โครงการฝึกอบรมและประชุมชี้แจง
เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเข้ารับบริการเบิกจ่ายตรง สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
ของผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และครอบครัว
ความร่วมมือระหว่าง สมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
กับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๖ ,เขต ๙ ,เขต ๑๐ ,เขต ๑๑, และเขต ๑๒
----------------------------------------------

เขต ๑๐ อุบลราชธานี (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี)
ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ฯ อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุบลราชธานี
ขยายเวลาสมัครถึงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ พร้อมนำเงินค่าลงทะเบียนคนละ ๑,๒๐๐ บาท ไปชำระหน้างาน
รายละเอียดหนังสือเชิญ / เอกสารโครงการ / กำหนดการ / แบบตอบรับ คลิกที่นี่

เขต ๙ นครราชสีมา (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ และนครราชสีมา)
ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมสบายโฮเทล อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา
ขยายเวลาสมัครถึงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ พร้อมนำเงินค่าลงทะเบียนคนละ ๑,๒๐๐ บาท ไปชำระหน้างาน
รายละเอียดหนังสือเชิญ / เอกสารโครงการ / กำหนดการ / แบบตอบรับ คลิกที่นี่

เขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกระบี่ ชุมพร พังงา ภูเก็ต นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี)
ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ขยายเวลาสมัครถึงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ พร้อมนำเงินค่าลงทะเบียนคนละ ๑,๒๐๐ บาท ไปชำระหน้างาน
รายละเอียดหนังสือเชิญ / เอกสารโครงการ / กำหนดการ / แบบตอบรับ คลิกที่นี่

เขต ๑๒ สงขลา (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา)
ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมลี การ์เด้นท์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ขยายเวลาสมัครถึงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๗ พร้อมนำเงินค่าลงทะเบียนคนละ ๑,๒๐๐ บาท ไปชำระหน้างาน
รายละเอียดหนังสือเชิญ / เอกสารโครงการ / กำหนดการ / แบบตอบรับ คลิกที่นี่

เขต ๖ ระยอง (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ปราจีนบุรี สระแก้ว สมุทรปราการ และระยอง)
ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมสตาร์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดระยอง
ขยายเวลาสมัครถึงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ พร้อมนำเงินค่าลงทะเบียนคนละ ๑,๒๐๐ บาท ไปชำระหน้างาน
รายละเอียดหนังสือเชิญ / เอกสารโครงการ / กำหนดการ / แบบตอบรับ คลิกที่นี่

สปสช.แจ้งให้ อปท. กำหนด Username / Password
นายทะเบียนและผู้รับรองการมีสิทธิของหน่วยงาน
ในสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายละเอียดคลิกที่นี่