"ระบบแท่งเงินเดือนข้าราชการส่วนท้องถิ่น "

         สวัสดีครับเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่นทุกท่าน....วันนี้เป็นวันเกิดของหลาย ๆ คนที่รอคอย ๔ ปีครั้ง นอกจากนั้นแล้ว ยังเป็นวันที่บางประเทศยังถือว่า เป็นวันที่ให้สิทธิแก่ผู้หญิงสามารถเอ่ยปากขอแต่งงานกับฝ่ายชายได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการผิดจารีตหรือประเพณีอีกด้วย (รายการผู้หญิงถึงผู้หญิงทางช่อง ๓) ดังนั้น จึงเป็นโอกาสอันดีสำหรับ ผู้หญิงหลาย ๆ ท่านที่มีแฟนที่ปากหนัก ไม่ค่อยพูด ไม่เอ่ยปากขอแ่ต่งงานซักที ฝ่ายหญิงก็เอ่ยปากแทนวันนี้ได้
          สัปดาห์หน้า (๓-๗ มีนาคม) อาจไม่ได้เขียนคอมลัมน์นี้ เนื่องจากต้องไปอบรมหลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน (วินัย) ที่โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ จึงต้องขออภัยสำหรับท่่านที่ติดตามคอลัมน์มาเป็นอย่างดีด้วยครับ เมื่อกลับมาแล้ว คงได้นำความรู้มาแบ่งปันเพื่อน ๆ ข้าราชการทุกท่านต่อไป
               สองวันก่อนท่านปลัดฯอักษร จากอบต.บางกร่ำ สงขลา ได้โทร.แจ้งมา เพื่อขอให้ช่วยวิจารณ์และนำเสนอเกี่ยวกับระบบแท่งเงินเดือนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยท่านปลัดฯอักษร ได้ร่วมกับชมรมพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสงขลาจัดทำร่างขึ้น โดยเทียบกับร่างของ ก.พ. ซึ่งได้อ่านดูคร่าว ๆ แล้ว เห็นว่า มีความเหมาะสมสำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่น แต่อาจต้องมีการพิจารณาถึงระดับ (ซี) ที่จัดทำไว้เฉพาะระดับ (ซี) ๙ เท่านั้น ซึ่งผมเห็นว่า หากจัดทำก็ควรจัดทำให้ครบ โดยรวมของกรุงเทพมหานครฯ เมืองพัทยา ด้วย ซึ่งอาจต้องมีการปรับระดับถึง ซี ๑๑ เช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือน แต่ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นและการริเริ่มที่ดียิ่ง สำหรับ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่จะจุดประกายให้พวกเราได้กระตือรือร้น จัดทำเรื่องนี้ด้วยตนเองอย่างจริงจัง ไม่ใช่รอให้กรมส่งเสริมฯ หรือ ก.อบต. เป็นผู้ริเริ่ม เมื่อเรื่องนี้เป็นเรื่องผลประโยชน์และสิทธิของพวกเราเอง ก็ไม่ควรไม่ให้ใครมาจูงไปจูงมา โดยไม่รู้ว่า เส้นทางที่เขากำหนดไว้นั้น ดีหรือไม่ดีอย่างไร จึงอยากร้องขอให้ คณะกรรมการสมาพันธ์ปลัดอบต.แห่งประเทศไทยก็ดี คณะกรรมการสมาคมพนักงานส่วนตำบล(แห่งประเทศไทย) ก็ดี และคณะกรรมการสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย ได้จัดประชุมร่วมกัน นำร่างของท่านปลัดฯอักษร มาเป็นตุ๊กตา และหาข้อสรุปร่วมกัน เพื่อหาแนวทางในการนำเสนอร่าง พระราชกฤษฏีกา หรือร่างพระราชบัญญัติ หรือ มาตรฐานทั่วไป เกี่ยวกับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งนี้ ต่อ คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้มีตัวแทนขององค์กรฯทั้ง ๓ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทำร่างดังกล่าว ให้สามารถประกาศใช้โดยเร็วต่อไป จึงอยากนำข้อความบางส่วนของท่านปลัดฯอักษร และรายละเอียดของโครงสร้างเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง มาเสนอต่อเพื่อน ๆ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ได้พิจารณา และร่วมกันแสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์กันต่อไป ดังนี้.-

          ในส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่มีตัวร่างในทุกท่านได้อ่านและผมเห็นว่าท้องถิ่นเราควรที่จะมีตัวร่างพรบ.ของท้องถิ่นด้วย ขณะนี้ผมกำลังศึกษาความเป็นไปได้และคิดว่าจะจัดทำร่างโดยเทียบเคียงกับพรบ.ของข้าราชการพ.ศ 2551 ดังนี้ครับ ร่างกำหนดให้ม้องถิ่นมีข้าราชการส่วนท้องถิ่น 4 ประเภทเหมือน ก.พ ครับ คือ
          1.ประเภททั่วไป สายงานเริ่มระดับ1,2 เหมือน ก.พ
          2.ประเภทวิชาการ สายงานเริ่มระดับ3 เหมือน ก.พ
          3.ประเภทอำนวยการกำหนดแตกต่งจาก ก.พ คือ ระดับต้น(6-7) ระดับกลาง(8)ระดับสูง(9) โดยกำหนดให้หัวหน้าส่วน,ผอ.กอง,หัวหน้าสำนักฯ ของท้องถิ่น
          4.ประเภทบริหาร กำหนดแตกต่งจาก ก.พ คือ ระดับses1(ระดับ6-7),ses2(ระดับ8),ses3(ระดับ9)และses4 (ระดับ 10)โดยกำหนดให้ปลัดท้องถิ่นและรองปลัดท้องถิ่น อยู่ประเภทบริหาร
    เงินประจำตำแหน่งปรับปรุงเทียบเคียงไม่ต่ำกว่าของ พรบ.ข้าราชการพลเรือนพ.ศ 2551 มาตรา 50 ดังนี้ ครับ
          1.ประเภททั่วไป สายงานเริ่มระดับ1,2 เหมือน ก.พ คือระดับ8ทักษะพิเศษ มีเงินประจำตำแหน่ง 9,900บาท
          2.ประเภทวิชาการ สายงานเริ่มระดับ3 เหมือน ก.พ ตั้งแต่ระดับ 6-7 มีเงินประจำตำแหน่ง 3,500 บาท
          3.ประเภทอำนวยการกำหนดแตกต่งจาก ก.พ คือ ระดับต้น(6-7) มีเงินประจำตำแหน่ง 3,500 บาท ระดับกลาง(8)มีเงินประจำตำแหน่ง 5,600 บาท ระดับสูง(9)มีเงินประจำตำแหน่ง 10,000 บาท
          4.ประเภทบริหาร กำหนดแตกต่งจาก ก.พ คือ ระดับses1(ระดับ6-7)มีเงินประจำตำแหน่ง 5,600 บาท ,ses2(ระดับ8)มีเงินประจำตำแหน่ง 10,000 บาท ,ses3(ระดับ9)มีเงินประจำตำแหน่ง 14,500 บาทและses4 (ระดับ 10)มีเงินประจำตำแหน่ง 15,600 บาทโดยกำหนดให้ปลัดท้องถิ่นและรองปลัดท้องถิ่น อยู่ประเภทบริหาร
     รายละเอียดตารางแท่งเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของร่าง พรบ.เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ ... เอกสารแนบท้าย 6 แผ่นครับ
 เพราะดูแล้ว ท้องถิ่นมีความจำเป็นจะต้องประกาศใช้ พรบ.ของท้องถิ่นให้ทันใน 1 ต.ค 51 นี้ และผมได้ประสานทางนายกสามคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย พี่ปลัดเทศบาล สรณะ นายกสมาคมฯ ได้จัดประชุมสมาคมขึ้นฯ ในวันที่ 26-28 มีนาคม 2551 ที่จังหวัดชลบุรี เรื่องการประชุมมีหลายเรื่องที่น่าสนใจ ครับ เช่น การรวมกฎหมายท้องถิ่นฯ การยกเลิกระบบซี และจะนำร่างที่นำเสนอนี้เข้าที่ประชุมด้วย ต้องถือว่าสุดยอดจริงๆครับ ขอบคุณนายกสามคมฯ เปิดอ่านได้ที่เวบสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย ครับ  www.tessaban.com/index.php และสมาพันปลัดอบต.แห่งประเทศไทยพี่ปลัดเชื้อ  ในเบื่องต้นแล้วเห็นด้วยในหลัก การแล้ว เพราะเราต้องการให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้รับประโยชน์เท่าเทียมข้าราชการ เช่น พรบ.ข้าราชการ 2551 ข้ารายการสายงานเริ่มระดับ 3 เมื่อเลื่อนระดับ 6 มีเงินประจำตำแหน่ง 3,500 บาท เป็น ต้น
              ฝากให้ชาวท้องถิ่นไปอ่านและนำเสนอความคิดเห็นว่าจะกำหนดอย่างไรดี ให้ชาวท้องถิ่นของเรามีความก้าวหน้าไม่ด่อยกว่าข้าราชการ
                     นายอักษร  บุตรโคตร
                       ปลัดอบต.บางกล่ำ 
                           19 ก.พ 51

ร่างโครงการอัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง คลิกที่นี่

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์อบต.บางกล่ำ คลิกที่นี่           

แล้วพบกันใหม่สัปดาห์ที่ ๑๐ มีนาคมครับ
พิพัฒน์ วรสิทธิดำรง
phiphatw@hotmail.com
๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
 

 

 

อ่านคอลัมน์ ชวนคุยเรื่องท้องถิ่นย้อนหลัง

  คลิกที่นี่

 

 

Web Design Factory
Free Web Counters