กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
รับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง
เจ้าพนักงานปกครอง ๓ (ปลัดอำเภอ) พ.ศ. ๒๕๕๑

--------------------------------

ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ

-ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง ๓ (ปลัดอำเภอ)
-อัตราเงินเดือน ๗,๙๔๐ บาท หรือตามที่ ก.พ.กำหนด
-จำนวนอัตราว่างที่บรรจุได้ในครั้งแรก ๑๒๐ อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

-ผู้สมัครสอบ จะต้องเป็นผู้ได้รับวุฒิ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือกฎหมาย จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

วิธีการรับสมัครสอบ

-รับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มิถุนายน ถึงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://job.dopa.go.th หรือ http://www.dopa.go.th

รายละเอียดคลิกที่นี่

 

 

 

 

Web Design Factory
Free Web Counters
(18/06/51)