ชมรมปลัดอบต.จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีสระเกล้าดำหัว ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่
------------------------------------

          เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการกลาง ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง ประธานชมรมปลัดอบต.จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายวิชาติ นาวาพิสุทธิ์ และนายสมนึก เดชโพธิ์ ปลัดอบต.ผู้แทนใน ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ ได้นำตัวแทนปลัดอบต.ในจังหวัดเชียงใหม่และพนักงานส่วนตำบล จัดพิธีสระเกล้าดำหัว คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ หรือ ก.อบต.จังหวัด โดยมี ดร.อุบล ยะไวทย์ณะวิชัย ปลัดอบต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม ในฐานะผู้อาวุโส เป็นประธานจัดพิธี และมี นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธาน ก.อบต.จังหวัด เป็นประธานในการรับน้ำขมิ้นส้มป่อยและเครื่องดำหัว ซึ่งมี กรรมการ ก.อบต.จังหวัดทั้งฝ่ายผู้ทรงคุณวุฒิ ฝ่ายหัวหน้าส่วนราชการ และฝ่ายท้องถิ่น (ประธานสภาฯ,นายกอบต.) รวมทั้งเลขานุการ ก.อบต.จังหวัด และผู้ช่วยเลขานุการ ก.อบต.จังหวัด ร่วมรับมอบและให้พรแก่ผู้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

ขอขอบคุณผู้ร่วมรับเป็นเจ้าภาพในการจัดพิธีดำหัวประจำปี ๒๕๕๔ ประกอบด้วย
--------------------------------

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง
จำนวนเงิน (บาท)
นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง ปลัดอบต.บงตัน อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
๑,๐๐๐
นายวิชาติ นาวาพิสุทธิ์ ปลัดอบต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
๖๐๐
สิบเอกสมนึก เดชโพธิ์ ปลัดอบต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
๓๐๐
ดร.อุบล ยะไวทย์ณะวิชัย ปลัดอบต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
๓๐๐
นายสมชาติ วงศ์ไฝ ปลัดอบต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
๓๐๐
นางศิริลักษณ์ ทรายเหนือ ปลัดอบต.ห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
๓๐๐
นางรัสนา แสงทอง ปลัดอบต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
๓๐๐
นางสาวจันทิมาพร ทองนาค ปลัดอบต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
๓๐๐
นางสาวภาวนียา ไชยคำ ปลัดอบต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
๓๐๐
๑๐
ส.ต.อ. (ญ) พรรณทิพย์ โกสีย์ศิริกุล ปลัดอบตยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่.
๓๐๐
๑๑
นายอินทรปัตร บุญทวี ปลัดอบต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
๓๐๐
๑๒
นายตะวัน อินต๊ะวงศ์ ปลัดอบต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
๓๐๐
๑๓
นางสาวภาวิณี โพธิ์มั่น ปลัดอบต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
๓๐๐
๑๔
นางทัศพร ขอดแก้ว ปลัดอบต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่
๓๐๐
๑๕
นางสาวนิศาชล ทองขาว ปลัดอบต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
๓๐๐
๑๖
นางกานต์สิริ พงษ์จิตสุภาพ ปลัดอบต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่
๑๕๐
๑๗
นายชัยวุฒิ อยู่วงศ์ ปลัดอบต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่
๑๕๐
๑๘
นางปภาดา สุยะนันท์ ปลัดอบต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
๓๐๐
๑๙
นางณิสรา มีราจง ปลัดอบต.ป่าบง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
๒๐๐
๒๐
นายเจริญ ชุมดำ ปลัดอบต.ม่อนจอง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
๓๐๐
๒๑
พ.อ.อ.พงศกร ปัญญายิ่ง ปลัดอบต.โป่งทุ่ง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
๓๐๐
๒๒
นางสาวพิสมัย ธรรมใจ ปลัดอบต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
๓๐๐
๒๓
นางอาภาภรณ์ จันทร์งาม ปลัดอบต.ทุ่งปี้ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
๓๐๐
๒๔
นายสงกรานต์ ศรีจันทร์ ปลัดอบต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
๓๐๐
๒๕
นายสนิท เอี่ยมเศวต ปลัดอบต.ฮอด อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
๓๐๐
 
รวมเงินทั้งสิ้น
๘,๑๐๐ บาท

ค่าใช้จ่าย จัดซื้อชุดดำหัว ขันโตก+ผลไม้+ขันน้ำ เฉลี่ยชุดละ ๓๔๐ บาท จำนวน ๒๖ ชุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๘๔๐ บาท ติดลบ ๗๔๐ บาท

ประมวลภาพพิธีสระเกล้าดำหัวคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ (ก.อบต.จังหวัด)
วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการกลาง ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
จัดโดย...ชมรมปลัดอบต.จังหวัดเชียงใหม่ และ ปลัดอบต.ผู้แทนใน ก.อบต.จังหวัด
------------------------------------

ปลัดอบต.ผู้แทน ในก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ (ป.สมนึก,ป.วิชาติ,ป.พิพัฒน์)

 

Web Design Factory
Web Design Articles
 

(๒ พ.ค.๕๔)