สมาพันธ์ข้าราชการและลูกจ้างท้องถิ่นไทย
--------------------------------------

เรียน เพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ทุกท่าน

         ตามที่ผมได้เสนอแนวคิดการจัดตั้งสมาพันธ์ข้าราชการและลูกจ้างท้องถิ่นไทยต่อเพื่อน ๆ มาเป็นระยะเวลาหนึ่ง มีหลายท่านมีความสนใจได้สมัครเข้ามาเป็นสมาชิก และสอบถามมาพอสมควร ซึ่งหลายท่านอาจไม่เข้าใจในเจตนารมย์อันแท้จริงของการจัดตั้งสมาพันธ์ฯ ผมจึงใคร่ขอนำเรียนอีกครั้งหนึ่งว่า การจัดตั้งสมาพันธ์ฯนี้ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือพวกเรากันเองเป็นสำคัญ โดยเน้นไปที่การได้รับความไม่เป็นธรรมจากระบบการบริหารงานบุคคลที่เพื่อน ๆ ได้ประสบปัญหาในแต่ละจังหวัด อีกทั้งเพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้กำลังใจซึ่งกันและกันสำหรับเพื่อนข้าราชการที่ได้ยึดถืออุดมการณ์ในการดำรงตนเป็นข้าราชการที่ดี เป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มิได้เป็นเครื่องมือของกลุ่มการเมืองใดกลุ่มการเมืองหนึ่ง แต่มุ่งสร้างประโยชน์สุขให้เกิดขึ้นต่อประชาชนและสังคมบนพื้นฐานของหลักการแห่งกฎหมายและระเบียบ และหลักธรรมาภิบาล
          แม้ว่าในปัจจุบันมีสมาคมฯ สมาพันธ์ฯ หลายองค์กรอยู่แล้ว แต่องค์กรเหล่านั้น มีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมด้านความรู้ความเข้าใจในการทำงาน เป็นด้านหลัก แต่สมาพันธ์ฯจะมุ่งไปในด้านการดูแลซึ่งกันและกันเป็นสำคัญ แต่มิได้ละเลยในด้านอื่น ๆ เช่น เรื่องการแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เป็นปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของพวกเรา หรือด้านการส่งเสริมความรู้และประสบการณ์ เป็นต้น ดังนั้น สมาพันธ์ฯจึงจะเป็นองค์กรที่เข้ามาเสริมจุดบางอย่างที่สมาคมฯก็ดี สมาพันธ์ฯก็ดีที่มีอยู่แล้ว ยังมิได้ดำเนินการ เพื่อให้พวกเรามีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น
          ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ผมได้เคยนำเสนอเกี่ยวกับเครือข่ายพิทักษ์ระบบคุณธรรม และมีเพื่อน ๆ หลายคนให้ความสนใจ ซึ่งผมได้ปรึกษากับหลายท่านแล้ว เห็นว่า หากจัดตั้งเครือข่ายดังกล่าวขึ้นมา จะมีมุมมองที่แคบเกินไป จึงเห็นว่าสมาพันธ์ฯน่าจะเป็นองค์กรที่เหมาะสม โดยเครือข่ายพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่นจะจัดตั้งขึ้นในภายหลังเมื่อสมาพันธ์ฯมีการก่อร่างสร้างตนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมถึงการที่มีลูกจ้างประจำหลายท่านมีความประสงค์ต้องการให้ผมได้ช่วยผลักดันให้มีการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ ผมได้เคยแนะนำว่า ลูกจ้างประจำควรรวมตัวกันเป็นชมรมหรือสมาคมฯขึ้นมา เช่นเดียวกันกับ ผู้ช่วยครูดูแลเด็กและปฐมวัย หรือ ผดด.ที่หลายจังหวัดได้จัดตั้งเป็นสมาคมฯเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากลูกจ้างประจำมีอยู่กระจัดกระจายจึงไม่อาจรวมตัวกันได้โดยง่าย ดังนั้น ผมจึงคิดว่า สมาพันธ์ฯ ก็จะเป็นศูนย์กลางในการดูแลเรื่องนี้ต่อไป ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับมวลสมาชิกที่เข้ามาร่วมกับสมาพันธ์ฯว่ามีมากน้อยเพียงใด พอจะมีพลังเพียงพอสำหรับการต่อรองกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่ ดังนั้น ผมจึงอยากเชิญชวนเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ทุกเพศ ทุกวัย ทุกตำแหน่ง ทุกสังกัด ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนองค์กรนี้เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายที่ผมได้นำเรียนไปแล้ว
          ในเบื้องต้นนี้ คณะผู้จัดตั้งสมาพันธ์ฯซึ่งมีอุดมการณ์ใกล้เคียงกัน ได้ดำเนินการจัดทำข้อบังคับสมาพันธ์ฯเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว เพื่อน ๆ สามารถดาวน์โหลดข้อบังคับตามไฟล์ข้างล่างนี้ได้ และสามารถติดต่อสอบถามหรือร่วมแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ เพิ่มเติม เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานของสมาพันธ์ฯ หรืออื่น ๆ รวมทั้งแจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมเป็นกรรมการสมาพันธ์ ที่ปรึกษา หรืออื่น ๆ ได้โดยส่งมาที่อีเมล์ phiphatw@hotmail.com หรือส่งมาที่ นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน เลขที่ ๑๓๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๖๐ หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่คณะผู้จัดตั้งสมาพันธ์ฯในเบื้องต้น ดังนี้
          -จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดในภาคเหนือปได้ที่ นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง ปลัดอบต.บงตัน อ.ดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ โทร.081-8829088
          -จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดในภาคกลางได้ที่ นางสาวมณฑา เจริญสุขสุวรรณ ปลัดอบต.บางรักน้อย อำเภอเมืองฯ จังหวัดนนทบุรี โทร.081-9856880
          -จังหวัดสตูล และจังหวัดในภาคใต้ ได้ที่ นายณพล ทศพรรณ ปลัดอบต.ละงู จังหวัดสตูล โทร. 081-0961403
          -จังหวัดยโสธร และจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ที่ นายพิชิต เจริญผล ปลัดเทศบาลตำบลตาดทอง จังหวัดยโสธร โทร. 086-2580888
          -จังหวัดชลบุรี และจังหวัดในภาคตะวันออก ได้ที่ นายเพ่ง บัวหอม ปลัดเทศบาลตำบลสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โทร. 089-1177033

          และสำหรับท่านที่มีความประสงค์ต้องการสมัครเป็นสมาชิกสมาพันธ์ฯ ให้จัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องมาได้ที่ นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน เลขที่ ๑๓๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๖๐ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
          สำหรับค่าสมัครและค่าบำรุงรายปี หรือเงินบริจาคให้สมาพันธ์ฯ เพื่อนข้าราชการฯ สามารถแนบมาพร้อมกับใบสมัคร หรือจะส่งเป็นธนาณัติสั่งจ่ายในนาม "นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง" ปณ.ดอยเต่า แล้วแนบมาพร้อมกับใบสมัคร หรือจะโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพฯสาขาย่อยบ้านถวาย ชื่อบัญชี นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง เลขที่บัญชี 699-0-03529-4 หรือ ธนาคาร ธกส. สาขาฮอด ชื่อบัญชี นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง เลขที่บัญชี 723-2-42403-9 หลังจากนั้น ให้ถ่ายสำเนาใบโอนเงิน หรือสลิปการโอนเงิน(ทาง ATM) แนบมาพร้อมกับใบสมัคร เมื่อได้รับแล้วจะนำรายชื่อพร้อมจำนวนเงินที่ได้รับ รายงานเสนอผ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป พร้อมออกใบสำคัญรับเงินหรือใบเสร็จรับเงินให้ในโอกาสต่อไป.............(สาเหตุที่ต้องดำเนินการเช่นนี้เป็นการชั่วคราว เพราะยังไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯครบถ้วน และยังไม่ได้เปิดบัญชีของสมาพันธ์ฯ)
          ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงจะได้รับกำลังใจและความร่วมมือจากเพื่อน ๆ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เหมือนเช่นเคย

 

ด้วยความเชื่อมั่นในพลังข้าราชการส่วนท้องถิ่น
พิพัฒน์ วรสิทธิดำรง
เลขาธิการคณะผู้จัดตั้งฯ
๒๑ เมษายน ๒๕๕๒

ดาวน์โหลดเอกสารสมาพันธ์ฯ

3.ใบสมัครสมาชิกสมาพันธ์ข้าราชการและลูกจ้างท้องถิ่นไทย คลิกที่นี่ 1.ไฟล์pdf   /   2.ไฟล์ doc

  รายชื่อคณะกรรมการบริหารและสมาชิกสมาพันธ์ฯคลิกที่นี่   

 

 

 

Web Design Factory
Free Web Counters
(22-03-52)