สมาพันธ์ข้าราชการและลูกจ้างท้องถิ่นไทย
------------------------------

ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิก   1.ไฟล์ pdf    /   2.ไฟล์ doc   / ข้อบังคับสมาพันธ์

เพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ทุกท่าน

         ตามที่ผมได้เสนอแนวคิดการจัดตั้งสมาพันธ์ข้าราชการและลูกจ้างท้องถิ่นไทยต่อเพื่อน ๆ มาเป็นระยะเวลาหนึ่ง มีหลายท่านมีความสนใจได้สมัครเข้ามาเป็นสมาชิก และสอบถามมาพอสมควร ซึ่งหลายท่านอาจไม่เข้าใจในเจตนารมย์อันแท้จริงของการจัดตั้งสมาพันธ์ฯ ผมจึงใคร่ขอนำเรียนอีกครั้งหนึ่งว่า การจัดตั้งสมาพันธ์ฯนี้ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือพวกเรากันเองเป็นสำคัญ โดยเน้นไปที่การได้รับความไม่เป็นธรรมจากระบบการบริหารงานบุคคลที่เพื่อน ๆ ได้ประสบปัญหาในแต่ละจังหวัด อีกทั้งเพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้กำลังใจซึ่งกันและกันสำหรับเพื่อนข้าราชการที่ได้ยึดถืออุดมการณ์ในการดำรงตนเป็นข้าราชการที่ดี เป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มิได้เป็นเครื่องมือของกลุ่มการเมืองใดกลุ่มการเมืองหนึ่ง แต่มุ่งสร้างประโยชน์สุขให้เกิดขึ้นต่อประชาชนและสังคมบนพื้นฐานของหลักการแห่งกฎหมายและระเบียบ และหลักธรรมาภิบาล
          แม้ว่าในปัจจุบันมีสมาคมฯ สมาพันธ์ฯ หลายองค์กรอยู่แล้ว แต่องค์กรเหล่านั้น มีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมด้านความรู้ความเข้าใจในการทำงาน เป็นด้านหลัก แต่สมาพันธ์ฯจะมุ่งไปในด้านการดูแลซึ่งกันและกันเป็นสำคัญ แต่มิได้ละเลยในด้านอื่น ๆ เช่น เรื่องการแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เป็นปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของพวกเรา หรือด้านการส่งเสริมความรู้และประสบการณ์ เป็นต้น ดังนั้น สมาพันธ์ฯจึงจะเป็นองค์กรที่เข้ามาเสริมจุดบางอย่างที่สมาคมฯก็ดี สมาพันธ์ฯก็ดีที่มีอยู่แล้ว ยังมิได้ดำเนินการ เพื่อให้พวกเรามีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น
          ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ผมได้เคยนำเสนอเกี่ยวกับเครือข่ายพิทักษ์ระบบคุณธรรม และมีเพื่อน ๆ หลายคนให้ความสนใจ ซึ่งผมได้ปรึกษากับหลายท่านแล้ว เห็นว่า หากจัดตั้งเครือข่ายดังกล่าวขึ้นมา จะมีมุมมองที่แคบเกินไป จึงเห็นว่าสมาพันธ์ฯน่าจะเป็นองค์กรที่เหมาะสม โดยเครือข่ายพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่นจะจัดตั้งขึ้นในภายหลังเมื่อสมาพันธ์ฯมีการก่อร่างสร้างตนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมถึงการที่มีลูกจ้างประจำหลายท่านมีความประสงค์ต้องการให้ผมได้ช่วยผลักดันให้มีการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ ผมได้เคยแนะนำว่า ลูกจ้างประจำควรรวมตัวกันเป็นชมรมหรือสมาคมฯขึ้นมา เช่นเดียวกันกับ ผู้ช่วยครูดูแลเด็กและปฐมวัย หรือ ผดด.ที่หลายจังหวัดได้จัดตั้งเป็นสมาคมฯเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากลูกจ้างประจำมีอยู่กระจัดกระจายจึงไม่อาจรวมตัวกันได้โดยง่าย ดังนั้น ผมจึงคิดว่า สมาพันธ์ฯ ก็จะเป็นศูนย์กลางในการดูแลเรื่องนี้ต่อไป ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับมวลสมาชิกที่เข้ามาร่วมกับสมาพันธ์ฯว่ามีมากน้อยเพียงใด พอจะมีพลังเพียงพอสำหรับการต่อรองกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่ ดังนั้น ผมจึงอยากเชิญชวนเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ทุกเพศ ทุกวัย ทุกตำแหน่ง ทุกสังกัด ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนองค์กรนี้เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายที่ผมได้นำเรียนไปแล้ว

 


พิพัฒน์ วรสิทธิดำรง.....เลขาธิการสมาพันธ์ฯ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
ใบสมัครสมาชิกสมาพันธ์ ไฟล์PDF  /  ไฟล์ DOC
17
ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสมาพันธ์ฯ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2552 คลิกที่นี่

 

 

 

Web Design Factory
Free Web Counters