สรุปผลการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
สมาคมพนักงานส่วนตำบล (แห่งประเทศไทย)
เรื่อง ความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.......
วันที่ ๙ - ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๑
ณ โรงแรมสวนบัวรีสอร์ท อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่


                คณะกรรมการสมาคมพนักงานส่วนตำบล (แห่งประเทศไทย) นำโดย นายธัญศักดิ์  แสงศรีจันทร์  ปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ ในฐานะนายกสมาคมฯ  ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความเห็นต่อประเด็นในร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.... โดยมีคณะกรรมการสมาคมฯเข้าร่วมครบองค์ประชุม  พร้อมด้วยผู้แทนข้าราชการส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อีกจำนวนหนึ่ง  โดยที่ประชุมได้พิจารณาประเด็นสำคัญ ๆ ซึ่งเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน โดยได้นำร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ..... ซึ่งเป็นร่างของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และร่างของสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาเป็นต้นแบบ ซึ่งที่ประชุมได้มีความเห็นในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งได้เคยร่วมพิจารณากับคณะกรรมการสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย  และคณะกรรมการสมาพันธ์ปลัดอบต.แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม  2551  ณ  อาคารเนชั่นทาวเวอร์  จังหวัดสมุทรปราการไปแล้วครั้งหนึ่ง  รวมทั้งได้นำเสนอต่อเวทีรับฟังความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดขึ้นในภูมิภาคต่าง ๆ ไปบ้างแล้ว โดยครั้งนี้ได้มีการสรุปประเด็นสำคัญ ๆ รวม  8  ประเด็น  ดังนี้
                ประเด็นที่ 1 บทนิยามของคำว่า “ข้าราชการส่วนท้องถิ่น” ที่ประชุมมีความเห็นว่า บทนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจฯครอบคลุมครบถ้วนแล้ว กล่าวคือ “ข้าราชการส่วนท้องถิ่น หมายความว่า ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการเทศบาล ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบล ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ข้าราชการเมืองพัทยา และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ซึ่งได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการ โดยได้รับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือจากเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลที่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำมาจัดเป็นเงินเดือนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น”

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกสมาคมฯ เป็นประธานประชุมสัมมนาฯ

                ประเด็นที่ 2  องค์ประกอบของคณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ประชุมมีความเห็นด้วยกับ ร่างของคณะกรรมการการกระจายอำนาจฯ โดยให้ปรับปรุงในส่วนของจำนวนคณะกรรมการฯดังนี้
“ให้มีคณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น เรียกโดยย่อว่า “ก.ถ.” จำนวน 28 คน มี 4 ฝ่าย ประกอบด้วย
1)กรรมการโดยตำแหน่ง  ได้แก่
                                -นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน
                                -กรรมการโดยตำแหน่งอีก 6 คน ได้แก่ เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการ ก.พ.ร.  ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  เลขาธิการสำนักงานปปช. และเลขาธิการสำนักงาน ก.ถ.
                2)กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 7 คน นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารงานท้องถิ่น ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านระบบราชการ ด้านการบริหารและการจัดการหรือด้านกฎหมาย ซึ่งมีผลงานทางด้านวิชาการ หรือมีความรู้เป็นที่ยอมรับ
                3)กรรมการผู้แทน อปท.จำนวน 7 คนได้แก่
                                -นายกอบจ. 1 คน
                           -นายกเทศนมนตรี  2 คน
                          -นายกอบต. 2 คน
                              -ผู้ว่ากทม.  1 คน
                              -นายกเมืองพัทยา และผู้บริหารอปท.ที่กฎหมายจัดตั้ง 1 คน
               4)กรรมการผู้แทนข้าราชการส่วนท้องถิ่น 7 คน ได้แก่
                              -ผู้แทนข้าราชการอบจ. 1 คน
                          -ผู้แทนข้าราชการเทศบาล 2 คน
                           -ผู้แทนข้าราชการอบต. 2 คน
                                -ผู้แทนข้าราชการ กทม. 1 คน
                                -ผู้แทนข้าราชการเมืองพัทยาและผู้แทนขรก.อปท.ที่มีกฎหมายจัดตั้งเลือกกันเอง 1 คน
*** ให้เลขาธิการสำนักงาน ก.ถ. เป็นเลขานุการ และให้ ก.ถ.แต่งตั้งข้าราชการในสำนักงานก.ถ.จำนวนไม่เกิน 2 คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ”

มณฑา เจริญสุขสุวรรณ ประชาสัมพันธ์สมาคมฯ
ตัวแทน บ.INET แนะนำองค์กรและการให้บริการของบริษัท

                ประเด็นที่ 3 อำนาจหน้าที่ของ ก.ถ.  ที่ประชุมเห็นชอบด้วยกับร่างของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  โดยให้แก้เพิ่มเติมเฉพาะอำนาจหน้าที่ตามข้อ 4  ดังนี้
                “4.มีมติในการย้าย การโอนหรือการรับโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่นและการรับโอนข้าราชการอื่นมาเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือมีมติให้โอนข้าราชการส่วนท้องถิ่นระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระหว่างจังหวัด
                ประเด็นที่  4  สำนักงานข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ที่ประชุมเห็นด้วยกับร่างของคณะกรรมการการกระจายอำนาจฯ โดยให้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมดังนี้
                “ให้มีสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่นเรียกโดยย่อว่า “สำนักงาน ก.ถ.” เป็นส่วนราชการไม่สังกัดกระทรวง ทบวง กรมใด มีฐานะเป็นนิติบุคคล ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี (มาตรา 16) สำนักงาน ก.ถ. มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ (มาตรา 17)..................”
                ประเด็นที่  5  คณะอนุกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัด (อ.ก.ถ.จังหวัด) ที่ประชุมเห็นด้วยกับร่างของคณะกรรมการการกระจายอำนาจฯ โดยให้แก้ไขเฉพาะในส่วนของเลขานุการ อ.ก.ถ.จังหวัด ดังนี้  “ให้ อ.ก.ถ.จังหวัดคัดเลือกผู้แทนปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน อ.ก.ถ.จังหวัด  เป็นเลขานุการ อ.ก.ถ.จังหวัด  และเสนอชื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง”

บรรยากาศการประชุมสัมมนา

                ประเด็นที่  6  คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ถ.) ที่ประชุมเห็นด้วย กับร่างของ คณะกรรมการการกระจายอำนาจฯ กล่าวคือ “ให้มีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมท้องถิ่นคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า “ก.พ.ถ.” ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 คน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตามมาตรา 24 (มาตรา 22)
                -กรรมการ ก.พ.ถ. ต้องทำงานเต็มเวลา
                -ให้เลขาธิการ ก.ถ. เป็นเลขานุการของ ก.พ.ถ.”
                ประเด็นที่  7  ค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานบุคคล  ที่ประชุมเห็นด้วยกับร่างของคณะกรรมการการกระจายอำนาจฯ กล่าวคือ “เงินเดือนและค่าจ้าง ต้องไม่สูงกว่าร้อยละ 45 ของเงินรายได้ของปีงบประมาณก่อน โดยไม่รวมเงินกู้ เงินอุดหนุน และเงินสิทธิประโยชน์ตอบแทนอื่น แต่ไม่นับรวมกับอัตรากำลังข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ที่ถ่ายโอนภารกิจ และได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ทั้งนี้ ยกเว้นอปท.ที่มีอัตรากำลังคนไม่เกินจำนวนพื้นฐานที่ ก.ถ. กำหนด”
                ประเด็นที่ 8  การบรรจุและการแต่งตั้ง  ที่ประชุมเห็นควรเห็นด้วยตามร่างของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  โดยให้ปรับแก้ถ้อยคำจากเดิมเป็นดังนี้  “การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ หรือการอื่นใดที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

บรรยากาศการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

                การแต่งตั้งหรือการให้พ้นจากตำแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือลูกจ้าง ต้องได้รับความเห็นชอบจาก ก.ถ. ก่อน  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ถ.กำหนด
                สำหรับประเด็นอื่น ๆ ที่ประชุมไม่ติดใจ  เนื่องจากเห็นว่า  ตามร่างของกรมส่งเสริมฯ และร่างของคณะกรรมการการกระจายอำนาจฯ  มีเนื้อหาสาระไม่ต่างกัน  และเป็นประเด็นที่ต้องกำหนดไว้ในกฎหมายอยู่แล้ว  โดยไม่ได้กระทบสิทธิเดิมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
                นอกจากนี้  ที่ประชุมยังได้พิจารณาเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  โดยมีความเห็นในประเด็นนั้น ๆ โดยสรุปดังนี้
                1.สวัสดิการเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล    เห็นควรผลักดันให้จัดตั้งเป็นกองทุนที่ส่วนกลาง  โดยมอบให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือสำนักงาน ก.ถ. เป็นผู้รับผิดชอบ  และมีคณะกรรมการบริหารกองทุนที่มีตัวแทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมฯ กรมบัญชีกลาง และสำนักงบประมาณ  เป็นต้น  โดยขอให้คณะกรรมการกระจายอำนาจฯ เป็นผู้จัดสรรเงินสมทบเข้ากองทุนโดยคำนวณจากสัดส่วนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างประจำทั่วประเทศ
                2.สวัสดิการค่าเช่าบ้าน  เห็นควรผลักดันให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่บรรจุครั้งแรก  ได้รับสิทธิเบิกค่าเช่าซื้อบ้านได้  1  หลัง  โดยจัดซื้อที่ใดก็ได้ 
                3.เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส)  เห็นควรผลักดันมิให้นำมาคิดรวมกับรายจ่ายด้านการบริหารงานบุคคล (40 % หรือ 45 %)

          

 

 

Web Design Factory
Free Web Counters
(19-12-51)