่ ๘ กรกฏาคม เพื่อจะได้รวบรวมปัญหาอุปสรรคในการทำงานของพวกเราทั่วประเทศ รวมทั้งร่วมกันวิเคราะห์ฯ ร่าง พ.ร.บ.ฉบับใหม่ ว่าพวกเรามีควมเห็นอย่างไร เพื่อจะได้สรุปยื่นต่อรัฐมนตรี อธิบดี และรองอธิบดีในวันถัดไป (๙ กรกฏาคม) โดยในเบื้องต้น นายกสมาคมฯเห็นชอบในหลักการแล้ว แม้เป็นเพียงช่วงเวลาเล็กน้อย แต่ก็เชื่อว่า จะสามารถรวบรวมปัญหาอุปสรรค และแนวคิดของพวกเราได้เป็นรูปธรรมได้ ทั้งนี้ หากคณะกรรมการฯส่วนใหญ่เห็นชอบ ผมก็จะขอรวบรวมความเห็นผ่านเว็บไซต์นี้อีกทางหนึ่งเพื่อนำไปรวบรวมเสนอในเวทีดังกล่าวต่อไป ในการจัดงานครั้งนี้ สมาคมฯได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย โดย ททท.จังหวัดอุบลฯ จะจัดการแสดงโปงลางที่ดีที่สุดของจังหวัดอุบลฯมาร่วมแสดงต้อนรับพวกเราที่ไปร่วมงานในคืนวันที่ ๙ กรกฏาคมด้วย สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เชิญเข้าสัมมนาครั้งนี้ก็ค่อนข้างกว้าง ก็คือ ทั้งฝ่ายการเมือง ฝ่ายประจำ ข้าราชการทุกระดับ พนักงานจ้าง และลูกจ้างประจำ ในอบต.และเทศบาล จึงเป็นโอกาสที่ข้าราชการทุกท่านจะได้มีส่วนร่วมในการสัมมนาครั้งนี้ อีกทั้งจะถือโอกาสไปเยี่ยมเยียนเพื่อน ๆ ที่ภาคอีสานใต้ ซึ่งมีโอกาสไม่บ่อยนักสำหรับการเดินทางไปยังภาคอีสาน โดยเฉพาะอีสานใต้ที่ค่อนข้างจะใกล้พอสมควร แต่เมื่อมีโอกาสก็ควรใช้โอกาสนี้เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
           สำหรับในภาคบ่ายของการประชุมฯ ก็ได้มีการรายงานรายรับ-รายจ่าย ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ทั้งนี้ สมาคมฯมีรายรับจากการจัดสัมมนาที่ผ่านมาอยู่ประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเงินจำนวนนี้ ได้นำมาใช้จ่ายในภารกิจของสมาคมฯ และดำเนินกิจกรรมตามข้อบังคับของสมาคมฯ ดังเช่น การให้ความช่วยเหลือครอบครัวของเพื่อนพนักงานส่วนตำบลที่เสียชีวิตในภาคใต้ เป็นต้น มีการรายงานสมาชิกเข้าใหม่ - ลาออก และขอความเห็นชอบที่ประชุมแก้ไขข้อบังคับสมาคมฯ โดยสมาคมฯจะขอแก้ไขชื่อสมาคมฯ จากเดิมที่ใช้ชื่อว่า "สมาคมพนักงานส่วนตำบล" เป็น "สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่น" (แห่งประเทศไทย) เพื่อให้ครอบคลุมข้าราชการส่วนท้องถิ่นทุกประเภท ไม่ว่าจะอยู่ใน อบจ. อบต. เทศบาล และเมืองพัทยา ทั้งนี้ จะมีการขออนุมัติอีกครั้งในการประชุมที่จังหวัดอุบลในภาคบ่ายของวันที่ ๑๐ กรกฏาคมนี้ รวมทั้ง จะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมฯชุดใหม่ด้วย
          ในการประชุมครั้งนี้ ประธานในที่ประชุมคือ พี่ธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกสมาคมฯได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ต่อไปนี้สมาคมพนักงานส่วนตำบล สมาคมพนักงานเทศบาล และสมาพันธ์ปลัดอบต.แห่งประเทศไทย จะจับมือร่วมกันในการผลักดันแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการร่วมมือกันดำเนินการในเรื่องอื่น ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อข้าราชการส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมอีกด้วย จึงถือว่าเป็นนิมิตรหมายที่ดีสำหรับการเิริ่มต้นของการร่วมมือขององค์กรของพวกเราที่สามารถจับมือกันทำงานเพื่อเป้าหมายเดียวกัน ก็หวังว่า สิ่งที่นายกสมาคมฯพูดต่อที่ประชุมนั้น จะเป็นจริงในเวลาอันรวดเร็ว ทั้งนี้ ก็คงต้องให้ป.ทวีศักดิ์ ประธานสมาพันธ์ปลัดอบต. และ ท่านปลัดสรณะ นายกสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย ได้ตอบรับในเรื่องนี้ด้วย เพราะหากเรา "สามัคคี"กัน พลังอันมหาศาลของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ไม่มีกฎหมาย หรือระเบียบ หลักเกณฑ์ใดที่ พวกเราจะไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนได้ ขอเพียงให้เราสามัคคีกันเท่าันั้น.

          
และสุดท้ายนี้ ใคร่ขอถือโอกาสนี้ขอบคุณเพื่อนนักบริหารงานอบต.รุ่นที่ ๓ หลายท่านที่ไปให้กำลังใจและให้การต้อนรับ ประกอบด้วย พี่แหม่ม ปลัดอบต.โชคชัย อ.โชคชัยมาพร้อมกับสามีและของฝากจากโคราชหลายอย่าง และสารภาพว่า ติดตามอ่านคอลัมน์นี้เป็นประจำ (ขาประจำ) ต้องขอขอบคุณที่ให้เกียรติอีกครั้งครับ ป.ประสิทธิ์ อบต.ปักธงชัย มาพร้อมกับของฝากจากโคราชเป็นน้ำใจของเพื่อนแท้ พร้อม ๆ กับท่านปลัดณรงค์ อบต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว ที่เสียสละเวลามาร่วมประชุมสมาคมฯจากแดนไกลหลายกี่โลเมตร และอีกท่าน ปลัดกิ่งแก้ว กุดโอภาส (หน่อยหน่า) ปลัดอบต.ปากช่อง เพื่อนเก่าแก่ครั้งอยู่เชียงใหม่ ก็มาร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ขอบคุณและขอบใจทุกท่านครับที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น.
     

พิพัฒน์ วรสิทธิดำรง
phiphatw@hotmail.com
๔ มิถุนายน ๒๕๕๑
 

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกสมาคมฯ เป็นประธานในการประชุม โดยมี ดร.สรชาติ ที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยรังสิต
นายธีร์ธวัช แก้วช่วง เลขานุการสมาคมฯ และพัสกร ใยน้อย กรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล ร่วมชี้แจง
ผู้เข้าร่วมประชุมสมาคมฯ
ผู้เข้าร่วมประชุม
ป.แหม่ม ปลัดอบต.โชคชัย

 

 

(หมายเหตุ.- เนื่องจากที่ผ่านมาคอลัมน์นี้มีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นหลากหลาย ใช้คำที่สุภาพบ้าง คำที่เสียดสีบ้าง และบางความเห็นเป็นการโต้แย้งระหว่างกัน ทำให้อาจเกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่นได้ ทางทีมงานไม่สามารถควบคุมดูแลได้อย่างทั่วถึง เกรงจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ จึงขออภัยทุกท่านที่จำเป็นต้องปิดในส่วนที่แสดงความคิดเห็น แต่ท่านสามารถส่งข้อคิดเห็นของท่านมายังทีมงานที่อีเมล์ admin@thailocalgov.com หรือที่ป.พิพัฒน์โดยตรง ที่ phiphatw@hotmail.com หรือจะแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บบอร์ดเสวนาทั่วไปหรือเว็บบร์อดเสวนาบริหารงานบุคคลก็ได้ครับ)

 

อ่านคอลัมน์ ชวนคุยเรื่องท้องถิ่นย้อนหลัง

  คลิกที่นี่

Web Design Factory
Web Design Articles